Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут інноваційного підприємництва

Звіт про діяльність Інституту 2021

Звіт про діяльність Інституту 2020

Положення про інститут інноваційного підприємництва

Згідно рішення Вченої ради у 2012 в Київському національному економічному університеті створено Інститут інноваційного  підприємництва. Метою діяльності Інституту є  проведення досліджень, що мають суспільну цінність і сприяють вирішенню нагальних проблем розвитку економіки України.

Глобалізація діяльності, яка є визначальною ознакою сучасного світу, знищує географічні кордони і бар'єри між ринками, що раніше стримували розвиток бізнесу. Інновації стають основною рушійною силою підвищення його вартості й ефективності. Як новий спосіб застосування знань, матеріальних та нематеріальних активів, інновації необхідні в будь-якій господарській ситуації. Навіть економічний спад необхідно використовувати як привід для перегляду напрямків інвестицій в інноваційні розробки, оскільки одним з наслідків кризи є пошук нових можливостей для зростання.

Держава, наукові, навчальні та дослідницькі організації можуть зіграти важливу роль у створенні умов, сприятливих для розвитку інновацій. Багато сучасних центрів інновацій в світі з'явилися саме завдяки цілеспрямованим державним програмам розвитку інноваційних галузей. Однак найважливіша роль у стимулюванні інноваційної активності, звичайно, належить бізнес-структурам. Аналіз функціонування економік різних країн показує, що найважливіші фактори інноваційної діяльності - це сприятливе підприємницьке середовище і чесна конкуренція. Навіть у складній економічній ситуації, що склалася в останні роки, розробка інноваційних продуктів і послуг залишається стратегічно пріоритетним завданням для більшості компаній, і для багатьох з них інновації є серйозним фактором зростання.

В Україні є значний потенціал в області інноваційного розвитку. Однак, наскільки він буде реалізований, залежить від багатьох умов, у тому числі від функціонування відповідної інфраструктури. Важливим чинником цього процесу у сучасній економіці знань є підвищення авторитету вітчизняних наукових та прикладних розробок та їх наближення до потреб бізнесу. Реалізація наукових та дослідницьких програм і проектів на основі потенціалу визнаних освітніх закладів виступає одним із шляхів побудови сучасної інноваційної інфраструктури.

Створення Інституту інноваційного підприємництва в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана є одним з кроків на шляху створення інноваційної економіки. Діяльність Інституту спрямовано на розробку нових проектів, пропонування нових ідей, пошук нових способів розв’язання поставлених завдань, реалізацію оригінальних досліджень та освітніх програм. Ми впевнені у тому, що Україна зможе побудувати інноваційну економіку і забезпечити сталий розвиток на основі системного використання свого інноваційного потенціалу. Лише на таких засадах можливе нарощування темпів зростання валового національного продукту, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності та протистояння світовим викликам і проявам фінансової кризи.

Остання редакція: 16.02.22
Основними завданнями Інституту є:
 • здійснення досліджень у сфері інноваційного підприємництва, економіки й управління підприємствами, забезпечення результативності та ефективності  підприємницької діяльності;
 • сприяння становленню та розвитку національної інноваційної системи шляхом формування інноваційного середовища наукових досліджень, аналітичного оцінювання стану вітчизняного підприємництва;
 • моніторинг інноваційної активності на макро- і мікрорівні, участь у формуванні ефективного механізму державної підтримки інноваційного підприємництва;
 • міжнародне наукове та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, науковими центрами, фінансово-інвестиційними та інноваційними установами, державними організаціями,  гуманітарними фондами та іншими установами;
 • консультаційна й аналітична діяльність із залученням широкого кола учасників й партнерів.
Основні напрями досліджень:
 • підприємництво і корпоративна соціальна відповідальність;
 • дослідження факторів зростання національної економіки;
 • внутрішньофірмове підприємництво;
 • фінансові аспекти підприємництва;
 • еволюція підприємництва  в Україні;
 • бізнес-культура і поведінкові аспекти підприємництва;
 • дослідження життєвих циклів підприємств в Україні