Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науково-експертна рада

Загальні положення

Науково-експертна рада університету є дорадчим органом, створеним з метою сприяння виконанню стратегічних завдань Університету в науковій, освітній сфері та сфері розбудови сучасної інфраструктури дослідницького університету відповідно до Стратегії розвитку та програм інноваційного розвитку Університету.

Основною ціллю Науково-експертної ради є сприяння у виконанні колективом університету своєї місії – здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку соціально відповідальних, креативних особистостей і конкурентних фахівців.

До компетенції Науково-експертної ради належить:

 • Колегіальний розгляд та затвердження пріоритетних напрямів наукової, науково-методичної, інноваційної діяльності Університету.
 • Аналіз проектів перспективних планів розвитку наукової роботи Університету.
 • Підготовка висновків і рекомендацій для розгляду Вченою радою Університету питань щодо вдосконалення планування, фінансування та організації наукових досліджень.
 • Ініціювання участі наукових і науково-педагогічних працівників Університету в розробленні загальнодержавних, регіональних, інноваційних, інвестиційних, економічних, соціальних, екологічних програм, виконанні наукових досліджень за напрямками спеціалізації Університету.
 • Організація і проведення науково-професійної експертизи результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників Університету, незалежно від джерел фінансування.
 • Аналіз звітів керівників наукових тем та авторів монографічних досліджень про хід і результати їх виконання визначення напрямів їх практичного використання.
 • Внутрішній моніторинг та формування напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень згідно з нормативними вимогами звітності та рейтингування.
 • Вивчення проектів планів роботи та звітів науково-дослідних інститутів Університету з подальшою рекомендацією для їх затвердження Вченою радою Університету.
 • Розгляд пропозицій щодо підготовки монографій та надання Вченій раді Університету рекомендацій стосовно затвердження їх тематики й видання.
 • Аналіз якості наукових публікацій науково-педагогічних працівників Університету та обов’язкових публікацій аспірантів, докторантів та здобувачів.
 • Моніторинг стану підключення університетських видань до міжнародних баз наукометричних даних, перекладу видатних наукових праць науковців Університету іноземними мовами.
 • Оцінювання результатів проведення наукових і науково-практичних конференцій Університету, їх систематичності, статусу та самоокупності.
 • Наукова експертиза тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук і надання рекомендацій щодо їх затвердження Вченою радою Університету.
 • Моніторинг тематики дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, які розробляються в Університеті, та визначення перспективних напрямів дисертаційних досліджень.
 • Інформаційна та консалтингова підтримка грантової діяльності у сфері науки й трансферу продуктів інтелектуальної власності Університету та його співробітників.
 • Інформаційна і консалтингова підтримка молодіжної та студентської науки в Університеті.
 • Обговорення питань про підтримку ініціатив із висунення співробітників Університету на здобуття державних премій, нагород і відзнак, отримання аспірантами та докторантами іменних стипендій.