Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджменту

Формування в Україні ринкової системи господарювання на початку 90-х років вимагало якісно нових підходів до підготовки фахівців з економіки та менеджменту. Саме тоді однією з перших в Україні була створена кафедра менеджменту в Київському державному економічному університеті.

Необхідність наукового та методичного забезпечення викладання принципово нових, на той час, дисциплін «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Операційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Організаційна поведінка», зумовили початкове формування сфери наукових інтересів фундаторів кафедри менеджменту, таких як к.е.н., доц. Соболя С.М., к.е.н., доц. Шершньової З.Є., к.е.н., доц. Омельяненко Т.В., відповідно до яких проблематика загального менеджменту конкретизується у специфіці управління функціональними сферами менеджменту (дисципліна «Стратегічне управління» - к.е.н., доц. Шершньова З.Є., дисципліна «Операційний менеджмент» - к.е.н., доц. Омельяненко Т.В.).

Закордонні стажування викладачів кафедри у провідних закладах вищої освіти США, Канади, Франції, Південної Кореї, Тайваню, розробка на замовлення визнаних у світі компаній SGN, RON-PULENK консультаційних проектів, також сприяли конкретизації та розширенню напрямків наукової діяльності викладачів кафедри менеджменту. Зокрема, це:

- проблематика менеджменту інновацій (к.е.н., доц. Краснокутська Н.В., к.хім.н., доц. Гарбуз С.В., к.е.н., доц. Соболєва Т.О.);

- проблематика організаційної поведінки, персонального менеджменту, крос-культурного менеджменту (к.е.н., доц. Бутенко Н.Ю., к.е.н., доц. Ліфінцев Д.С.);

- проблематика управління конкурентоспроможністю організації (к.е.н., доц. Дудник А.Д., д.е.н., доц. Омельяненко Т.В.,  к.е.н., доц. Барабась Д.О.);

- проблематика управління якістю (д.е.н., доц. Омельяненко Т.В., д.е.н. проф. Гарафонова О.І., к.е.н., доц. Осокіна А.В.);

- проблематика організації управління підприємством (к.е.н., доц. Володькіна М.В., к.е.н., доц. Шатілова О.В., к.е.н., доц. Данилюк В.О.);

- проблематика антикризового управління організацією (к.е.н., проф. Шершньова З.Є., к.т.н., доц. Пєнкіна Т.Є., ст. викл. Оборська С.В.).

Отриманий проф. Соболем С.М. на початку 90-х років грант фонду Сороса та співпраця проф. Шершньової З.Є. з Міжнародною Фінансовою Корпорацією створили передумови для започаткування підготовки на кафедрі менеджменту здобувачів двох перших в Україні магістерських програм «Менеджмент малого бізнесу» та «Менеджмент корпорацій». Це не тільки розширило проблематику наукових досліджень школи менеджменту, але й сприяло поглибленню прикладної спрямованості досліджень.

Проблеми розвитку малого бізнесу стали предметом наукових досліджень к.е.н. проф. Соболя С.М., к.е.н. доц. Щербини О.В., к.е.н. Азьмук Н.П., к.е.н., доц. Лазаренко Ю.О., к.е.н. Свінчук А.А., а управління корпоративним сектором економіки – к.е.н., проф. Шершньової З.Є., к.е.н., доц. Черпак А.Є., к.е.н., доц. Багацького В.М., к.е.н. Ратушного Ю.М., к.е.н., доц. Гарафонової О.І., к.е.н. Хименка С.М.

 

Основними фундаментальними та прикладними науково-дослідними роботами школи менеджменту є:

Виконані держбюджетні теми:

2016 – 2020 рр.

«Трансформація менеджменту бізнес-організацій»

(№ Державної реєстрації 011С U 001664)

2011– 2015рр.

«Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні»

(№ Державної реєстрації 0106U007082)

2006– 2010рр.

«Розвиток системи управління ринково орієнтованими підприємствами»

(№ Державної реєстрації 0106U007082)

2001 – 2005 рр.

«Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України»

(№ Державної реєстрації 0101V006457).

 

Виконані госпрозрахункові науково-дослідні теми:

2011 – 2012 рр.

«Розвиток теоретико-методичних засад розбудови інститутів корпоративного управління в умовах інноваційної економіки»

(№ державної реєстрації 0111U000291)

2001– 2004 рр.

«Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки»

(№ Державної реєстрації 0101-V002440)

1999– 2000рр.

«Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» (код ВАК теми: 08.06.02)

 

Нові наукові підходи й методи, запропоновані школою менеджменту, оприлюднені у монографіях:

Інститути корпоративного управління в умовах інноваційної економіки. Колективна монографія З.Є. Шершньова, А.Є. Черпак, Силантьєв С.О. та ін.за наук. ред. З.Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2015. – 371 с.

