Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Віхи історії КНЕУ

Хронологія зміни назв

1906 р. – Київські вищі комерційні курси.
1908 р. – Київський комерційний інститут.
1920 р. – з черв. по серп. Київський Інститут соціально-економічних наук, далі Київський інститут народного господарства.(з 1925 р. – КІНГ імені Євгенії Бош).

1930 р. – розділили на Київський ін-т обміну та розподілу (у 1931 припинив існування) та Київський фінансово-банковий інститут

1932  КФБІ перейменований на Київський фінансово-економічний, згодом переведений до Харкова й об'єднаний з ХФЕІ).
1934 р. – Український (Харківський) фінансово-економічний інститут.

жовтень 1941 р. -  грудень 1943 р.  Український факультет у складі Ташкентського фінансово-економічного інституту).

1944 р. – Київський фінансово-економічний інститут.
1960 р. – Київський інститут народного господарства (з 1969 р. – КІНГ імені Д.С. Коротченка).
1992 р. – Київський державний економічний університет.
1997 р. – Київський національний економічний університет (з 2005 р. – КНЕУ імені Вадима Гетьмана).

 

ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ

     1 вересня 2023 року наш університет розпочав 118 -й навчальний рік

З

М.Довнар-Запольський

        Засновник закладу – визначний вчений-історик Митрофан Вікторович Довнар-Запольський (1867 – 1934). Ідея створення вищого економічного закладу виникла ще у 1903 р., та до її втілення в життя довелося подолати чимало перешкод і складнощів: програма навчання, керівне міністерство, під егідою якого діяти, фінансові питання, приміщення, і т.п. І хоч необхідність існування такого заходу диктував сам час, засновнику довелось докласти чимало зусиль, допоки 4 лютого 1906 р. Міністерство  Торгівлі й Промисловості дало дозвіл на створення Вищих комерційних курсів (ВКК) під повну відповідальність професора М.В. Довнар-Запольського. Вже 12 серпня 1906 року учбовий відділ міністерства сповістив офіційним листом канцелярію Київського, Подільського й Волинського Генерал-губернатора про затвердження Статуту вищих комерційних курсів у м.Київ, тобто визнання ВКК як діючих. Статут прописував термін навчання, перелік дисциплін, можливість вступу слухачів з певним освітнім рівнем, що складуть вступні іспити до вересня (початку осіннього семестру) та вільнослухачів, яких додатково зараховуватимуть ще й в січні (на початку   другого семестру) та інші організаційні питання. 

 Так було відкрито приватний вищий навчальний заклад з чотирирічним терміном підготовки кадрів для господарського комплексу півдня Російської імперії, що став другим в імперії і першим на українських теренах вузом економічного профілю. На момент заснування на Курси вступило 229 осіб та працювало 22 викладачі, в основному запрошені з Університету Св. Володимира (О. Ейхельман, Л. Яснопольський, К.Воблий, М. Бубнов) та КПІ (Г. Де-Метц, В. Бажаєв, М. Делоне, В. Косинський). Невдовзі на запрошення Мітрофана Вікторовича  приїхали з Петербурга Олександр та Софія Русови й одразу підключилися до навчального процесу, до наукової та активної громадської діяльності. 

Очоливши вищі комерційні курси, Довнар-Запольський виявив себе талановитим організатором і в короткий термін вивів заклад у число престижних економічних навчальних і наукових закладів. Продуманими й ретельно контрольованими були всі головні напрямки діяльності: розробка планів навчання, підготовка методичних матеріалів, написання й видання підручників, створення матеріальної бази й тісних контактів з промисловими та бізнесовими діячами, створення умов для наукових студентських досліджень і роботи наукових Товариств.

У  травні 1908 р. Височайшим дозволом, враховуючи зростаючу популярність та наявні успіхи, Київські вищі комерційні курси були реорганізовані у Київський комерційний інститут (ККІ). Придбали  триповерхове приміщення за адресою Бібіковський бульвар № 24 (нині – Бульвар Т.Шевченка). До цього заняття проводились в орендованих аудиторіях комерційного училища. 3.06.1912 р. вийшов ухвалений Державною Радою та Державною Думою Закон про введення "Положення" та штату Київського комерційного інституту, на оригіналі якого власною Його Імператорської Величності рукою написано: "Быть по сему". ККІ набув прав і пільг, встановлених для державних вишів: насамперед, право юридичної особи, тобто право розпоряджатися нерухомістю. Також була затверджена Вчена рада, яка мала право присвоєння наукових звань. А для студентів найпривабливішою пільгою стала можливість проходження практики на потужних державних підприємствах не тільки на теренах Росії, а й закордоном. У 1913 р. студенти ККІ проходили практику у 14 країнах Світу (Болгарія, Польща, Німеччина, Італія, Португалія, Франція, Швейцарія, Бельгія, Англія, Мексика, США, Маньчжурія, Китай, Японія). 

М.Довнар-Запольський і молоді викладачі ККІ

      У 1912-1914 рр. затверджений штат ККІ поповнився молодими викладачами. Це був випускник університету Св. Володимира Євген Слуцький, випускник Петербурзького університету Микола Конрад, та випускники ККІ - Микола Куприц, Соломон Гольдельман, Сергій Остапенко, Станіслав Новаківський. Молодим спеціалістам поставили умову підготувати підручник з дисципліни, яку читатиме. Так були випущені "Кореляційний аналіз" Є.Слуцького, "Хрестоматія з економіки підприємства" співавторства С.Гольдельман, М.Куприц, С. Остапенко, "Курс лекцій з географії та етнографії Японії" та "Сільське господарство Японії" С. Новаківського, а М. Конрад розробив трирічні програми з японської та китайської мов. Зусиллями  засновника й першого директора М.В. Довнар-Запольського було створено репрезентативний викладацький колектив. Кращих професорів Києва залучили до читання лекцій, а для практичного засвоєння створили потужну навчально-методичну базу. В структурі Інституту діяли кабінети: статистичний, геологічний, залізничного транспорту, фізичний, хімічний, гігієни, мінералогічний; лабораторії технічної та аналітичної хімії; музей товарознавства; з 1909 р. видавали  редагований О. Русовим журнал «Известия Киевского коммерческого института», де друкувалися методичні та наукові роботи викладачів, а також наукові дослідження студентів; працювала фундаментальна бібліотека, з абонементом, читальним залом та відділеннями при фахових кабінетах та лабораторіях. Станом на 1914 р. бібліотека нараховувала понад 25000 томів літератури та 175 найменувань періодичних видань (в тому числі іноземними мовами).

