Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформація про систему оцінювання знань у період навчання в університеті

Оцінювання знань студентів з навчальних дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності, екзаменів та заліків.

Оцінювання знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється, як правило,  на основі результатів поточної успішності та екзаменів.

Оцінювання знань студентів з вибіркових дисциплін здійснюється, як правило, у формі заліку (або диференційованого заліку) на основі результатів поточного контролю.

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

 (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

         А

80-89

добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

Остання редакція: 25.01.16