Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальні відомості

Місія університету здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Мапа сайту

Загалом у КНЕУ навчається більше 15 тис. студентів. Тільки у базовому навчальному закладі їх навчають:

 • 8академіків та член-кореспондентів Національної академіїнаукУкраїни і галузевих академій
 • понад 140 професорів, докторів наук
 • 619 кандидатів наук, доцентів
Напрямки діяльності
 • впровадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями та сприяння  працевлаштуванню випускників;
 • проведення наукових досліджень з використанням отриманих результатів в освітньому процесі, господарській та державно-регулятивній практиці;
 • добір, підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • підготовка вступників та профорієнтаційна робота з ними, інформування вступників і студентів про ситуацію та тенденції на ринку праці;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, просвітницька та фахова консультаційна діяльність;
 • фінансово-господарська, виробничо-комерційна, видавнича, культурно-мистецька, спортивно-оздоровча діяльність;
 • міжнародна діяльність щодо виконання спільних із зарубіжними партнерами освітніх, наукових та інших програм і проектів, насамперед у євроінтеграційному напрямі;
 • формування особистості засобами патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього та наукового процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах

Здобутки за 2014 рік
 • Здійснювалася підготовка бакалаврів за 8 галузями знань в межах яких 13 напрямів підготовки та 7 спеціалізацій.
 • Підготовка магістрів здійснювалася з 39 магістерських програм.
 • Підготовка спеціалістів здійснювалася за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».
 • Відкрито 5 нових напрямків підготовки, в т. ч. 3 нових галузі знань, та успішно діяли 26 сертифікаційних програм.
 • Зменшена кількість годин навчального навантаження викладачів на одну ставку з 900 год. до 600 год.

Детальніше»

 • Впроваджено нову структуру та зміст лекційних і семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів 1-го курсу усіх напрямів підготовки.
 • Унормовано систему оцінювання знань студентів із наук (дисциплін), які вивчаються упродовж 2-х і більше семестрів, та іноземних мов, які вивчаються упродовж 4-х семестрів.
 • За використання потенціалу міждисциплінарного підходу сформовано та введено у навчальні плани нові укрупнені фундаментальні науки (дисципліни), за одночасного скорочення вузькоспрямованих дисциплін на 25–30%.
 • Підготовлено ряд монографічних видань, наукових збірників, практикумів, кейсів в друкованому та електронному вигляді.
 • Кафедрами університету проводиться інтерактивне консультування та поточна перевірка знань студентів через Інтернет, електронну пошту та сайт дистанційного навчання університету.
 • На посилення практичної підготовки студентів з урахуванням компетентнісного підходу, упровадження тренінгових технологій у навчальний процес та вдосконалення змісту фахових дисциплін була спрямована робота 7 навчально-тренувальних центрів.
 • Успішно використовувалася нова форма організації аудиторної роботи – контактні заняття, яка вимагає гнучкого поєднання сучасних форм і методів викладання, таких як: інтерактивні заняття з використанням мультимедійних засобів, предметні та міждисциплінарні тренінги, ділові ігри, кейс-методи тощо.
 • Для студентів успішно працював Студентський бізнес-інкубатор (СБІ)  та Центр зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива».
 • Було захищено 92 дисертації, із них 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та 86 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Завершується формування єдиної інформаційної автоматизованої системи управління наукою, яка, по-перше, здійснюватиме моніторинг результатів науково-дослідної діяльності в університеті, а по-друге, інтегруватиме їх у національний та світовий  науково-освітній простір.
 • Потужного імпульсу розвитку отримали 23 науково-дослідні інститути університету, які проводять дослідження за найактуальнішою проблематикою в різних сферах економічної науки.
 • Принципово важливим для фундаменталізації наукової діяльності університету стало завершення організаційного оформлення 22-х його наукових шкіл.
 • Значна увага приділялась розвитку діяльності Наукового парку університету у сфері супроводження, розробки і реалізації інноваційних продуктів вчених, кафедр та науково-дослідних інститутів.
 •  Організовано та проведено 22 міжнародні та всеукраїнські конференції, (на яких значна увага приділялася обговоренню актуальних проблем освіти, економіки, менеджменту і права) та 11 всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, науково-практичних семінарів.
 • Підписано 5 нових договорів про співпрацю із зарубіжними партнерами та виконуються 56 договорів із представниками 22-ох країн.
 •  На сьогодні університет є членом 10-ти міжнародних організацій, членство в яких передбачає участь викладачів, студентів, аспірантів у роботі конференцій, публікацію результатів досліджень у міжнародних виданнях.
 • Університет був співвиконавцем двох міжнародних проектів за програмою TEMPUS IV та продовжується виконання трьох грантових угод між Університетом та Виконавчою Агенцією Єврокомісії з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури.
 • Проведено щорічний бізнес-форум «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство», на якому було представлено майже 50 інноваційних продуктів університету представникам понад 70 вітчизняних та міжнародних фірм, компаній та корпорацій.
 • Інститут вищої освіти Університету відкрив першу в Україні «Лабораторію КПМГ». Це – один з найамбіційніших освітніх проектів авторитетної міжнародної консалтингової компанії з колосальним досвідом у 155 країнах, яким її фахівці готові ділитися з студентами, викладачами та аспірантами.
 • Розроблена стратегія інноваційного розвитку, яка передбачає включення університету до відкритого світового освітнього простору. Викладачі університету використовують такі освітні портали: MIT Open Source Ware; Udscity; Coursera; EDx; MOOC; інші світові дистанційні ресурси відкритого типу.
 •