Внаслідок посилення ролі економічної сфери в житті суспільства суттєво зростав попит на здобуття вищої економічної освіти. Тож цілком закономірно спостерігалася стала динаміка до зростання кількості студентів в інституті:  вже у 1908 р. у ККІ студентів було близько 1 тис. а професорсько-викладацький склад нараховував 34 особи. А  у 1914 р. в інституті навчалось 4200 студентів та працювало понад 50 викладачів. Цього року почалась Перша світова війна, яка на українських теренах була доповнена боротьбою сусідніх держав за українські землі . Це тривало до 1921 р. і не могло не позначитись  на освітній сфері.

Під час наступу німецьких військ на Південно-Західному фронті у 1915 р. було організовано евакуацію низки установ міста (зокрема і навчальних закладів) на схід.  Восени 1915 р. ККІ  евакуювали  до Саратова. За час перебування в евакуації зазнали збитків приміщення інституту в Києві, в яких розташовувались військові частини та військові служби. Відбулась суттєва політизація студентства внаслідок погіршення життєвих умов у важких обставинах евакуації.

Зміна ситуації на Південно-Західному фронті  обумовила те, що влітку 1916 р. керівництво ККІ  звернулося з проханням до головнокомандувача  про повернення до Києва, що і відбулось, і з осені 1916 р. інститут відновив навчальний процес у Києві. Тривав вступ нових абітурієнтів, зокрема, саме в цей час до інституту вступив О.П. Довженко: 28 липня 1917 р.  подав заяву про вступ і з осені 1917 р. розпочав навчання. Після складення М.В. Довнар-Запольським у березні 1917 р. обов’язків директора ці функції виконував визначний вчений-аграрій П.Р. Сльозкін, а з кінця 1917 р. – визначний  вчений-економіст, засновник вітчизняної економічної географії К.Г. Воблий.

В період Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. інститут не стояв осторонь відродження процесів українського державотворення: його випускники обіймали високі урядові посади (зокрема С. Березняк був активним членом Малої Ради УЦР, членом її законотворчих комісій; C. Гольдельман обіймав посади заступника міністра промисловості й торгівлі, заступника міністра праці; М.Ковалевський  був міністром землеустрою УНР; М.Шаповал – міністром пошти й телеграфу УНР (1917), міністром земельних справ (1918-1919);  С.Остапенко – міністром промисловості й торгівлі УНР, а на початку 1919 р. очолював уряд Директорії УНР. Представників викладацького корпусу інституту запрошували (спочатку Центральна Рада, а потім і гетьманський уряд) як найкращих фахівців для розробки складових економічної політики. З перших днів заснованої восени 1918 р. Української Академії Наук до роботи в її комісіях були запрошені чимало викладачів ККІ (М. Василенко, К. Воблий, Л. Яснопольський, Р. Орженцький, О. Гіляров, Д. Граве, О. Корчак-Чепурківський, П. Сльозкін, В. Шапошніков, В. Дуб’янський, М. Птуха, Є. Слуцький, М. Мітіліно). Більшість з цих науковців стали першими українськими академіками. А коли у 1918 р. М.В. Птуха очолив перший у світі Інститут Демографії, то до роботи долучилися випускники економічного відділення ККІ (КІНГу): П. Пустоход, М. Трацевський, В. Різниченко, Ю.Корчак-Чепурківський. Факультет  на два десятиліття став базою поповнення кадрів в цьому науковому закладі. Постійно зростав студентський контингент, і на початку 1919 р. налічував понад 5000 осіб.

Після остаточного встановлення радянської влади в Україні інститут перейшов у державну власність та змінив свою назву – з червня по серпень1920 р. це був Інститут соціально-економічних наук далі по 1930 р.  називався Київський інститут народного господарства (з 1925 р. – імені Євгенії Бош). 1917 - 1927 рр. були складними для навчального закладу, оскільки фактично кожна зміна влади в Києві призводила до зміни керівника та реорганізацій у навчальному процесі, навіть термін навчання зменшували до з-х років, а з 15 листопада 1918 р. по 1 березня 1919 р. заняття взагалі були призупинені.

     Попри всі пертурбації, інститут зміг зберегти ядро викладацького складу – в Інституті продовжували працювати Д.О. Граве, К.Г. Воблий,  О.Н. Гіляров, П.Ф. Єрченко, М.М. Катков, О.В. Корчак-Чепурковський, В.О. Кордт, С.А. Єгіазаров, П.Р. Сльозкін та ін. Кількість студентів у зв’язку із частими змінами влади та «академічними перевірками», здійсненими після встановлення радянської влади, значно зменшилась, і станом на 1 січня 1923 р. в інституті навчалось 1878 студентів, а також 74 вільних слухачі. Було відновлено плату за навчання.

У жовтні 1930 р. Київський інститут народного господарства розділили на три окремі, які функціонували в одному приміщенні: Промислово-економічний (який майже одразу приєднали до КПІ), Київський інститут обміну та розподілу і Київський фінансово-банковий інститут. У березні 1931 р. КІОР був ліквідований, а 1932 р. КФБІ перейменували на фінансово-економічний і у 1934 р.  перевели до Харкова, де перебував до 1941 р., змінивши назву на Харківський (Український) фінансово-економічний інститут. У харківський період в інституті навчалось близько 700 студентів і працювало 45 викладачів. Близько 400 студентів та викладачів інституту з початком Великої вітчизняної війни вступили до лав Червоної армії. Решту співробітників та студентів евакуювали до Іркутська й Ташкента, де вони були приєднані до місцевих фінансово-економічних інститутів на правах окремих факультетів.

Звільнення 23 серпня 1943 р. Харкова поставило на порядок денний питання про відновлення у місті Фінансово-економічного інституту. Директор  інституту В.Є. Власенко зміг організувати відбудову навчальних корпусів. Однак відновлене приміщення ХФЕІ було передане  іншому інституту. Відсутність належного приміщення у Харкові та постійне прагнення колективу  повернутися до Києва визначили долю вузу – здобувши підтримку ряду союзних та республіканських керівників,  отримали дозвіл Раднаркому СРСР на повернення до Києва і  відновили роботу у рідному місті, з 15.08.1944 р. отримавши назву Київський фінансово-економічний інститут.

