Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерського обліку

Загальна інформація про школу

Становлення і початок розвитку науково-освітньої школи обліку співпадає у часі з першими роками функціонування Київського комерційного інституту. Вже тоді під егідою першого ректора і засновника нашого університету професора Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського на педагогічному відділенні було розпочато підготовку викладачів бухгалтерського обліку.  Певне прискорення процесу формування науково-освітньої школи відбулося з утворення в 1944р. кафедри бухгалтерського обліку, яку упродовж 30 років очолював видатний вітчизняний науковець д.е.н., професор П.П.Німчинов.

П.П.Німчинов

А.М.Кузьмінський

Саме він став наставником плеяди багатьох провідних українських вчених зі світовим ім’ям, що прославили вітчизняну економічну науку: Чумаченко М.Г., Мельничук Г.М., Кузьмінський А.М., Самборський В.І., Литвин Ю.Я., Сопко В.В. та інші.

Подальший значний розвиток наукової школи та активації науково-освітньої роботи відбувався при іншому його учні – д.е.н., професорі А.М.Кузьмінському, який завдяки видатним організаційним здібностям, зумів зосередити в науковій школи значний науковий потенціал, що і сприяло подальшому зростанню в межах науково-освітньої школи обліку цілої плеяди докторів і кандидатів економічних наук та підвищенню рівня професійної підготовки професорсько-викладацького складу  факультету обліку та податкового менеджменту в цілому.

 

Саме д.е.н., проф. А.М.Кузьмінському, д.е.н., проф. В.В. Сопко та к.е.н., проф. В.І.Єфіменку належить перша редакція (1994 року) «української Біблії бухгалтерів» - Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що був прийнятий 16 липня 1999 року. За останні 20 років в межах науково-освітньої школи було підготовлено близько 40 докторів економічних наук та 340 кандидатів економічних наук.   

Подальшому розвитку науково-освітньої школи обліку сприяє робота створеного у 2010 році науково-дослідного Інституту обліку. Неоціненну допомогу у здійсненні та пропагуванні науково-освітньої діяльності облікової школи ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» надають суспільні професійні організації, асоціації та періодичні видання облікового спрямування, що, за сьогоднішніх умов, є не тільки справжніми ентузіастами облікової справи, а й міцним ланцюгом між теорією і практикою облікової науки.  

Серед найсуттєвіших наукових результатів представників науково-освітньої  школи обліку слід виокремити такі:

Науково-обґрунтовані та розвинуті теоретичні засади та методологічні положення основних складових національної системи бухгалтерського обліку - промислових та сільськогосподарських підприємств і організацій, банківських установ, бюджетних установ, а також фінансових установ і згодом органів Державної казначейської служби – в умовах трансформаційних змін вітчизняної економіки на зламі ХХ ст.

Сформовані методичні та організаційні облікові підходи в межах процесу стандартизації вітчизняного бухгалтерського обліку з метою гармонізації його положень до загальноприйнятих в світі.

Розбудовані теоретичний базис та методологічний інструментарій аудиту в Україні в умовах перебудови вітчизняної економічної  системи на засадах ринкових відносин та євроінтеграції.

Опрацьовані організаційні положення бухгалтерського обліку, контролю  та аналізу господарської діяльності з урахуванням інформаційно-комунікативного середовища.

Розвинуті підходи до оперативного обліку як підґрунтя обліково-контрольно-аналітичної системи управління економічними суб’єктами.

Розбудовані теоретичні засади, методологічний інструментарій та методичні підходи стратегічного обліку та аналізу діяльності суб’єктів господарювання.

Науково-обґрунтовані та розвинуті положення бюджетного обліку та контролю як складових інформаційно-аналітичної системи управління  державними фінансами України.

Сформовані основні положення обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання з метою підтримання їх економічної безпеки в мінливому конкурентному середовищу.

Розвинуті теоретичні, методологічні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку,  контролю та аналізу діяльності економічних суб’єктів в умовах розвитку інноваційно-інвестиційних механізмів економіки.

 

Основні вектори сучасних наукових досліджень:

•    теорія, методологія, методика та організація обліку, аналізу, контролю / аудиту активів, капіталу, зобов’язань, витрат / видатків, доходів, фінансових результатів;

•    процеси, технології, інструменти та процедури систем обліку, аналізу, контролю / аудиту;

•    історія та перспективи розвитку теорії, методології й організації обліку, аналізу, контролю / аудиту (передумови, етапи, тенденції, парадигми, концепції, гіпотези, постулати, принципи, стандарти, категорії, понятійний апарат);

•    складання і подання звітності за даними обліку, її аналіз, контроль / аудит;

•    розвиток нових типів звітності – соціальної, інтегрованої, зі сталого розвитку, з управління, з ринкової вартості компаній, щодо людського та інтелектуального капіталу тощо;

