Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Постпандемічна парадигма соціально-економічного розвитку України в системі координат цифрової економіки»

Назва НДР: Постпандемічна парадигма соціально-економічного розвитку України в системі координат цифрової економіки.

Номер державної реєстрації: 0121U109496.

Строк виконання: початок  01.01.2021 р., закінчення  31.12.2023.

Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України (Наказ МОН №1537 від 04.12.2020 р.) 

Мета проєкту: обґрунтувати прикладну постпандемічну та поствоєнну парадигму соціально-економічного розвитку України в умовах мультивикликів та запропонувати нагальні концептуальні підходи для підтримки економіки під час війни та забезпечення її стійкості на шляху євроінтеграції та відбудови.

Завдання:

  • оцінити парадигмальні трансформації та наслідки пандемічної кризи в суспільстві та економіці;
  • описати суперечності міждисциплінарного характеру, що уповільнюють розвиток економіки та вимагають нестандартних підходів в управлінні, виявити напрями їх розв’язання;
  • оцінити виклики (пандемію COVID-19 та війну) як імпульс створення нових та удосконалення існуючих секторів промисловості; 
  • проаналізувати процес трансформації та розробити вектори адаптації сфери освіти в постпандемічний та воєнний періоди; 
  • здійснити статистичний аналіз процесу цифрової трансформації; 
  • проаналізувати інноваційні форми соціальної участі в економіці, зокрема краудфандинг;
  • виявити напрями підтримки економіки в умовах війни та на етапі поствоєнної відбудови;
  • запропонувати практичні рішення для економічної, промислової та освітньої політик; 
  • результати досліджень оприлюднювати в публікаціях, робочих аналітичних записках, методичних рекомендаціях тощо. 

 

Результати:

Новизна дослідження полягає у формулюванні напрямів переосмислення економічної та соціальної політики з підтримки економіки та суспільства в постпандемічний період та під час війни й у їх практичній імплементації у конкретні способи розв’язання гострих соціально-економічних проблем. Необхідність наукового обґрунтування оновленої політики соціально-економічного розвитку загострилася в зв’язку з пандемічною та воєнною, соціо-, економіко-, гуманітарною кризою, інтенсивним впливом на ділову активність і соціальну сферу ідіосинкратичних й системних макрошоків, й, як наслідок, формуванням нових форматів економічних взаємодій суб’єктів усіх рівнів в сучасній економіці. 

Дослідницьким колективом НДР розроблені методичні рекомендації, аналітичні записки, документи програмного характеру, які надіслані до зовнішніх стейкхолдерів, виконані супутні міжнародні гранти для апробації дослідження. Водночас, здійснювалася постійна комунікація результатів дослідження як в Україні, так і за кордоном. 

Основні результати НДР прикладного характеру полягають у такому. 

Керівник НДР Олександра Москаленко взяла участь у розробленні Working Paper 1/2022 “Reconstructuring Ukraine: How to Design a Marshall Plan. The Future of Ukraine” https://static1.squarespace.com/static/5780d6f1579fb375af56974a/t/6373edebafd6861f7fe937aa/1668541932204/WP1-22_Aiginger%2C+Moskalenko-2.pdf (Сертифікат Policy Crossover Centre від 05.12.2022) та Working Paper 2/2023 “Reconstructing Ukraine: How To Support The Economy During Wartime? The European Future of Ukraine” http://europaplattform.at/working-papers-2/2023/9/20/working-paper-22023-reconstructing-ukraine-how-to-support-the-economy-during-wartime-the-european-future-of-ukraineю у співавторсті з Karl Aiginger в Policy Crossover Centre: Vienna-Europe. Europaplattform: Wien – Brüssel. Це є Міждисциплінарний форум для європейської політики, який пропонує рішення для розв’язання економічних та соціальних проблем в Європі (http://europaplattform.at/.). Участь у розроблені цих документів політико-економічного характеру є авторським внеском у концепцію соціально-економічного розвитку України в постпандемічний та (пост)воєнний періоди.