Структурно інститут з 1945 р. складався з двох факультетів – фінансового (відділення: фінансове, кредитне) та планового (відділення: економіки і планування промисловості, економіки і планування сільського господарства). Термін навчання становив 4 роки. Відбулось швидке зміцнення професорсько-викладацького штату. Протягом першого повоєнного десятиліття  розпочали (або продовжували) роботу такі відомі вчені-економісти, як В.Є. Власенко, В.Ф. Гарбузов, П.П. Німчинов, Й.С. Пасхавер, П.І. Пустоход, М.Т. Стеценко та ін. Директором з 1944 по 1950 р. був В.Ф. Гарбузов (який згодом став міністром фінансів СРСР). З 1946 р. відновила свою роботу аспірантура при інституті. Постійно зростали обсяги набору студентів. У 1956 р. завершилось спорудження центрального корпусу інституту по Брест-Литовському проспекту (згодом – проспект Перемоги 54/1, нині Берестейський проспект). Це дозволило нормалізувати навчальний процес та збільшити кількість студентів (з 343 станом на 1945 р. до  5000 тис. у 1960 р.).

Оскільки наприкінці 1950-х рр. вуз вже налагодив підготовку фахівців з 12 спеціальностей, що виходили за рамки фінансово-економічного профілю, то 19.05.1960 р. Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти УРСР прийняло рішення про перейменування Київського фінансово-економічного інституту на Київський інститут народного господарства (у 1969 р. було присвоєне ім’я Д.С. Коротченка). На той час інститут мав у своєму складі 5 факультетів: економіки промисловості, економіки сільського господарства, фінансово-економічний, обліково-економічний та економіко-статистичний.

Протягом 60 – 70-х років XX ст. відбулась поступова децентралізація управління внаслідок передання організаційно-виконавчих функцій від ректорату до факультетів та кафедр. Це уможливило підвищити ефективність роботи інституту вцілому. Розширили саму структуру інституту заснуванням нових факультетів та кафедр. При новоствореному факультеті  Механізованої обробки економічної інформації організували лабораторію, оснащену малими обчислювальними машинами "Мир-1","Мир-2" та потужною розробкою Київського інституту кібернетики – ЕОМ "Дніпро-21", на базі яких утворився перший в Союзі студентський обчислювальний центр.  Був створений Науково-дослідний сектор, зусиллями колектива та проректорів К. Лісничого, В. Пітова, Ю. Лебединського. КІНГ перетворився в один з провідних центрів економічної науки  в республіці й країні, налагодили випуск власної навчально-методичної літератури. Як наслідок, Київський інститут народного господарства фактично координував роботу з модернізації навчального процесу та структури економічних вузів СРСР.

КІНГ готував спеціалістів не лише для України та інших республік СРСР, але й почав з 1960-х рр. здійснювати підготовку іноземців. Станом на 1985 р.  вже навчались представники 51 країни світу. Були встановлені тісні контакти з низкою вузів Німеччини, Чехословаччини, Угорщини, Польщі. Налагодили підготовку викладачів, що дозволило вже у 1970-х рр. в основному покривати вакансії у викладацькому складі власними вихованцями.

Відновлення демократичних процесів у суспільстві та пом’якшення державної політики з другої половини 1980-х рр. дозволили звільнити систему освіти від партійного диктату та політичної кон’юнктури. До того ж стала очевидною необхідність докорінних змін в економіці, що в комплексі сприяло активізації розвитку економічної освіти та науки і надало нового імпульсу роботі Київського інституту народного господарства. У 1987 р. інститут очолив ректор А.Павленко вже не призначений Міністерством, а обраний трудовим колективом.

З відродженням незалежності України КІНГ доклав чимало зусиль для оновлення системи та змісту економічної освіти, удосконалення підготовки спеціалістів для різних галузей господарського комплексу нашої держави, а також підготовки відповідної наукової та навчальної літератури. Окрім старих міжнародних зв’язків з колишніми соціалістичними країнами, склалися тісні відносини з економічними вузами Австрії, Англії, Німеччини, Нідерландів, США, Франції та інших провідних держав світу.

Досягнення вузу в розбудові економіки України були визнані на державному рівні. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. Київський інститут народного господарства перейменували на Київський державний економічний університет. А 27 лютого 1997 р. Указом Президента України університет отримав статус національного, що стало справедливим визнанням його наполегливої роботи, спрямованої на підготовку висококваліфікованих кадрів для різних сфер економічного життя нашої держави та розвитку вітчизняної економічної науки.

У 2005 р. Київському національному економічному університету присвоїли ім’я визначного українського економіста, творця національної грошової одиниці України, будівника її банківської системи Вадима Петровича Гетьмана (який у 1952 - 1956 рр. здобував вищу освіту в стінах нашого вузу). У  2006 р. на державному рівні  урочисто відзначалося 100-річчя заснування Університету. Чимало викладачів заслужено отримали високі урядові нагороди. Пишаємось що наші випускники відзначені найвищою нагородою країни – званням Герой України: О.Омельченко (2001),В.Матвієнко (2004), В.Гетьман (2005), А.Павленко (2006), В.Стельмах (2007). 

У 2016 р. наш університет святкував 110 -ти річчя. На той час структура Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана була представлена двома навчально-науковими інститутами: інститут інформаційних технологій в економіці та юридичий інститут, а також  вісьмома факультетами: економіки та управління, міжнародної економіки і менеджменту, управління персоналом, соціології та психології, маркетингу, обліку та податкового менеджменту, економіки АПК, фінансово-економічного, кредитно-економічного. У структурі Університету також діють Центр післядипломної освіти, центр магістерської підготовки, відділення довузівської підготовки, навчальний центр, навчально-методичний відділ, аспірантура, докторантура, профільні ліцеї та коледжі, центр мереживо-інформаційних систем, музей історії університету, видавництво тощо. Кількість студентів становить понад 10 тис. осіб. З 2019 року структура ДВНЗ поповнилася інститутом дистанційної освіти, який забезпечує організацію і проведення навчання з використанням дистанційних освітніх технологій. Відповідно до наявних ліцензій на освітню діяльність інститут забезпечує дистанційну освіту, підтримує денну й заочну форми навчання, організовує курси підвищення кваліфікації викладачів університету з використання дистанційних  технологій у освітньому процесі та нових програмних засобів.