•   застосування та вдосконалення міжнародних і національних  стандартів (положень) бухгалтерського обліку та контролю / аудиту в Україні і світі, їх гармонізація, інтеграція, адаптація і трансформація;

•    уніфікація обліку, звітності, аналізу, контролю / аудиту (принципи, стандарти, нормативи, правила, технології, інструменти і процедури) в різних країнах;

•    облікове, контрольне, аналітичне забезпечення процесу управління господарською діяльністю підприємств, установ і організацій на макро- і мікроекономічному рівнях (розробка, формування, регулювання, структура, склад, обсяг, періодичність, документообіг, регламентація, облікова політика, звітність);

•    моделювання об’єктів та процесів обліку,  аналізу та контролю / аудиту (виявлення, обґрунтування, визнання, оцінка, структура, принципи, методи, положення);

•    теорія та методика оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, розвиток методів податкового планування;

•    історія, сучасний стан і перспективи розвитку професії та професійної етики бухгалтера, аудитора, ревізора, контролера, аналітика;

•    організація професійної обліково-аналітичної та контрольної / аудиторської діяльності, специфіка формування і функціонування; регулювання обліку, аналізу та контролю / аудиту  як суспільних інститутів;

•    інформаційні технології в обліку, аналізі, контролі / аудиті;

•    Digital-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні;

•    міжпредметні зв’язки обліку, аналізу, контролю / аудиту в системі сучасних наук.

 

Аспекти дослідження

•    структурний – наукове опрацювання проблем обліку (бухгалтерського (фінансового, управлінського (внутрішньогосподарського / контролінгу), оперативного, стратегічного обліку), контролю / аудиту (внутрішньогосподарського контролю, незалежного та внутрішнього аудиту, інспектування (ревізії), державного фінансового контролю / аудиту, судово-бухгалтерської експертизи), аналізу (операційного, фінансового, інвестиційного, соціально-економічного, перспективного / стратегічного) господарської діяльності підприємств, установ і організацій.

•    теоретичний – розвиток понятійно-категоріального апарату, парадигм, гіпотез, концепцій;  поглиблення теорії обліку, аналізу, контролю / аудиту; моделювання, стандартизація, уніфікація обліково-контрольно-аналітичних систем;

•    методологічний – розроблення методів дослідження обліково-контрольно-аналітичних систем; методів, прийомів, процедур і алгоритмів збору, обробки і використання інформації; методик обліку, аналізу, контролю / аудиту;

•    організаційний – організація процесу обліку, аналізу, контролю / аудиту; організація роботи обліково-контрольно-аналітичного персоналу; організація забезпечення інформацією різних користувачів; організація  інтегрованих обліково-контрольно-аналітичних систем із застосуванням комп’ютерних технологій;

 

Основна наукова тематика, що була опрацьована в межах науково-освітньої школи обліку за останні 15 років:

 

«Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України» (керівник - д.е.н., проф. Бондар М.І.); ”Концепція розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції”; «Модернізація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах і удосконалення аналітичного забезпечення управління суб'єктами господарювання»; «Актуальні проблеми розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю в інституційних секторах економіки»;  «Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України; «Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України» (керівник – д.е.н., проф. Кіндрацька Л.М.); “Модернізація бухгалтерського обліку бюджетних установ в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку державних фінансів України” (керівник – д.е.н., проф. Свірко С.В.; «Проблеми та перспективи розвитку аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних технологій в сучасних умовах господарювання»  та «Теоретичні та прикладні аспекти удосконалення інституту аудиту, системи державного фінансового контролю та сучасних інформаційних технологій: національні особливості та світові тенденції» (керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.). .),  «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки», «Удосконалення механізму бухгалтерського обліку та аналізу необоротних активів, утримуваних для продажу» (керівник – д.е.н., проф. Шигун М.М.).

 

Наукова робота зі студентами та аспірантами

Одним із важливих спрямувань зусиль представників наукової школи обліку є наукова підготовка студентів та аспірантів. Плідна спільна робота кафедр обліково-економічного факультету та Інституту обліку надає можливість готувати вдумливих, обізнаних, глибоких молодих науковців, що спроможні опановувати складну проблематику в економічній галузі науки. Напрямами роботи зі студентами та аспірантами передбачають:

•    проведення наукових досліджень за тематикою наукових досліджень кафедр факультету обліку та податкового менеджменту та  наукових секцій Інституту обліку;

•    участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах з презентацією результатів НДР;

•    підготовка тез, статей за результатами НДР;

•    участь у конкурсі студентських наукових робіт;

•    реалізація науково-дослідних проектів;

•    проведення докторських колоквіумів та лекцій для аспірантів з керівниками секцій Інституту обліку;  

•    підготовка матеріалів для розміщення у науково-практичному видані «Незалежний Аудитор», а саме: наукових, фахових статей, результатів дисертаційних досліджень згідно галузевої спеціалізації, що за змістом та формою відповідають вимогам чинного законодавства.

 
Остання редакція: 06.05.20