Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ кадрів

Відділ кадрів – це самостійний структурний підрозділ університету, підпорядкований безпосередньо ректору.


Основні завдання відділу кадрів

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

- забезпечення дотримання в усіх підрозділах університету принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям згідно вимог чинного законодавства;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри;

документальне оформлення трудових відносин;

-   забезпечення ведення банку даних про склад студентів університету;


Основні функції відділу кадрів

- Здійснює підбір і розстановку разом з керівниками структурних підрозділів науково-педагогічного та адміністративно-господарського персоналу.
- Забезпечує дотримання в усіх підрозділах університету принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям, виконання наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України і ректора університету щодо  питань підбору і розстановки кадрів.
- Здійснює оформлення документів на прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників університету всіх категорій.
- У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису університету, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах.
- Веде особові справи працівників всіх категорій і студентів університету.
- Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та особових карток працівників.
- Оформлює і видає виписки із трудових книжок працівників про трудовий стаж їх роботи, в разі потреби.
- Контролює складанням графіків відпусток всіх категорій працівників і контролює їх дотримання.
- Оформлює і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
- Вносить проекти наказів по особовому складу університету.
- Веде облік загального і безперервного стажу працівникам для встановлення розмірів допомоги по соціальному страхуванню при тимчасовій втраті працездатності і в разі виходу на пенсію.
- Веде облік стажу роботи працівників для встановлення надбавок, доплат.
- Готує документи на затвердження в посадах працівників, які входять в номенклатуру Міністерства освіти і науки України.
- Забезпечує ведення персонального і статистичного обліку всіх категорій працівників і студентів університету по встановленим формам.
- Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад науково-педагогічного персоналу.
- Забезпечує оформлення та комплектування особових справ студентів у відповідності з чинним законодавством, методичними матеріалами та Інструкцією з діловодства.
- Забезпечує підготовку та відправлення  особових справ студентів університету до інших ВНЗ за замовленням у відповідності до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України та наказів ректора.
- Веде облік та забезпечує збереження документів про середню та базово-вищу освіту студентів, що навчаються в університеті.
- Забезпечує прийняття за актами передачі від відповідних факультетів навчальних карток випускників та відрахованих студентів після закінчення терміну їх зберігання на факультеті.
- Веде архів особових справ студентів, після закінчення встановлених термінів  поточного зберігання, готує і передає укомплектовані особові справи студентів та іншої документації за актами передачі до архіву університету.
- Засвідчує копії дипломів студентів, які закінчили навчання в даному університеті.
- Забезпечує реєстрування наказів факультетів університету по студентському складу та розсилку їх за відповідними підрозділами.
- Надає випускникам довідки про самостійне працевлаштування та направлення на роботу випускників.
- Готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;
- Забезпечує ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку університету.
- У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює матеріали щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення.

Остання редакція: 09.11.19