Історичний відрізок часу існування нашого науково-навчального закладу означений у двох століттях двох тисячоліть, насичений подіями й неодноразовими кардинальними змінами. Насамперед, змінами політичних систем  від царської Росії, через роки визначення, далі по десятиліттях соціалістичного союзу до часів Незалежної України. І з кожною зміною системи відбувалися зміни у вищій освіті, її призначення і принципи її організації. Безумовно, на вимогу часу, відповідні зміни, реформи й реорганізації відбувались і в нашому університеті: змінювалась структура, кількість факультетів, кафедр, спеціальностей, дисциплін, форм навчання. Але незмінним залишалося те, що поступальний рух у світовий освітній простір ми завжди звіряємо з високою планкою вимог, започаткованою М.В. Довнар-Запольським.

ІСТОРІЯ ЗАКЛАДУ В...  БУДІВЛЯХ

Ми звикли, що історія – це по-перше події: визначні, героїчні й трагічні, яскраві й знакові, що можуть змінювати плин часу, й по-друге особистості – видатні, харизматичні, по чиїх біографіях можна уявити суцільну картину життя колективу, організації, країни. Але чимало для цікавих можуть повідати навіть... будинки. Спробуємо побачити це на прикладі нашого економічного університету впродовж його понад столітнього існування.
 

вул.Бульварно-Кудрявська (згодом  Воровського)  24. Споруда 1897 р. (арх. Г П Шлейфер, надбуд. 1920-1923 рр.). Колишнє 1-ше комерційне училище, у 1906-1908 рр. орендували Вищі комерційні курси, згодом розмістилася  книжково-журнальна фабрика.

Засновані Митрофаном Довнар-Запольським  з дозволу Міністерства Торгівлі й Промисловості Вищі комерційні курси (у кількості 229 слухачів) почали свої заняття у вересні 1906 р. в орендованому приміщенні за адресою Бульварно-Кудрявська, 24.
Це було на той час триповерхове помешкання діючого 1-го комерційного училища.  Трохи раніше в цій будівлі, орендованій так само у вільні від училищних занять вечірні часи, читались лекції Київського політехнічного інституту імені імператора Олександра II, допоки (із фінансовою допомогою спонсорів) зводились на Шулявці їхні власні учбові корпуси.

Оскільки популярність навчального закладу “нового типу”, як називали німці вищі комерційні школи, неухильно зростала, а прийом слухачів відбувався посеместрово двічі на рік, то потреба у більшому помешканні (і, бажано, власному) виникла швидко.

Заручившись підтримкою Київського купецького зібрання, М.Довнар-Запольський отримує від міської Думи дозвіл на земельну ділянку по вул. Гоголівській. Але побудувати швидко приміщення, до того ж обладнане спеціальними лабораторіями для надання практичних навичок, як вимагала програма школи “нового типу”, було нереально. Тому купили готове, проєктоване під навчальний заклад,  цегляне, триповерхове, загальною площею 430 кв.саж., зручно розташоване в центрі міста та ще й із прилеглою садибою, що дозволяла при потребі розширитися. Вже восени 1908 р. заклад мав адресу Бібіковський бульвар, 24.

 

  Бібіковський бульвар 24. (Архітектори О.Кобелев та В. Обремський). Прибано ККІ у 1908р. Фото М.Довнар -Запольського

1912 р.  Бібіковський бульвар 24. ККІ. (надбуд. 4-й поверх)

  1914 р. Бібіковський бульв. 22-24.   ККІ вже займає 4 поєднаних між собою будвлі.  

На цей час вищі 4-річні курси з навчальною програмою, що по деяких позиціях перевищувала університетську (і викладались дисципліни кращими  професорами Києва), після затвердження Статуту  рішенням міністерства, під егідою якого курси діяли, були реорганізовані у Київський комерційний інститут. Щоправда, заклад  деякий час продовжував залишатися приватним, бо у законодавчому порядку (тобто всіма вищими інстанціями) ще не було затверджено Положення інституту.   Була необхідність хоч деякі з численних питань, що були у веденні засновника (під повну його відповідальність)  передати Раді інституту. І насамперед, – порядкування матеріальними засобами.

В інститутській касі, що поповнювалась сплатами слухачів за навчання та благодійними внесками заможних батьків і меценатів, накопичувалась сума, необхідна для розбудови. Тож зведення 4-го поверху розпочали вже через рік після придбання учбового корпусу. Але нестача приміщень, як лекційних, так і учбово-допоміжних, відчувалася все гостріше. Кількість слухачів зростала, на початок 1908-1909 навчального року їх було вже 991, а восени 1909 р. з поданих 1400 заяв бажаючих  вступити  задовольнили лише 920, ризикуючи працювати в переповнених аудиторіях (їх було 7). До того ж проведення занять старшокурсників із дисциплінами спеціалізацій вимагало нових лабораторій і кабінетів. І мав розширятись Музей товарознавства з відділами, експонатами, які були необхідні для практичного освоєння. І бібліотека поповнювалась, і додаткові читальні зали треба було відкривати. Тож надбудова поверху – це по суті крихта, потрібне було додаткове велике приміщення.

Але без законодавчо затвердженого Положення  інститут не мав прав юридичної особи, відповідно, – права придбати нерухомість. Вихід із такої ситуації був у підпорядкуванні інституту суспільній організації, яка б, по-перше, мала такі юридичні права, а по-друге, за прикладом німецьких вищих комерційних шкіл, об’єднувала викладацький персонал із діячами торгового й промислового світу у справі поширення економічних знань і підготовки необхідних для господарства спеціалістів. 12 квітня 1909 р. і було засноване “Товариство опіки над вищою комерційною освітою м.Києва”. До його складу увійшли приватні особи й установи, що бажали й могли зробити вагомий внесок у розвиток вищої комерційної освіти. Очолив  Товариство Митрофан Вікторович Довнар-Запольський. 

Головним завданням Товариства було ведення матеріальних справ комерційного інституту і, насамперед, придбання нерухомості.


 

 

Зліва помешкання, придбане у 1910 р., та впритул побудований у 1910-1914 рр. лабор. корпус ККІ по Нестеровському пров. біля Володимирського собору.

7-го червня 1910 року було закладено лабораторний корпус.
Оскільки приміщення на розі вул. Пироговської й Бібіківського бульвару вже не могло вмістити всіх студентів ККІ, на зборах від 30 листопада 1910 р. було вирішено придбати суміжну будівлю. 4 грудня 1910 р. професори П.Єрченко, М.Катков (які виступали від імені Товариства на підставі доручення, виданого М.Довнар-Запольським) та викладач О.Русов і професор В.Бажаєв, із дотриманням нотаріальних вимог, здійснили купівлю нерухомого майна в м.Києві на розі Бібіківського бульвару та Нестеровського провулку №22/46 у власника Володимира Михайловича Білогородського.