Омельяненко Т.В. Виробнича стратегія підприємства: монографія / Т.В.Омельяненко. – К.: КНЕУ, 2013. – 277 с.

Управління змінами: теорія, методологія та практика / Гарафонова О.І. // Монографія. – К.: КНУТД, 2014. - 364с.

Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці : монографія / [Л.О. Лігоненко, О.І. Гарафонова, Т.В. Омельяненко та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2017. – 436 с.

 

Результати наукових пошуків, здобутків й узагальнень представників школи у сфері менеджменту організацій знайшли своє відображення у захищених дисертаціях на здобуття ступенів доктора та кандидата економічних наук:

 

Рік

ПІБ аспіранта/

докторанта

Тема дисертації/науковий керівник

2019

Никифорчин М.Д.

«Управління операційною ефективністю підприємства»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Осокіна А.В.

2016

Свінчук А.А.

«Організаційні механізми розвитку соціальних підприємств в Україні»

Науковий керівник: к.е.н., проф. Соболь С.М.

2015

Омельяненко Т.В.

«Виробнича стратегія підприємства: теорія, методологія, практика»

Науковий консультант: д.е.н., проф. Наливайко А.П.

2015

Гарафонова О.І.

«Методологічні основи управління змінами на промислових підприємствах»

Науковий консультант: д.е.н., проф. Ігнатьєва І. А.

2015

Данилюк В.О.

«Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Володькина М.В.

2014

Шатілова О.В.

«Управління стратегічною гнучкістю підприємства»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Володькина М.В.

2012

Лазаренко Ю.О.

«Управління активізацією інноваційної діяльності малих підприємств»

Науковий керівник: к.е.н., проф. Соболь С.М.

2011

Ліфінцев Д.С.

«Вдосконалення використання організаційно – економічних важелів формування корпоративної культури організації»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Бабічев М.П.

2008

Соболєва Т.О.

«Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)»

Науковий керівник: к.е.н, проф. Соболь С.М.

2008

Хименко С.М.

«Управління конфліктами інтересів у процесі функціонування акціонерного товариства (на прикладі ГЗК Криворізького залізорудного басейну)»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Шершньова З.Є.

2006

Гарафонова О.І.

«Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур»

Науковий керівник: к.е.н., проф. Соболь С.М.

2006

Черпак А.Є.

«Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Шершньова З.Є.

2004

Хоменко Л.М.

«Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремонтних підприємств залізничного транспорту України)»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Соболь С.М.

2003

Азьмук Н.П.

«Управління процесами розвитку малого бізнесу на регіональному рівні (на прикладі Черкаської області)»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Соболь С.М.

2003

Барабась Д.О.

«Управління конкурентними перевагами підприємства»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Омельяненко Т.В.

2003

Ратушний Ю.М.

«Формування систем стратегічного моніторингу середовища функціонування організації»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Шершньова З.Є.

2002

Крайнєв П.П.

«Формування системи управління промисловою власністю»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Соболь С.М.

1999

Щербина О.В.

«Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб'єктів малого підприємництва)»

Науковий керівник – к.е.н., доц. Соболь С.М.

 

Результати наукових досліджень сучасних трендів розвитку теорії та практики менеджменту публікуються в національних та міжнародних виданнях, в т.ч. індексованих в Scopus(8 публікацій за 2019 р.) та WebofScience(2 публікації за 2019 р.), активно обговорюються на всеукраїнських та міжнародних конференціях, що регулярно проводяться кафедрою:

 

квітень 2020 р.

VМіжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

листопад 2019 р.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія бізнесу: футурологічні виклики»

квітень 2018 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

березень 2016 р.

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

травень 2014 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

березень 2014 р.

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Удосконалення управління організаціями в умовах інноваційної економіки»

лютий2012р.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

листопад 2012р.

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених і студентів «Корпоративне управління: сучасні тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»

листопад – грудень2005 р.

Міжнародна науково – практична конференція «Інноваційні процеси в управлінні сучасними організаціями в постіндустріальній економіці»


Вагомим є внесок представників школи менеджменту у розбудову менеджмент та бізнес освіти в Україні.

Проф. Соболь С.М. та проф. Шершньова З.Є. брали участь у розробці Галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ та ОПП підготовки бакалавра за напрямом 0502 «Менеджмент»; ОКХ та ОПП підготовки магістра за спеціальністю «Бізнес-адміністрування»); у розробці варіативних складових стандартів вищої освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»: у розробці навчальних планів підготовки бакалаврів з менеджменту та магістрів зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Проф. Соболь С.М. приймає участь у розробці нового покоління стандартів вищої освіти України зі спеціальності 073 Менеджмент у складі Науково-методичної підкомісії «Менеджмент» Науково-методичної ради МОН України.

