Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наглядова рада

В науково-педагогічній, освітній та партнерській діяльності університету із зарубіжними навчальними закладами, у входженні до Болонського процесу чимала роль належить Наглядовій раді. Наглядова рада була створена постановою Кабінету Міністрів України № 1022 від 6 липня 1998 р.

Наглядова рада забезпечує виконання університетом його функцій як національного закладу та контролює його діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління України та іншими організаціями.

Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, Міністерства освіти і науки України та інших органів державного управління, керівників і працівників університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки дальшого розвитку університету як сучасного вищого навчального національного закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й економічної науки та інтегрується у світову освітню систему.

З урахуванням результатів здійснюваного Наглядовою радою контролю та отриманої за взаємним сприянням необхідної вихідної інформації від Університету та міністерств (відомств) Наглядова рада приймає відповідні рішення.

Рішення Наглядової ради є обовязковими для виконання всіма підрозділами університету та враховуються при здійсненні контролю відповідними державними органами.

З рішення Наглядової ради можуть матеріально заохочуватися ректор, члени ректорату, керівники інших структурних підрозділів університету, а також члени Наглядової ради, у тім числі її керівництво. Виплата матеріального заохочення здійснюється переважно з позабюджетних коштів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наглядова рада Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана створена за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за управлінням майном закладу вищої освіти, додержанням мети його створення відповідно до статті 29 Закону України «Про освіту», статті 37 Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 16.06.1995 №451/95 «Про Положення про національний заклад (установу) України».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 2. сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету;
 3. надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;
 4. залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
 5. сприяння ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;
 6. сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури;
 7. здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;
 8. сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;
 9. сприяння творенню позитивного іміджу Університету у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

Повноваження Наглядової ради Університету

 1. готує і надає Вченій раді та керівництву Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету;
 2. бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;
 3. надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;
 4. здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в Університеті інноваційних технології організації освітньо-наукового процесу;
 5. сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Університету;
 6. здійснює моніторинг економічної, фінансової й господарської діяльності Університету, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до Стратегії розвитку Університету;
 7. виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.