Товариство не мало достатньо коштів для здійснення такої покупки, то частину грошей, за піклування Товариства, надав Полтавський Земельний Банк під заставу цієї придбаної будівлі. Згідно відомості про нерухоме майно, куплений будинок  був триповерховим, цегляним і критим оцинкованим залізом. Одразу ж по придбанні його було передано для навчальних потреб Київського комерційного інституту. На першому поверсі розмістилася канцелярія інституту, на другому та третьому – були величезні аудиторії на 500-600 слухачів.

       У квітні 1911 р. Товариство вирішило розпочати ще зведення двох приміщень, які б з’єднали два будинки в один, чотириповерховий. Закладення цих добудов відбулося 7 червня 1911 р. в присутності начальника Південно-Західного краю Ф.Трепова, київського губернатора А.Гирса та представника навчального відділу Міністерства Торгівлі і Промисловості – Б.Аглаїмова.
 

У разі припинення діяльності Товариства з будь-яких причин, згідно Положення, його майно повинно було у повному обсязі перейти на користь Київського комерційного інституту.

Це й відбулося 15.02.1913 р., на цей час нарешті було затверджено Положення ККІ, інститут набув статусу державного вищого навчального закладу з усіма правами юридичної особи. А до того ж із такими необхідними пільгами: для студентів –  звільненню від військової служби, можливістю проходити практику не тільки на підприємствах та установах Росії, а й за кордоном (Німеччині, інших європейських, включаючи Португалію, а ще у США, Японії, Туреччині, Персії, Сирії, Палестині, Монголії, Китаї). Для випускників –  правом працевлаштування на державну службу.

Чому ж таким довготривалим було узгодження й законодавче затвердження Положення ККІ й Статуту, укладеного ще навесні 1907 року? Заклад у Києві, міністерство й вищі керівні установи – у Петербурзі. Відстань. Транспорт. Зв’язок. Електронної тоді не було, а звичайною поштою відправлення йшли довго, і “з нарочним” теж не скоріше. Та й бюрократичні жорна, якими завжди славилася Росія, “перетирали” іноді документи вщент. А всілякі переробки, заміни, правки, уточнення й доповнення тяглися роками. А ще, згадавши розповсюджений вислів: “У всьому винні євреї...”, – можна сказати, що й тут-таки без них не обійшлося.

Річ у тім, що для євреїв здавен існувала “відсоткова” норма, що обмежувала їхню чисельність у навчальних закладах. В межах осілості вона була трохи вищою, а чим більшим було місто, тим меншою норма, в столичних Москві й Петербурзі доходила до трьох відсотків. Щоправда, в 1903 р. Всеросійський з’їзд професорів засудив таке становище й постановив допускати в університети й до складу професури всіх – без обмеження статі, національності й віросповідання. Але керівні інстанції аж ніяк не дотримувались такої пропозиції, тим паче у державних вищих закладах. Височайше затвердженим Положенням Ради міністрів від 16 вересня 1908 р. пропонувалось не перевищувати 15 відсотків.

Київські вищі комерційні курси, відкриті за фінансового сприяння Купецького зібрання (де багаті євреї складали вагому частину), не обмежували прийому єврейських дітей, і ніякої норми навіть не закладали й у Статуті. Слід сказати, що в ККІ вчилися не тільки діти київських купців. Приїздили з різних міст Росії, в тому числі – Ісаак Бобель із Одеси (майбутній відомий письменник І.Бабель), Шломо Вовсі з Риги (майбутній відомий артист і режисер, засновник єврейського театру Соломон Міхоелс), Вольф Висоцький із Бреста (рідний дід відомого Володимира Висоцького), Давид Гофштейн із Коростишева (видатний єврейський поет, редактор, перекладач), Соломон Каценбоген із Мінська (згодом працював ректором Саратовського університету), Ісаак Тьомкін (пізніше був директором Московського геодезичного інституту), Лев Мінц (за міжнародним рейтингом увійшов до списку “Сто видатних вчених, які визначили сучасне обличчя вітчизняної й зарубіжної економічної науки”). Словом, кількість слухачів іудейської віри станом на початок 1911-1912 навчального року становила 1014 (при загальному числі 1931 осіб), тобто 55 відсотків. І ясна річ, що Статут комерційного інституту належні інстанції довго не затверджували. У 1912 р. офіційно була введена норма щодо студентів євреїв. Добре, що не примусили заборонити їм перехід з іудейської у іншу віру або у статус вільного слухача. До слова, відсоткову норму для євреїв офіційно відмінили після Лютневої буржуазної революції, але негласно було “регулювання статті національність”  навіть у радянські часи.

Продовжимо про будівлі тепер вже державного вищого навчального закладу. Відтоді  адресою ККІ вказується Бібіковський бульвар, 22-24. Слід сказати, що бульвар в цей час був візитівкою Києва –  засаджений пірамідальними тополями, будівлі великі, особняки-палаци промислових магнатів і цукрозаводчиків. Зліва поруч із інститутським корпусом знаходився Володимирський собор, майже навпроти – університет Св.Володимира з Миколаївським парком і ботанічним садом.

Про Музей товарознавства ККІ, що розміщувався у 17 кімнатах першого поверху, знали не тільки студенти. По неділях він був доступним для відвідування киян, а під час Всеросійської промислової виставки 1913 р. входив до переліку важливих об’єктів для відвідування  делегаціями. До речі, вчилося в той рік майже чотири тисячі (3942) студентів. Крім лекційних та практичних занять, діяли гуртки (статистики, філософії, туристів, есперантистів), об’єднання за інтересами: великий хор (до 200 учасників!), драматичний колектив, любителі національних культур, а також студентські земляцтва, яких налічувалось до сорока.

Станом на 1917 р. садиба ККІ перетворилась на справжнє студентське містечко, що вздовж Бібіковського бульвару займало цілий квартал з чотирьох з’єднаних чотириповерхових приміщень, вздовж вул. Пірогова, крім кутового, приєдналося приміщення, на якому теж добудували 4-й поверх. Цікаво, що це помешкання, за свідченням сучасних дослідників, належало нащадкам колишнього купця Снєжко як дохідний дім, а ще саме в цьому домі народився й близько року жив відомий поет, художник, літературний критик та мистецтвознавець Максиміліан Волошин (1877-1932). Цей факт затверджено меморіальною дошкою, встановленою у 2007 р.  З боку Нестеровського провулку, крім кутового приміщення красувався корпус-Лабораторій, а всередині внутрішнього двору були криті службові приміщення. Словом, матеріальна база ККІ була завидною навіть для університету Св.Володимира.