Разом з тим, О. Москаленко започаткувала співробітництво з Національним банком Австрії у напрямку дослідження зеленого переходу України (консультаційний договір від 03.03.2023 року). Також нею виконано грант Ernst Mach Grant – Ukraine за темою: “Post-War Economic Recovery Policies in Ukraine” (лист від 17.10.2022, number  MPC-2022-04365). 

Заступником наукового керівника Вірою Усик був проведений ряд практичних досліджень, результати яких надіслані до МОН України, зокрема інформаційні матеріали «Кращі практики освітньої політики щодо організації навчання та викладання в постпандемічний період» (вихідний лист КНЕУ від 29.11.2022 №01/12-204 до Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України, вхідний номер листа до МОНУ від 05.12.2022 року № 199/0/3-22).

Також В. Усик було проведено соціологічне дослідження щодо досвіду дистанційної освіти та висновки стосовно публічного управління освітою у надзвичайних ситуаціях на основі кращих практик в постпандемічний період та його результати надіслано до МОНУ (вх. лист до МОНУ від 05.12.2022 року № 199/0/3-22). Разом з тим, В. Усик апробувала результати НДР через супутню участь в ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» та проєкті Еразмус + «Посилення спроможностей молодих лідерів та молодіжних організацій для значимої громадської участі» та  була виконавцем та ключовим експертом у проєкті з посилення спроможностей у сфері молоді «Посилення спроможностей молодих лідерів та молодіжних організацій для значимої громадської участі» (реферальний номер 608809-EPP-1-2019-1_UA-EPPKA2-CBY-EP-CSF, що фінансувався ЄС 2019-2022 рр. в рамках програми Erasmus+KA2 на основі грантової угоди 2019-1860/004).

Напрацьовані В. Усик матеріали враховані у Звіті про огляд витрат державного бюджету у сфері освіти і науки в частині загальнодержавних заходів у сфері освіти, підготовленого на виконання розпорядження КМУ від 3 березня 2020 року № 212-р «Про проведення оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах». Пропозиції стосувалися методики розрахунку показників продукту та ефективності бюджетної програми 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти», оскільки наявні у паспорті бюджетної програми результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів  надто перевантажують звіт про виконання  та перешкоджають швидкій оцінці результативності та ефективності бюджетної програми (Довідка МОНУ №1/11-3914 від 01.06.2021 року).

Провідний науковий співробітник  Лариса Лебедева розробила Методичні рекомендації̈ з оцінювання наслідків впливу пандемії COVID-19 на стан національної промисловості, які використовуються при аналізі стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, а також здійсненні державного прогнозування економічного і соціального розвитку України, зокрема визначенні перспектив розвитку промислового сектора та формування пропозицій щодо основних напрямів розвитку та реформування економіки, зокрема промислового сектора (Довідка 3012-06/55655-07 від 25.11.2021 про використання у діяльності Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства економіки України методичних рекомендацій з оцінювання наслідків впливу пандемії на становище промисловості України). Також Л. Лебедева від 01.11.2022 отримала грант у якості координатора проєкту від ЄЄ Еразмус+ (Грант від  Європейського Союзу в межах проєкту Еразмус+«Політика стійкості економіки ЄС»  101083497 — EUERP — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH (Грантова Угода № 101083497 — EUERP) на проведення занять-тренінгів у Державному торговельно-економічному університеті (м. Київ, Україна) у кількості 52 години на семестр за темою: «Політика стійкості економіки ЄС», що є практичною апробацією результатів цієї НДР.

 Науковий співробітник Олег Редько, аспірант КНЕУ, у квітні 2022 року започаткував стартап за підтримки Урядової агенції Інновацій Португалії за науковою темою “Implementation of the Crowdinvesting Platform into Digital Economy of Ukraine”.  Проєт був підтриманий (з часткою грантових коштів) бізнес-інкубатором Португалії: Startup Portugal – R2WS (Road 2 Web Summit) and Startup Visa of IAPMEI (Goverment Innovation Agency of Portugal). Метою бізнес-проєкту був розвиток краудфандингової платформи для підтримки талантів і стартапів біженців, в тому числі українців, які отримали статус тимчасового захисту на території іноземних держав від російсько-української війни (https://www.bizz-bizz.com). Цей проєкт за пів року увійшов до 25 найперспективніших стартапів Португалії, був визнаний соціально важливим в контексті приїзду великої кількості українців до країни. Робота Олега Редька на BizzBizz була відзначена за практичну реалізацію та представлена як спосіб розв’язання кризи біженців у Європі. Він також створив краудфандингову платформу в рамках проєкту, що була важливою складовою екосистеми BizzBizz в 2022 на початку 2023 року, оскільки дозволяла біженцям збирати кошти на свої бізнес-ідеї, а також дозволяє громаді підтримувати їх (Request No. 534 from December 1, 2022). 

