Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобального конкурентного лідерства

Остання редакція: 27.04.20
Загальна інформація про школу

Ядро науково-освітньої школи, яка започаткована на факультеті міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ в середині 1990 – х років, складають відомі в Україні і за її межами вчені: д.е.н. ,проф., заслужений діяч науки і техніки України Поручник А.М., д.е.н., проф., акад. НАН України, лауреат Державної премії України Пахомов Ю.М., д.е.н, проф., Чужиков В.І., д.е.н., проф., Антонюк Л.Л., д.е.н., проф., лауреат премії Президента України Швиданенко О.А, д.е.н., проф., лауреат премії Президента України Столярчук Я.М., д.е.н , проф. Шевчук В.О.

Загальна чисельність фахівців, які ведуть наукові дослідження за тематикою школи об’єднує понад 50 вчених з КНЕУ та інших наукових установ  і вищих навчальних закладів України.

За період існування школи підготовлено 5 докторів і 50кандидатів економічних наук зі спеціальності «світове господарство і міжнародні економічні відносини», випущено 75колективних та індивідуальних монографій,56підручників та навчальних посібників з міжнародної економіки, світової економіки, економіки зарубіжних країн, міжнародного економічного аналізу, управління міжнародною конкурентоспроможністю, глобального конкурентного лідерства та ін.

Основні компоненти творчого внеску представників науково-освітньої  школи «Глобальне конкурентне лідерство» у вітчизняний науково – освітній потенціал наступні:

  1. Сформульовано новий концептуальний підхід до визначення сутності та структуризації національних інтересів України через призму її економічної самодостатності у глобальному просторі та визначено інноваційні механізми їх реалізації у внутрішній та міжнародній сферах.  Ключовою ідеєю є системне обґрунтування необхідності досягнення Україною економічної самодостатності на основі максимальної мобілізації національного економічного потенціалу та ефективного використання глобалізаційних чинників економічного розвитку країни. Підтвердженням реалістичності даної ідеї є здійснена вперше у вітчизняній науці оцінка сучасного економічного потенціалу України на основі системи індикаторів сталого розвитку згідно методики Світового банку та складений прогноз його динаміки у середньо- (до 2016 року) та довгостроковому (до 2050 року) періодах за провідними галузями української економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, торгівля, інноваційна сфера).
  2. Обґрунтовано конкретні механізми реалізації Україною національних інтересів на основі інноваційної моделі розвитку, головними з яких є забезпечення збалансованої взаємодії наукового, техніко-технологічного і виробничого потенціалів, активізація інноваційної діяльності корпоративного сектору, селективність державної підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, створення відомчих і регіональних інноваційних фондів, науково-дослідних центрів зі змішаним (державно-приватним) фінансуванням, формування галузевих НІС, ядром яких є визначені технологічні напрямки чи сегменти ринку або галузі промисловості, податкові стимули для розвитку інноваційної діяльності підприємств, лібералізація злиттів і поглинань венчурних підприємств, кластеризація співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності, налагодження розгалуженої системи партнерських зв’язків між наукою і бізнесом та ін..

    Детальніше