У періодичних виданнях тих часів зустрічається частенько інформація про громадські заходи, що відбувались у приміщеннях ККІ, і це були заходи рівня міста, іноді  державного і навіть міжнародного значення. Ось приклади:

 • У великій актовій залі Комерційного інституту 6 травня 1917 року відбулося урочисте відкриття 3-го з’їзду Союзу чехословацьких товариств Росії.
 • За ініціативи проф. К.Г.Воблого (що на цей час змінив М.Довнар-Запольського на посаді директора інституту) 13 жовтня 1918 р. у залі ККІ відбувся перший Всеукраїнський з’їзд економістів і статистиків.

Подальший перебіг історичних подій в країні відбивався так чи інакше на історії закладу. У 1919 р. адреса інституту змінилась, бо перейменували бульвар. Це було не перше перейменування в його історії – виник у 30-ті роки 19 ст. як вулиця Бульварна, далі Шосейний бульвар, потім Університетський бульвар. 50 років називався на честь київського, подільського та волинського генерал-губернатора 1837-1852 рр. – Дмитра Гавриловича Бібікова (1792-1870), учасника Бородінської битви, жорсткого й послідовного політика, що дослужився до посади міністра внутрішніх справ. Один з розгромників Кирило-Мефодіївського братства (Т.Шевченко у поемі “Юродивий” схарактеризував його як  “п’яного сатрапа-капрала”). Тепер бульвар став імені Тараса Шевченка, відтоді й дотепер носить це шановане й дороге для українців ім’я.

У 1920 р. під час реформи вищої школи рішенням Наркомосвіти України змінив назву сам інститут, відтепер це Київський Інститут Народнього Господарства, згодом (1925) до цієї назви додалося – імені Євгенії Богданівни Бош (видатної революціонерки, Голови першого уряду  Радянської України).

Видання Всеукраїнської Академії наук за 1930 р. “Київ Провідник за редакцією Федора Ернста” надає відомості, що Київський інститут народнього господарства імені Є.Бош реорганізовано, і тепер у приміщенні Бульвар Шевченка, 22-24 діють, створені на його базі, одночасно три вищі навчальні заклади: “Інститут обміну та розподілу”, “Промислово-економічний інститут” і “Фінансово-банковий інститут”, які функціонують в одному приміщенні. Слід додати, що Промислово-економічний майже одразу приєднали до КПІ, Інститут обліку та розподілу менш ніж за рік припинив існування, а Фнансово- банковий став Фінансово-економічним.

1930-ті  роки Бульвар Шевченка 22-24 КІНГ (КІОР, КФЕІ)

 Сучасний вигляд будівлі, де розміщується Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова

Харків, Плетньовський пров. Тут у складі Українського фінансово-економічного інституту  з 1934 по 1941 рр. перебував  КФЕІ об'єднаний з ХФЕІ.

А з 1934 р. майже на десятиліття взагалі в адресі нашого ВНЗ відсутнє слово Київ, та й власного приміщення позбавлені надовго. Це вже нові реформи й реорганізації. Саме той рік, коли столицю Радянської України переводять із Харкова до Києва, з обіцянкою П.Постишева – “Створити в історичному місті зразкову соціалістичну столицю... а все, що не гідне існувати в такому місті, або знищити, або винести за межі”. Навчальний заклад, який заплямував себе причетними до “справи статистиків”, і де “неблагонадійних” ректорів за чотири роки змінилося 5 чи 6, переводять до Харкова у помешкання по Плетньовському провулку, 7. Відтепер заклад (точніше частка його), об’єднаний із Харківським фінансовим інститутом, отримує назву Український фінансово-економічний інститут.

Навчальний рік 1941-42 так і не розпочався. Добровольці стали до лав захисників Вітчизни, а загін із 400 викладачів і студентів, під керівництвом В.Ф.Гарбузова, на той час доцента, приступив до зведення оборонних споруд довкруж Харкова.

     

Ташкент, сучасний вигляд головного корпусу ТДЕУ. Тут у складі тодішнього ТФЕІ з жовтня 1941 р.  по грудень 1943 р. перебував  у евакуації наш ВНЗ на правах факультету.

У роки Великої вітчизняної війни навчальний заклад евакуйований, працює під дахом Ташкентського фінансово-економічного інституту на правах факультету. Крім Українського факультету навчались евакуйовані студенти Ленінградського факультету. Вчилися студенти, що не підлягали призову, й ті, яких після поранень і госпіталів не могли направити на фронт.

Після звільнення Харкова від фашистів повертатись не було куди, бо й учбовий корпус, і лабораторний, і бібліотечний, і гуртожитки було розбомблено вщент, обіцяне приміщення передали іншому закладу, то. В.Є. Власенко, що був ректором, здобув дозвіл повернути заклад до столиці як Київський фінансово-економічний інститут. Постановою РНК УРСР від 25.03.1944 р. йому було передано двоповерхове помешкання, яке до того находилося в управлінні міністерства фінансів. У кількості 103 студентів розпочався 1944-45 навчальний рік.

Ось як згадувала Олена Дмитрівна Малініна, що працювала начальником учбової частини і в Харкові, й у Ташкенті, й у Києві до 1971 року: “Наша комуналка на Подолі, по Андріївській 2, (там у приміщенні колишнього фінансового технікуму розміщувався і гуртожиток, і бібліотека, й службові приміщення) була багаточисельною. І сам Василь Євтихійович, директор, і молоді викладачі – всі разом. Для сімейних примудрялись ширмами відгородити щось на зразок кімнат, іншим достатньо було топчанчика й тумбочки, та цвяха для одежини в коридорі. Спільна кухня з примусами й одною піччю, у якій якось на Новий рік навіть спекли гуску... Правда, Власенка невдовзі призначили замміністра фінансів УРСР,  місце директора посів помічник Гарбузов, наш випускник і аспірант, і викладач часів перебування у Харкові... Його потім теж призначили міністром фінансів всього Союзу...”

Київ, 1950-ті рр.  вул. Андріївська 2, КФЕІ. (Нині цієї будівлі не існує).

 

Заняття проходили в напіввідновлених приміщеннях шкіл на Подолі у дві, а то й три зміни. Кількість студентів поступово зростала, у 1955 р. вчилося 1082 на денній формі і 2092 заочники.

