Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансового права

Остання редакція: 24.04.23
Загальна інформація

Становлення науково-освітньої школи фінансового права тісно пов’язано зі створенням Юридичного факультету (Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Київського національного економічного  університету імені Вадима Гетьмана») та кафедри фінансового права під керівництвом докторки юридичних наук, професорки Солдатенко О.В. (01.02.2016-31.08.2016 рр.), кандидатки економічних наук, доцентки Фукс Н. А. (01.09.2016-15.06.2017 рр.).

Засновником науково-освітньої школи, яка започаткована на кафедрі фінансового права КНЕУ у 2016 р., є д.ю.н., проф. Дмитренко Е.С. Послідовниками школи є д.ю.н., доц. Пожидаєва М.А., к.ю.н., доц. Борець Л.В., к.ю.н., доц. Коссе Д.Д., к.е.н., доц., Нечипоренко О.Ю, к.е.н., доц..Фукс Н.А., к.ю.н Богдан Б.В. та к.ю.н. Уложенко В.М.

Загальна чисельність фахівців, які ведуть наукові дослідження за напрямками школи об’єднує понад 20 вчених з КНЕУ та інших наукових установ і вищих навчальних закладів України.

За період існування школи підготовлено 1 доктора і 2 кандидатів юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»), випущено 20 колективних монографій та 1 індивідуальну монографію, 20 підручників та навчальних посібників з фінансового права.

Основні компоненти творчого внеску представників науково-освітньої школи «Фінансове право» у вітчизняний науково-освітній потенціал наступні:

 1. Створена фундаментальна теоретико-методологічна і методична база з фінансового права. Запропоновано напрями удосконалення фінансового законодавства в цілому та окремо бюджетного, податкового, банківського, валютного законодавства.
 2. Здійснено теоретичне обґрунтування категорії «правове забезпечення фінансової безпеки», розроблено механізм такого забезпечення, визначено шляхи його удосконалення.
 3. Проведено комплексне дослідження інституту юридичної вiдповiдальностi суб’єктів фінансового права та визначено його місце у механiзмi правового забезпечення фінансової безпеки, сформульовано висновки та пропозиції з метою удосконалення інституту юридичної вiдповiдальностi суб’єктів фінансового права та гарантування фінансової безпеки України.
 4. Досліджено питання адаптації фінансового законодавства відповідно до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, особливості правового регулювання фінансових відносин у контексті інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу.
 5. Результати функціонування наукової школи тісно пов’язані з навчально-методичною роботою та підготовкою високваліфікованих фахівців у сфері фінансового права. У рамках школи одними із перших в Україні запровадили на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти навчальні дисципліни «Фінансове право. Загальна частина», «Фінансове право. Особлива частина», «Банківське право», «Вирішення фінансових спорів», «Правове регулювання фондового ринку», «Податкове консультування». Уперше в Україні було запроваджено на другому (магістерському) рівні вищої освіти освітні програми «Правові основи фінансової діяльності» та «Публічне право», вивчення навчальних дисциплін «Методика вирішення юридичних казусів у сфері публічного права» «Правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ», «Фінансовий процес», «Правове регулювання забезпечення фінансової безпеки», «Вирішення податкових спорів», «Захист прав інвесторів в цінні папери», «Захист прав користувачів платіжних систем», «Правове регулювання валютних відносин», «Правові засади фінансового контролю», тренінг «Правові основи реформування фінансової системи України». У рамках школи одними із перших в Україні запровадили на третьому (PhD, доктор філософії) рівні вищої освіти викладання навчальної дисципліни «Проблеми правового регулювання фінансових відносин».
 6. Впровадження у виробництво наукових і методичних розробок школи шляхом: 
 • виконання науково-дослідної теми «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства» (державний реєстраційний номер 0115U003418), у рамках якої запропоновано шляхи: удосконалення правового регулювання бюджетної політики в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; наближення законодавства України у сфері публічних закупівель до права ЄС; розвитку державного фінансового контролю (аудиту) з урахуванням вимог Європейського Союзу; адаптації  податкового законодавства України до принципів Угоди з ЄС; лібералізації валютного законодавства України відповідно до правил ЄС щодо забезпечення умов вільного руху капіталу; імплементації стандартів ЄС у сфері здійснення платіжних трансакцій у законодавстві України; 
 • виконання науково-дослідної роботи за темою «Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці» (державний реєстраційний номер 0121U111883), у результаті виконання якої обґрунтовано необхідність формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці (правові, організаційно-управлінські, господарські, податкові аспекти), запропоновано особливу, об'єктивно необхідну систему заходів, спрямованих на вирішення проблеми трудової зайнятості, та пропозиції щодо удосконалення законодавства України.

Основні напрямки сучасних наукових досліджень

 1. Розвиток теорії фінансового права, проблеми фінансового права, удосконалення правового регулювання фінансового контролю, удосконалення фінансового законодавства (усі представники школи).
 2. Удосконалення правового забезпечення фінансової безпеки України, проблеми юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права, розвиток теорії правової охорони фінансової системи України (проф. Дмитренко Е.С.).
 3. Адміністративне та судове оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів як способи вирішення податкових спорів, проблеми юридичної відповідальності за фінансові правопорушення, співвідношення та розмежування базових категорій фінансового права (доц. Богдан Б.В.).
 4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митного права,  правового регулювання валютних відносин (доц. Нечипоренко О.Ю.).
 5. Проблеми адміністративного, фінансового та банківського права, правове регулювання фінансової системи та фінансової політики України (доц. Уложенко В.М.).
 6. Проблеми фінансового, бюджетного та банківського права, правове регулювання фондового ринку (ринку цінних паперів), фінансової системи України, формування та реалізації фінансової політики держави, проблеми правового регулювання банківської системи України (доц. Фукс Н.А.).
 7. Удосконалення правового регулювання податкових відносин, адміністрування податків, податкового контролю, фінансової відповідальності за податкові правопорушення (аспіранти кафедри Лабадін В.І., Смакограй М.К., Циганок Ю.В. під науковим керівництвом проф. Дмитренко Е.С.).
 8. Фінансово-правове забезпечення обігу криптовалют (аспірант кафедри Ільченко М. Г. під науковим керівництвом проф. Дмитренко Е.С.).