Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформація для іноземних громадян

Англомовні магістерські програми

 

Умови прийому в період карантину

Основні завдання і функції по роботі з іноземними громадянами

1. Організація навчального процесу підготовки фахівців для зарубіжних країн за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр).

2. Організація і забезпечення навчального процесу на підготовчому відділенні для іноземних громадян за програмами затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, російською мовою.

3. Взаємодія з факультетами щодо контролю за успішністю та відвідуванням занять.

4. Оформлення реєстраційного обліку іноземних студентів в органах державної міграційної служби, продовження терміну перебування в Україні, зняття з обліку, оформлення проживання за приватними адресами та вибуття в інші міста України.

5. Організація контролю за дотриманням паспортно-візового режиму та правил перебування в Україні.

6. Формування та ведення бази даних іноземних студентів.

7. Формування особових справ.

8. Оформлення випускних документів державного зразка про закінчення підготовчого відділення, а також про здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр».

9. Організація апостилювання випускних документів державного зразка в Міністерстві освіти і науки України та легалізації в Міністерстві закордонних справ України.

10. Оформлення дублікатів випускних документів та архівних довідок для іноземців, які раніше навчались в університеті.

11. Оформлення запрошень на навчання іноземцям , що планують навчатись в університеті.

12. Організація роботи приймальної комісії з метою набору іноземних студентів на навчання в КНЕУ.

13. Організація підготовки рекламних та інформаційних матеріалів.

14. Взаємодія з посольствами, консульствами та представництвами зарубіжних країн з питань навчання та набору іноземних студентів в КНЕУ.

15. Оформлення документів для проходження процедури нострифікації.

Інформація про можливість отримання освіти

Навчання іноземних студентів у КНЕУ розпочато з 1960року. За весь період діяльності університетом підготовлено 2200 студентів з 60 країн світу, 186 аспірантів отримали дипломи кандидатів наук, пройшли стажування 72 викладачі з 24 країн світу.

У відповідності з «Законом України про вищу освіту» право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України.

До ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  приймаються іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах мають право на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» мають рівні права та обов’язки.

 Прийом до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»   на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.

В університетіфункціонує російськомовний потік, де студенти можуть навчатися перші два роки за всіма спеціальностями, не включаючи спеціальностей напрямів підготовки «менеджмент» та «право», російською мовою, водночас студенти вивчають українську мову, необхідну їм для подальшого навчання.

Іноземні громадяни, які не володіють російською мовою, мають можливість опанувати її протягом 10-ти місячного навчання на підготовчому відділенні університету, після успішного закінчення якого вони можуть продовжити навчання на будь-якому факультеті університету чи в інших вищих навчальних закладах України.

Іноземні громадяни, які мають диплом бакалавра можуть продовжити навчання на відповідній магістерській програмі університету українською чи англійською мовою.

Студенти, які мають учений ступінь магістра економічних наук, мають змогу навчатисяв аспірантурі КНЕУ.

Остання редакція: 03.06.21
Перелік документів, які потрібно подати для навчання
 • заяву-анкету
 • оригінал та 2 копії документа про попередню освіту
 • оригінал та 2 копії документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін
 • копію документа про народження 
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до вїзду на навчання в Україну  
 • 2 копії паспортного документу іноземця, або документа, що посвідчує особу без громадянства з перекладом на українську мову та завіреного нотаріально
 • дійсний поліс медичного страхування 
 • 6 кольорових фотокарток, розміром 3 на 4
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності) 
 • поштовий конверт 
 • файлову папку  зі швидкозшивачем 

Документи, зазначені у підпунктах 2-6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу на території України