 Про те, як директору Павлу Васильовичу Кривню вдалося добитися дозволу на зведення в такі складні повоєнні часи величної споруди з колонами за індивідуальним проектом, і про те, як понад шість років викладачі разом зі студентами у вільний від занять час працювали на будівництві,  а потім благоустрої й озелененні прилеглої території, не треба та й не варто вишукувати в архівах, допоки ще є живі й працюючі свідки та учасники цих подій історії нашого закладу. Дуже хочеться послухати їхні розповіді.

То ж лише з 1.01.1958 на балансі КФЕІ був 1-й власний учбовий корпус  за адресою Брест-Литовське шосе, 116, згодом проспект Перемоги 54/1, нині Берестейський проспект 54/1, наш головний корпус.

Проспект Перемоги 54/1 (кол.Брест-Литовське шосе,116) Споруда зведена у 1952-1956 р. (Арх. Л.М.Тішкіна). КФЕІ, перейменов. у 1960 р. у КІНГ, нині головн. корпус КНЕУ  імені Вадима Гетьмана

1956 р.  Брест-Литовське шосе,116. КФЕІ

Брест-Литовське шосе. 60-ті рр.

А я можу продовжити, пригадуючи, що відбувалося вже в роки моєї роботи. На той час  знов називалися інститутом народного господарства, КІНГом.

   Головний корпус збільшився за рахунок прибудови  з аудиторіями (завершеної у 1968 р.) та облаштування у створених внутрішіх дворах господарських служб. Крім головного входу з’явився додатковий вхід з вул. Желябова.

1968 гол. корпус КІНГ з прибудовою

1968 прибудова до гол корпусу (вхід з вул. Желябова). 

З 1970 року з лабораторії ЕЦОМ “Дніпро-21”, розміщеної на першому поверсі прибудови,   почав свою історію обчислювальний центр, станом на 1973 р. – перший в союзі студентський обчислювальний центр, згодом ГЦІС, попередник теперішнього ЦІМС із комп’юторними класами у всіх корпусах.

У 1971 р. почав діяти спорткомплекс " Економіст"   із басейном, великим спортзалом і тренувальними приміщеннями.

.

 

 

У 1971 р. почав діяти спорткомплекс із басейном, великим спортзалом і тренувальними приміщеннями. І слава про кінгівських студентів-спортсменів тепер не обмежувалась тільки рамками Києва й навіть України.

1984 р. звели 2-й учбовий корпус по вул. Олександра Пархоменка. У 1992 р. вулиці імені радянського військового діяча повернули  стару назву, на честь Михайла Парфентійовича Дегтєрєва – купця, підприємця, мецената, почесного громадянина м.Києва, коштом якого була зведена і утримувалась, згідно заповіту, богадільня на 500 старих і хворих та притулок на 160 сиріт, будувались великий вдовиний дім, лікарні й домові церкви при них, надавалась допомога школам і училищам, і навіть пожертва у 30 тис. на стипендії студентів політехнічного і комерційного інститутів. Незадовго до перейменування  вулиці відкрили, побудований впритул до другого, 3-й учбовий корпус із красивим і містким актовим залом, де одразу ж почали проводити зустрічі з відомими акторами, концерти з виступами уславленого ансамблю “ЕКО”, незабутні вільні прес-конференції, огляди самодіяльності факультетів, засідання КВК і безліч інших цікавих заходів веселого студентського життя. На цей час заклад став Київським державний економічним університетом, а першим обраним ректором –  Анатолій Федорович Павленко.

1984 р. КІНГ імені Д.С.Коротченка, 2 корпус

1991 р. КІНГ імені Д.С.Коротченка, 3 корпус

Щойно університет набув статусу Національного, поповнилась і кількість приміщень. У 1999 р. – мали 5-й корпус  (колишнє приміщення КВІРТУ), де стали навчатись першокурсники, а наступного року – поряд із ним  корпус для магістрів. Це старовинне приміщення на тій же самій Великій Дорогожицькій, яка після революції стала носити ім’я Ювеналія Мельникова, одного з перших соціал-демократів колишньої Росії. Приміщення проєктувалося  як школа-притулок  дітей бідних офіцерів та сиріт загиблих солдатів. З 1916 р. тут розміщувалась 6 гімназія. Під час Першої світової війни був госпіталь Російського Червоного Хреста. Згодом працювали служби соціальної допомоги військовослужбовцям. Нині це 6-й корпус університету.

Мельникова (кол. Велика Дорогожицька) 81, побудов 1912 р. арх. І.Кітнер (будував корпуси Київської політехніки), з 2000 р. це 6-й корпус КНЕУ  імені Вадима Гетьмана

вул. Мельникова 79-81 (побудов. 1972 р., колишнє приміщення КВІРТУ), тепер 5-й корпус КНЕУ  імені Вадима Гетьмана

Придбання  у 2003 р.7-го корпусу на Львівській площі дозволило перевести туди факультет інформаційних технологій і систем, а також зручніше розмістити власне потужне видавництво. Це приміщення теж пам’ятка архітектури початку 20-го століття, зі своєю дуже цікавою історією.  Проектувалося  під Казенну палату й казначейство Київської губ. У 1915-1916 рр. розміщувався госпіталь, після революції – фінінспекція й фото-літ друкарня, У 1934-1941 рр. – Держполітвидав, з 1949 р. –  гірничий технікум, з з 1957 р. – будівельний технікум, потім електромеханічний, у 1962 р. перейменований у технікум радіоелектроніки, згодом реорганізований у коледж інформаційних систем і технологій, з 2003 р. –  це 7-й корпус КНЕУ  імені Вадима Гетьмана.

   Львівська площа фото 60-тих років.

Львівська (кол. Сінна) площа,14. (Пам’ятка архіт. 1913-1914 рр., арх. О.В.Кобелев).  з 2003 р. – 7-й корпус КНЕУ  імені Вадима Гетьмана

З 2003 р. маємо власний великий стадіон з трибунами, службовими приміщеннями та тренувальними залами. У 2006 р. (на цей час вже мали сьогоднішню назву) був зведений бібліотечний корпус.

 Стадіон "Економіст"

Сучасний вигляд університетської наукової бібліотеки

імені М.В. Довнар-Запольського

 Крім учбових, спортивного та бібліотечного корпусів, університет має гуртожитки для студентів.