Опубліковані представниками школи менеджменту підручники та навчальні посібники з грифом МОН України широко використовуються у начальному процесі багатьма ЗВО, зокрема:

Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник із грифом “Затверджено Міністерством освіти України” – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є Шершньової. - К.: КНЕУ, 2007. - 680 с.

Організаційна поведінка. Навчальний посібник / Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М. Черпак А.Є. - К.: КНЕУ, 2008. - 40 д.а.

Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід / Т.В. Омельяненко, О.В. Щербина, Д.О. Барабась, Вакуленко А.В. - Держ. вищ. навч. заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». - К.: КНЕУ, 2009. - 157c.

Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посібник / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась [та ін.]. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 515 с.

Управління якістю: Навч. посібник / Вакуленко А.В., Гарафонова О.І., Гарбуз Н.А. К.: КНЕУ, 2010. – 551с.

Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: навч. посібник/ М.В. Володькіна. – К.: КНЕУ, 2011. – 318 с.

Щербина О.В. Менеджмент. Презентаційний курс : навчальний посібник / О. В. Щербина; Держ. вищ. навч. заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2012. – 229 с.

Управління корпораціями»: навчальний посібник / (З.Є. Шершньова, А.Є. Черпак, О.Є. Гарафонова та ін.) під загальною редакцією Шершньової З.Є. та А.Є.Черпак - К.: КНЕУ, 2013. – 695 с.

Інноваційний менеджмент: навч. посіб / С.В. Гарбуз, Т.Є. Пєнкіна, Л.М. Хоменко, Т.О. Соболєва; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; - К.: КНЕУ, 2013. - 667с.

Операційний менеджмент: презентаційний курс: навч. посіб. / Т. В. Омельяненко, А. В. Осокіна. - К. : КНЕУ, 2016. - 197 с.

Значну увагу представники школи менеджменту приділяють розвитку наукового потенціалу студентської молоді. На базі кафедри менеджменту організовано проведення:

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» впродовж трьох років з 20018 по 2020 роки включно.

Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни «Менеджмент» з 2020 по 2022 роки включно

Кафедрою ініційовано створення наукового гуртка «Імперативи сучасного менеджменту», а також продовжує роботу «Практикум від професіоналів», декожного місяця проводяться зустрічі студентів з успішними практиками з бізнесу та консультантами.

Результати наукової роботи студентів за 2019-2020 рр.

Участь студентів у міжнародних заходах:

 • Команду КНЕУ (Короткова Ксенія, Антоненко Еліна, Бардаченко Діана, науковий керівник д.е.н., проф. Гарафонова О.І.) з проектом «ДІМ ДЕСЕРТІВ» нагороджено Дипломом у секції «STURT UP» ХІІІ Міжнародного конкурсу студентських маркетингових, PR – проектів та стартапів «ЗОЛОТИЙ КОМПАС».
 • Участь студентів у International Master Week (лютий 2019 р., м. Катовіце, Польща, Катовіцький економічний університет).

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; Всеукраїнських студентськихолімпіадах:

2020 р.

 • Диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління у сфері економічної конкуренції» Островська Аліна (науковий керівник доц. Голіонко Н.Г.)
 • Диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій» Вінніченко Ігнат (науковий керівник доц. Шатілова О.В.)
 • Диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» Грач Анна (науковий керівник доц. Лазаренко Ю.О.)
 • Диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій» Даниленко Вікторія (науковий керівник доц. Прохорова Є.В.)

2019 р.

 • Диплом І ступеня ІІ Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту, Запорізький національний університет, Шапран Олександр Андрійович (науковий керівник д.е.н., проф. Сагайдак М.П.).
 • Диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління проектами і програмами» Склярова Вікторія (науковий керівник проф. Батенко Л.П.)
 • Диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління у сфері економічної конкуренції» Стукало Дарья (науковий керівник доц. Соболєва Т.О.)
 • Диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій» Сулім Анна (науковий керівник проф. Шершньова З.Є.)
 • Диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності «Менеджмент» Короткова Ксенія (15-17 травня 2019р., м. Одеса)
 • Диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій» Кононюк Ірина (науковий керівник доц. Щербина О.В.)
 • Диплом Ш ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» Жарінов Сергій (науковий керівник проф. Верба В.А.)
 • Грамота переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності «Менеджмент» у номінації «За уміння планувати інноваційні процеси» Антоненко Еліна (15-17 травня 2019 р., м. Одеса)

 

Остання редакція: 17.07.20