Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальні відомості

Місія університету здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Мапа сайту

Загалом у КНЕУ навчається більше 11115. студентів.

 ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ По КНЕУ 15164 (з врахуванням відокремлених структурних підрозділів)

 Тільки у базовому навчальному закладі їх навчають:

 • академіків та член-кореспондентів Національної академіїнаукУкраїни і галузевих академій
 • понад 151 професорів, докторів наук
 • 667 кандидатів наук, доцентів
Напрямки діяльності
 • впровадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями та сприяння  працевлаштуванню випускників;
 • проведення наукових досліджень з використанням отриманих результатів в освітньому процесі, господарській та державно-регулятивній практиці;
 • добір, підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • підготовка вступників та профорієнтаційна робота з ними, інформування вступників і студентів про ситуацію та тенденції на ринку праці;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, просвітницька та фахова консультаційна діяльність;
 • фінансово-господарська, виробничо-комерційна, видавнича, культурно-мистецька, спортивно-оздоровча діяльність;
 • міжнародна діяльність щодо виконання спільних із зарубіжними партнерами освітніх, наукових та інших програм і проектів, насамперед у євроінтеграційному напрямі;
 • формування особистості засобами патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього та наукового процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах