Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науково-методична рада

Загальні положення

Науково-методична рада університету є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в університеті та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг.

До компетенції Науково-методичної ради належить:

 • Узагальнення, схвалення передового досвіду організації навчально-методичної роботи факультетів і кафедр університету та досвіду, накопиченого світовими лідерами економічної та менеджмент-освіти; розроблення рекомендацій щодо його поширення й імплементації в освітній процес університету.
 • Реалізація політики університету у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
 • Затвердження плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік.
 • Координація науково-методичної роботи на факультетах і кафедрах.
 • Обговорення проектів нових нормативних документів, що регламентують організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовкарекомендацій щодо їх удосконалення.
 • Розгляд питань з ініціативи ректорату та Вченої ради університету щодо організаційного, методичного рівня освітнього процесу та наукове його забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах і підготовка висновків про їх відповідність установленим вимогам.
 • Оцінювання доцільності внесення нових нормативних документів на розгляд Вченої ради університету.
 • Надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування нормативних документів з навчально-методичної роботи.
 • Формування пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості в університеті.
 • Формування пропозицій щодо забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті з урахуванням новітніх освітніх технологій, розроблення відповідних рекомендацій та нормативних документів.
 • Аналіз результатів моніторингу якості освітньої діяльності університету та розроблення рекомендацій щодо його концептуального розвитку та процедурного вдосконалення.
 • Формування пропозицій щодо створення та розвитку інституційних засад для забезпечення зрозумілості й порівнюваності результатів навчання, набутих компетентностей і кваліфікацій.
 • Формування пропозицій щодо розвитку сертифікаційних програм в університеті та формування навчальних дисциплін для вільного вибору студентами.
 • Затвердження профілів освітніх програм.
 • Уніфікації вимог до форми і змісту навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін; забезпечення узгодженості навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін у межах університету.
 • Розгляд та схвалення проектів робочих навчальних планів (навчальних планів) усіх освітніх ступенів.
 • Оцінювання доцільності внесення нових дисциплін до навчального плану.
 • Затвердження робочих програм навчальних дисциплін усіх освітніх та наукових ступенів.
 • Затвердження комплексів навчально-методичних матеріалів до магістерських програм.
 • Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін.
 • Надання допомоги для активізації застосування в освітньому процесі інноваційних методів навчання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів.
 • Розроблення інструментів для підтвердження відповідності між методиками викладання й очікуваними результатами дисципліни.
 • Рекомендація до видання навчальної літератури.
 • Сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів.
 • Схвалення програм курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 • Участь в організації науково-методичних конференцій КНЕУ (окреслення проблематики, актуальності, визначення формату проведення тощо).

Перелік затвреджених РП НД та МР ОК ( тільки для співробітників НМВЗЯОА)