Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчальний відділ

Мета відділу

Метою Відділу є організаційне, методичне та інституціональне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти.

Положення про навчальний відділ

Основними завданнями Відділу є:

Створення умов для оптимізації освітнього процесу та реалізації  освітніх програм відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти. Організаційне забезпечення та координація науково-педагогічної діяльності в Університеті. Впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій та інновацій, що спрямовані на забезпечення високої якості процесу. Ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи та своєчасне  подання інформації до Міністерства освіти і науки України та відповідні статистичні органи. Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Функції навчального відділу 

 • Формування графіків навчального процесу на навчальний рік та контроль за їх виконанням.
 • Складання розкладів навчальних занять інститутів (факультетів) у розрізі семестрів, форм навчання та їх організаційне супроводження.
 • Складання розкладів заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації у відповідності з навчальними планами і графіком навчального процесу, контроль за їх виконанням та організаційне супроводження.
 • Формування графіків ліквідації академічної заборгованості та академічної різниці.
 • Введення інформації з навчальних планів, графіків навчального процесу в систему автоматизованого управління Університетом.
 • Моніторинг навчального процесу в Університеті.
 • Формування розкладу занять за програмою військової підготовки студентів Університету.
 •  Аналіз успішності студентів за результатами поточного і підсумкового контролю знань за підсумками сесій, підготовка матеріалів щодо успішності студентів для розгляду на Вчених радах інститутів (факультетів) та Вченій раді Університету.
 • Розрахунок педагогічного навантаження науково-педагогічного персоналу кафедр та контроль за його виконанням.
 • Підготовка штатного розпису науково-педагогічного персоналу Університету у розрізі кафедр.
 • Аналіз виконання навчального навантаження науково- педагогічним персоналом у розрізі кафедр Університету.
 • Облік навчального навантаження науково-педагогічного персоналу з погодинною оплатою праці та контроль за дотриманням обсягів погодинного фонду.
 •  Ведення щомісячної статистики руху контингенту студентів у розрізі інститутів (факультетів), спеціальностей (спеціалізацій), форм навчання,  джерел фінансування.
 •  Контроль за веденням інститутами (факультетами) і кафедрами навчальної документації.
 •  Організація вивчення окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами за заявою студентів.
 •  Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ректорату, Вченій раді Університету з питань організації освітньої діяльності.

 

Контактна інформація

м.Київ, 03680, пр-т. Перемоги 54/1,

Планування і контроль занять:

інспектори 1-го навчального корпусу,

каб.. 308, тел. 371-61-29, внутр.тел. 61-29

інспектори 2-го та 3-го навчальних корпусів

каб. 314а, тел. 371-61-28,  внутр.тел. 61-28

студентів інституту інформаційних систем і технологій (Львівська площа, 14) — інспектор 7-го навчального корпусу,

 каб. 308.( 1 корпус),  тел.  371-6128; внутр.тел.  61-29

студентів юридичного інституту — інспектори 5-го навчального корпусу,

вул. Мельникова, 79/81, тел. 489-0927;

oznp@kneu.edu.ua

Група з обліку і аналізу

каб. 322. тел. 456-49-68, внутр. тел. 63-38

каб. 315а, тел.  371-62-11,   внут.тел. 62-11, 63-18

analitica@kneu.kiev.ua

Остання редакція: 26.02.19