Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НДІ економічного розвитку

Загальні відомості

Основна мета діяльності Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- реалізація статутних завдань Університету як національного вищого навчального закладу в частині наукової діяльності;
- здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок з актуальних проблем економічної науки та соціально-економічного розвитку країни;
- створення суспільно корисних наукових результатів та їх впровадження і використання в економіці країни для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та у навчальному процесі для фундаменталізації освітньої підготовки студентів, аспірантів і докторантів.

Основні завдання Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і наукових розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України в межах затверджених наукових напрямів Університету;
- отримання конкурентоспроможних наукових та науково-прикладних результатів шляхом провадження інноваційних науково-дослідних робіт;
- підтримка наукових досліджень молодих учених, залучення до наукової діяльності обдарованих студентів, аспірантів, докторантів;
- забезпечення органічного поєднання у навчальному процесі Університету освітньої та наукової діяльності, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначальної ролі науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

Функції Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- організація першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт та наукових досліджень молодих учених, що фінансуються Міністерством освіти і науки України із загального фонду державного бюджету;
- організація експертизи наукових проектів;
- формування тематичних планів наукових досліджень і розробок, що виконуються Університетом за рахунок загального фонду державного бюджету та подає на погодження і затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- розгляд і затвердження технічних завдань на виконання наукових досліджень;
- організація виконання фундаментальних наукових досліджень і прикладних наукових досліджень і розробок та наукових досліджень молодих учених;
- здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт, контролює дотримання термінів виконання робіт відповідно до затверджених технічних завдань, календарних планів, програм і умов договору;
- здійснення державної реєстрації науково-дослідних робіт, забезпечення своєчасності та достовірності інформації, яка подається в органи державної статистики, в Український інститут науково-технічної експертизи та інформації та Міністерству освіти і науки України за закінченими та перехідними НДР;
- сприяння залученню студентів до науково-дослідної роботи;
- погодження проектів кошторисів та обґрунтування видатків на виконання наукових досліджень;
- формування річних кошторисів витрат для подання їх на затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- формування штатного розпису Інституту та зміни до нього для подання їх на затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- проведення обліку та аналізу фінансових витрат творчими колективами, що виконують науково-дослідні роботи за рахунок загального фонду державного бюджету;
- контроль дотримання чинного трудового законодавства та правил внутрішнього розпорядку тимчасовими творчими колективами при виконанні НДР;
- приймання участі у формуванні супровідної документації (проектів наказів, розпоряджень) для зарахування, звільнення, матеріального заохочення, встановлення надбавок і доплат, надання відпусток працівникам Інституту – штатним та тим, що працюють за сумісництвом;
- здійснення науково-методичного супроводу формування проектів НДР та звітної документації за закінченими та перехідними науково-дослідними роботами, що виконуються за рахунок державного бюджету;
- здійснення інформаційної та технічної підтримки творчих колективів при оформленні проектів наукових досліджень в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Положення про НДІ ЕР

Положення про оплату праці в НДІ ЕР

Положення про виконання науково-дослідних робіт (надання послуг) на договірній основі в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Наказ від 28 грудня 2018 №1054 про введеня в дію "Положення про виконання науково-дослідних робіт (надання послуг) на договірній основі в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана""

Зразок госпдоговору 2023

Остання редакція: 05.10.23