Водночас, О. Редько отримав грант від Економічного університету в Катовіцах за підтримки Національного агентства академічного обміну NAWA (Польща) за напрямом дослідження “Інституціоналізація краудфандингу в цифровій економіці” (липень-вересень 2022 року). Тим самим йому вдалося впровадити результати своїх досліджень в межах НДР у практичну діяльність та задовольнити запити окремих груп стейкхолдерів цієї науково-дослідної роботи.

Старший науковий співробітник Аліна Барвінок отримала посаду наукового співробітника (Research Fellow) в Західно-Капському університеті (ПАР, University of the Western Cape, Republic of the Westen Africa) у відділі статистики та народонаселення (схвалено рішенням Об’єднаного Комітету Сенату та Ради з призначень і просування по службі (SA2022/5) 14 червня 2022 р.). А. Барвінок розробляла в Західно-Капському університеті методичні матеріали та проводила статистичні дослідження, викладала, займалася післядипломним керівництвом, що є практичною апробацією цієї НДР.  А. Барвінок разом із старшим науковим співробітником Я. Храпуновою було розроблено Методику визначення ступеня фізичного руйнування об’єктів будівництва та придатності територій, що постраждали внаслідок бойових дій, до відновлення (стейкхолдер Мінреінтеграції) (вих. лист від 12.12.2022 № 1/015-35) та Методичні рекомендації з оцінювання процесів цифровізації в глобальному світі, країнах ЄС та України, які направлені до Держстату України (Лист КНЕУ № 01/13-917 від 29.11.2021 р.). 

Головним науковим співробітником О. Москаленко виконано госпдоговірну НДР №3/21-г (договір від 02.09.2021) на тему: «Соціально-економічні проміжні підсумки медичної реформи для лікарів первинної ланки фізичних осіб-підприємців та їх пацієнтів», у межах якої з’ясовано рівень задоволеності проміжними результатами медичної реформи лікарів загальної практики – сімейної медицини фізичними особами-підприємцями та їх пацієнтів в пандемічний період, виявлено системні проблеми реформи в цьому аспекті. Також сформульовано пропозиції для Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України в частині вдосконалення підтримки та законодавчого поля організації діяльності лікарів сімейної медицини, лікарів-педіатрів та лікарів-терапевтів, що надають послуги первинної медичної допомоги за бюджетні кошти громадянам України, для їх передання замовником дослідження в практичну діяльність. 

Старший науковий співробітник Ксенія Лопух  впровадила результати гендерних досліджень в межах проєкту в тренінговий процес зовнішніх стейкхолдерів у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Київської області (Довідка № 42-11/108 від 22.09.2021). Виконавець К. Лопух також підготувала та направила Аналітичну записку «Гендерна нерівність в Україні: стан, проблеми та перспективи подолання» до Управління економіки гуманітарної сфери та реалізації політики зайнятості (Вих. лист КНЕУ  від 28.12.21 №01.13-1031). 

Наукова співпраця з ГО «Фінансово-економічна наукова рада» відбулася через участь в НДР «Особливості розвитку світової економіки в умовах  глобалізаційних процесів » (№ДР  118U00789,  дов. 150621-11 від 15.06.2021 p.) наукового співробітника Антоніни Радіонової.

Участь аспірантів у дослідженні А. Радіонової, О. Редька, В. Довготелеса, С. Бойчука та студента Б. Лавроненка створила для них можливості отримання досвіду в проведенні практично орієнтованого наукового дослідження, розширила можливості для їх публікаційної активності та грантової  діяльності, апробації результатів своїх дисертаційних досліджень. 