Гуртожиток № 1, вул. Желябова, 8

Гуртожиток № 2, вул. Дегтярівська, 49а

Гуртож. № 3, вул. Желябова, 4

Гуртожиток № 4, вул. Дегтярівська, 49

Гуртожиток № 5, проспп. Перемоги, 54а

гуртожиток № 6, вул. Сім'ї Сосніних, 15а

Нині загальна площа приміщень університету (аудиторій, кабінетів, актових залів і спортзалів, гуртожитків, їдалень і всіх необхідних службових помешкань) вимірюється вже не сотнями кв.саж., а тисячами квадратних метрів.

І знов у приміщеннях найстарішого (й найпрестижнішого) з вищих економічних закладів тепер вже Незалежної України проводяться заходи з міжнародним визнанням. Але це вже сьогодення, що неспинно спливає у нову й новітню історію.

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, що…

 •   Упродовж понад столітньої історії наш ВНЗ п’ятнадцять разів змінював свою назву. А ще, крім офіційних, були варіанти, поширені в побуті. Курсами Довнар-Запольського, навіть у газетних публікаціях, називали Київські вищі комерційні курси. А абревіатуру назви Київський інститут народного господарства КІНГ розшифровували як «інститут надійних господарок з вищою економічною освітою», а найпоширенішою була назва Нархоз. А ще за численні спортивні досягнення республіканського й союзного рівня називали «філією інституту фізкультури з факультативним вивченням економіки».
 •  В історію закладу вписані імена видатних учених світового рівня, академіків, засновників наукових шкіл, державних і суспільних діячів, керівників потужних підприємств і установ. Довідки про них вміщені в УРЕ, ЕСУ та інших загальних і спеціалізованих енциклопедіях та довідниках. Чимало й таких, що визнані Світом на культурній ниві як літератори, режисери.
 •  В усі часи існування в закладі працювали особистості, відзначені високими званнями та урядовими нагородами. Серед них були Герої Соціалістичної Праці, Заслужені працівники вищої школи, Заслужені економісти України. Є й відзначені найвищою нагородою Незалежної України – званням Герой України. Серед них колишні випускники: В. Матвієнко, В. Стельмах, В. Гетьман, О. Омельченко та один із наших ректорів – А. Павленко, який очолював заклад майже 30 років.
 •  Київський комерційний інститут уперше на теренах України ввів до навчальної програми  вивчення японської та китайської мов, що сприяло утворенню київської школи практичного сходознавства.
 •  У довіднику “Сто вчених, які визначили вигляд сучасної вітчизняної та зарубіжної економічної науки” можна побачити імена нашого колишнього випускника економічного факультету Льва Мінца (1893 – 1979), та викладача ККІ (КІНГу) 1912 – 1926 рр. Євгена Слуцького.
 •  А ще  Є. Слуцький (1880 - 1948), крім визнаної Світом наукової  спадщини  в галузі математики та економіки, залишив значну літературну спадщину: вірші, поеми, драматичні твори, переклади, філософські есе. На жаль, ця спадщина не відома масовому читачу. Твори не друкувалися, зберігаються у московському архіві. Дещицю можна почитати у колективному ювілейному збірнику «Мереживо часу», К. КНЕУ, 2011
 •  Викладач Київського комерційного інституту (КІНГу) М. Птуха (1884-1961) був засновником першого в Світі інституту Демографії, який існував у 1918-1938 рр. А базою поповнення спеціалістів цього наукового закладу був економічний факультет ККІ (КІНГу).
 •  Викладач КІНГу М. Кравчук (1892 – 1942) був оцінений світовим науковим товариством як найвизначніший математик 20-го століття. Його труди й  нині широко використовуються в США, Японії та інших країнах при моделюванні кібернетичної техніки.
 •  А ще М. Кравчук розробив українську термінологію в математиці, започаткував математичні олімпіади школярів у Києві, був вчителем у Архипа Люльки (конструктора реактивних двигунів) та Сергія Корольова (конструктора космічних кораблів)
 •  Ідея створення Української академії наук належить викладачеві ККІ (КІНГу) М. Василенко (1866 - 1935), він був одним із засновників, одним із перших академіків і другим обраним Президентом ВУАН.
 •  У м. Київ та інших містах і селах України чимало вулиць названих на честь наших випускників: Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Юрія Смолича, Сергія Остапенка, Олександра Горвиця, Л. Картвелішвілі, Карла Баумана, Павла Тичини, Елана Блакитного, до речі, цим іменем був названий теплоход, який курсував по Дніпру. З 2015 р. у селі Лозна Хмільницького р-ну Вінницької обл. є вулиця Б. Панасюка, нашого випускника й колишнього викладача. Одна з центральних вулиць закарпатського села Колочава названа на честь сім'ї Аржевітіних. А віднедавна вулиця поряд з університетом  перейменована на честь Антона Цедіка, теж нашого випускника, що трагічно загинув захищаючи Україну.
 •  В Україні є музеї наших колишніх студентів та викладачів: музеї Павла Тичини у Києві та в с. Піски, музей Олександра Довженка в Києві та у с. Сосниця, музей Олександра Неприцького-Грановського в с. Великі Бережці, музей Олександра та Софії Русових у с. Олешня, та  Михайла Кравчука у с. Саварка.
 •  У 1972-1974 рр. на ВДНГ у Москві експонувався макет нашого обчислювального центру як першого на теренах Союзу студентського обчислювального центру, оснащеного ЕОМ «Дніпро-21». Перший диплом з  використанням обчислювальної техніки був захищений у 1971 р. А студентський дослідницький центр було створено у 1972 р.
 •  Популяризувати ім’я видатного археолога, який ввів у обіг поняття «Трипільська культура» –  Вікентія Хвойки, як це нині активно здійснюють студенти спеціальності Економіка туризму, понад сто років тому започаткував засновник нашого закладу М. Довнар-Запольський. Він виступав з публічними лекціями для киян про історію Старого Києва, про розкопки й знахідки. Його учениця Наталія Полонська безпосередньо брала участь у розкопках і в публічних лекціях, а вчитель В.Б. Антонович всіляко підтримував і сприяв проведенню розкопок. Адже тодішній уряд зовсім не жалував археолога-самоука, ще й іноземного походження.
 • * текст лекції М. Довнар-Запольського можна знайти в книзі: Б.Битнер “Въ Киевъ”,
  С-Петербург, 1911  


Людмила Рінгіс,
голова правління клубу “Дорогами до прекрасного”

2008 - 2022 рр. помічник директора, екскурсовод Музею історії КНЕУ, 
член Національної спілки журналістів України.

Дивіться також:

Остання редакція: 13.03.24