Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчальний відділ

Мета відділу

Метою Відділу є організаційне, методичне та інституціональне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти.

Положення про навчальний відділ

Основними завданнями Відділу є:

Створення умов для оптимізації освітнього процесу та реалізації  освітніх програм відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти. Організаційне забезпечення та координація науково-педагогічної діяльності в Університеті. Впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій та інновацій, що спрямовані на забезпечення високої якості процесу. Ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи та своєчасне  подання інформації до Міністерства освіти і науки України та відповідні статистичні органи. Організація навчального процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Функції навчального відділу 

 • Формування графіків навчального процесу на навчальний рік та контроль за їх виконанням.
 • Складання розкладів навчальних занять інститутів (факультетів) у розрізі семестрів, форм навчання та їх організаційне супроводження.
 • Складання розкладів заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації у відповідності з навчальними планами і графіком навчального процесу, контроль за їх виконанням та організаційне супроводження.
 • Формування графіків ліквідації академічної заборгованості та академічної різниці.
 • Введення інформації з навчальних планів, графіків навчального процесу в систему автоматизованого управління Університетом.
 • Моніторинг навчального процесу в Університеті.
 • Формування розкладу занять за програмою військової підготовки студентів Університету.
 •  Аналіз успішності студентів за результатами поточного і підсумкового контролю знань за підсумками сесій, підготовка матеріалів щодо успішності студентів для розгляду на Вчених радах інститутів (факультетів) та Вченій раді Університету.
 • Розрахунок педагогічного навантаження науково-педагогічного персоналу кафедр та контроль за його виконанням.
 • Підготовка штатного розпису науково-педагогічного персоналу Університету у розрізі кафедр.
 • Аналіз виконання навчального навантаження науково- педагогічним персоналом у розрізі кафедр Університету.
 • Облік навчального навантаження науково-педагогічного персоналу з погодинною оплатою праці та контроль за дотриманням обсягів погодинного фонду.
 •  Ведення щомісячної статистики руху контингенту студентів у розрізі інститутів (факультетів), спеціальностей (спеціалізацій), форм навчання,  джерел фінансування.
 •  Контроль за веденням інститутами (факультетами) і кафедрами навчальної документації.
 •  Організація вивчення окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами за заявою студентів.
 •  Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ректорату, Вченій раді Університету з питань організації освітньої діяльності.

 

Контактна інформація

м.Київ, 03680, пр-т. Перемоги 54/1,

          Планування і контроль занять:

інспектори 1-го, 2-го, 3-го  навчальних корпусів

каб. 314а  тел. 371-61-28, 456-72-58  внутр.тел. 61-28
 

інспектор 5-го навчального корпусу,
каб. 314( 1 корпус),  тел.  371-61-29  внутр.тел.  61-29

navch_v@kneu.edu.ua

 

Група з обліку і аналізу

каб. 322 тел. 456-49-68    внутр. тел. 63-38

каб. 320 тел. 371-61-24    внутр. тел. 61-24

каб. 316 тел.  371-62-11   внутр.тел. 62-11

analitica@kneu.edu.ua

 
Остання редакція: 20.04.24