Результати НДР впровадженні в навчальний процес КНЕУ ім. В. Гетьмана та КНТЕУ (теперішня назва – Державного торговельно-економічного університету) за дисциплінами першого-третього рівнів вищої освіти, а саме в такі дисципліни: “Економічна теорія”, “Економікс”, “Поведінкова економіка”, “Плюралістична економіка” (О. Москаленко), “Макроекономічний аналіз”, “Публічне адміністрування”, “Кількісні та якісні методи аналізу політики” (В. Усик), “Макроекономіка” (Л. Лебедева), а також в консультуванні академічних програм в University of the Western Cape, Republic of the Westen Africa. (А. Барвінок).

Науковим керівником НДР проводяться переговори з консалтинговою компанією BizBiz щодо поширення результатів цього дослідження для підтримання українського бізнесу за кордоном. 

Теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій.

Радіонова А.С.Захист дисертації доктора філософії. Спеціальність 051 "Економіка". 11.05.2021 року в ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” на тему: “Потенціал інформаційної економіки в подоланні нерівності в суспільстві”. Диплом доктора філософії з економіки ДР №001808 від 31 серпня 2021 року. Науковий керівник: О.М. Москаленко, д.е.н., професор.

Чалюк Ю. О.Рекомендовано до захисту докторську дисертацію з економіки на тему: «Соціалізація глобальної економіки у парадигмі постіндустріалізму» (Протокол кафедри економічної теорії КНЕУ від 19.06.2023 №11).

Стипендії КМУ

 У межах НДР два учасники стали стипендіатами КМУ для молодих учених на 2022-2024 роки, а саме О. Москаленко і Ю. Чалюк (Постанова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 року №6).

 

Загалом, колективом підготовлено та подано до друку наукові статті: 9 статей в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus; більше 30 статей, що входять до переліку фахових журналів України та у зарубіжних журналах, та тези доповідей англійською мовою на міжнародних конференціях; монографії, мовою країни, яка входить до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (2 д.а.), монографії українською мово – близько 24 д.а.; 5 авторських свідоцтв; близько 15 апробацій науково-практичних результатів (міжнародні грантові угоди, господовірна тема, методичні рекомендації, аналітичні матеріали до стейкхолдерів).

 

Проведено Міжнародний круглий стіл «Постпандемічний та (пост)воєнний соціально-економічний розвиток: людиноцентризм & підтримка бізнесу» виступив майданчиком, на якому обговорили  макроекономічні шоки, які відбулися в Україні, а саме  перший – пандемія COVID-19 з 2020 року, та  другий – повномасштабна військова агресія росії проти України, а також визначили можливості та перспективи економіки відповідати на виклики війни (https://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_politychnoi_ekonomii/pe-dept-news/65768879900075/). За результатами круглого столу опубліковано збірник: Постпандемічний та (після)воєнний соціально-економічний розвиток: людиноцентризм та підтримка бізнесу”, матеріали Міжнародного круглого столу, 22 червня 2022 р. За редакцією О. Москаленко, К: КНЕУ. 136 стор. Відео круглого столу розміщено за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1f03DWSykEEbjT7LCjmva4TgQLceedzbu

Теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій.

Радіонова А.С. Захист дисертації доктора філософії. Спеціальність 051 "Економіка". 11.05.2021 року в ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” на тему: “Потенціал інформаційної економіки в подоланні нерівності в суспільстві”. Диплом доктора філософії з економіки ДР №001808 від 31 серпня 2021 року. Науковий керівник: О.М. Москаленко, д.е.н., професор.

Чалюк Ю. О. Рекомендовано до захисту докторську дисертацію з економіки на тему: «Соціалізація глобальної економіки у парадигмі постіндустріалізму» (Протокол кафедри економічної теорії КНЕУ від 19.06.2023 №11). Науковий консультант: В.І. Кириленко, д.е.н., проф.

Стипендії КМУ

 У межах НДР два учасники стали стипендіатами КМУ для молодих учених на 2022-2024 роки, а саме О. Москаленко і Ю. Чалюк (Постанова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 року №6).

Остання редакція: 01.05.24