Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетингу

Українська школа маркетингу сформувалась протягом останніх десятиріч на базі національних вищих навчальних закладів України, провідне місце серед яких посідає ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Цей період для вітчизняного суспільства ознаменувався істотними соціально-економічними перетвореннями і суттєвими трансформаційними процесами.

Однак історія становлення школи маркетингу КНЕУ сягає початку ХХ ст., коли було створено Київські Вищі комерційні курси, а потім Київський комерційний інститут. Фахова підготовка випускників надавала їм можливість займатися торговельно-промисловою діяльністю, забезпечувала уміння налагоджувати партнерські та ділові стосунки. Це була історична передумова виникнення теорії і практики сучасного маркетингу.

Становлення наукової школи маркетингу пов’язане і з іменами засновників і перших завідувачів кафедри (на той час - кафедри економіки матеріально-технічного постачання) к.е.н., проф. Пастухова А.Ф. та к.е.н., доц. Геся А.О. За умов планової системи господарювання в країні особлива увага приділялася підтриманню на належному рівні та збільшенню обсягів виробництва, що було можливим лише за умови безперебійного надходження на підприємства різних галузей народного господарства необхідних матеріальних ресурсів. Це потребувало високого рівня організації й управління сферою матеріально-технічного постачання. У цей час кафедра готувала фахівці, які здатні були вирішувати ці питання як на рівні великих промислових підприємств, постачальницько-збутових організацій, так і на рівні державних органів управління системи Держплану.

З набуттям Україною незалежності та активним впровадженням ринкових механізмів господарювання постала об’єктивна необхідність реформування її народного господарства. Країна гостро потребувала кваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової нестабільності, які повинні поєднувати загальноекономічні знання зі здатністю їх творчого застосування задля вирішення широкого кола задач управлінського характеру. Фактично йшлося про створення на підприємствах нових управлінських структур, зорієнтованих на задоволення потреб споживачів в умовах вільної конкуренції. Такою новою філософією ведення бізнесу виступив маркетинг.

І кафедра взялася за вирішення такого складного завдання, здійснивши перший набір на спеціальність «Маркетинг» вже у 1992 році. У надзвичайно стислі терміни були розроблені принципово нові робочі програми навчальних дисциплін, аналогів яким на той час не існувало у вітчизняній вищій школі, запроваджені нові підходи та методи їх викладання, які відповідали особливостям фахового спрямування майбутніх маркетологів.

Усі ці завдання колектив кафедри успішно виконав, перетворившись на колиску вітчизняного маркетингу. За цей час було підготовлено тисячі випускників, які працюють у різних сферах вітчизняної економіки, піклуючись про задоволення потреб споживачів і будуючи клієнт-орієнтовані системи управління підприємствами, установами, організаціями. Це сприяло піднесенню іміджу та визнанню вагомих здобутків не лише школи маркетингу КНЕУ, а й вітчизняного маркетингу загалом. 

Фундатором наукової школи маркетингу в Україні є завідувач кафедри маркетингу (з 1981 по 2016 рр.), Герой України, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Анатолій Федорович Павленко,  знаний в Україні і за її межами автор багатьох підручників з теорії і практики маркетингу. Науковець приділив особливу увагу розвитку концепції маркетингу ще наприкінці 1980-х років та очолив період активного розвитку вітчизняної наукової школи маркетингу КНЕУ в подальшому. Під його керівництвом підготовлено цілий ряд відомих в Україні і за кордоном вчених-маркетологів. У 1993 р. майбутній доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Куденко Н.В. захистила першу кандидатську дисертацію з тематики маркетингового управління підприємствами.

Знаковим для подальшого активного розвитку наукової школи маркетингу стало створення у 1997 році на базі КНЕУ Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу», у діяльності якої активну участь брали провідні науковці кафедри, а її завідувач – д.е.н., проф. А.Ф. Павленко – став її першим Президентом. Вагомий внесок у розвиток вітчизняної теорії і практики маркетингу було здійснено д.е.н, проф. А.В. Войчаком – засновником нового на той час наукового напряму з питань маркетингового менеджменту; д.е.н, проф. Н.В. Куденко – провідного вченого з питань стратегічного маркетингу; к.е.н., проф. В.Я. Кардашем – засновником наукового напряму системного забезпечення якості продукції, підвищення ефективності маркетингової товарної політики підприємств, інноваційного маркетингу; к.е.н., доц. Т.І. Лук’янець – відомим дослідником у галузі маркетингової політики комунікацій та рекламного менеджменту; к.е.н., доц. М.Г. Гребньовим – знаним ученим з питань теорії і практики маркетингу; к.т.н., доц. В.І. Мотяжевим – провідним ученим кафедри з питань товарознавства; к.т.н., доц. В.М. Мальченка - фахівця і розробника теорії маркетингу послуг та ін.

Вагомим підтвердженням значного наукового доробку представників школи маркетингу КНЕУ слугувало присудження колективу авторів кафедри у складі професорів А.Ф. Павленка, А.В. Войчака і В.Я. Кардаша Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року за цикл підручників з маркетингу, виданих за період 1997-2006 рр. Вони були першими україномовними виданнями з маркетингової тематики, що виступили основою для розвитку наступних навчально-методичних публікацій інших вітчизняних учених.

Сучасний маркетинг є ключовою парадигмою здійснення підприємницької діяльності в умовах динамічного ринкового середовища, зорієнтованою на усебічне задоволення споживчих потреб на основі створення ланцюгів споживчої цінності і підвищення рівня їх лояльності. У рамках його використання формується потужний аналітичний базис для прийняття різнопланових управлінських рішень у насиченому інформаційному полі діяльності підприємства. Ключова увага приділяється питанням посиленню клієнт-орієнтованості бізнесу, встановленню партнерських стосунків, розвитку маркетингу послуг та ін. Українські вчені є активними розробниками даної теорії. Вони приділяють значну увагу актуальним питанням розвитку маркетингової концепції та здійснюють вагомий внесок на рівні міжнародної наукової спільноти з урахуванням особливостей вітчизняного економічного сьогодення. 

Наукова школа маркетингу КНЕУ має власний фундаментальний підхід до дослідження відповідних теоретичних і прикладних питань. Він становить базис для практичної апробації маркетингових стратегічних рішень в українській економіці. Таким чином подальші напрямки наукової діяльності грунтуються на необхідності імплементації і пристосування інструментів маркетингового менеджменту до умов розвитку національної економіки. На порядку денному проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері маркетингу, в тому числі й міждисциплінарних, що відповідають сучасному рівню наукових розробок у даній галузі.

Тому в 2011 р. рішенням Вченої ради Університету було засновано Інститут маркетингу. Метою його діяльності є організація і проведення наукових досліджень та здійснення наукової та освітньої діяльності у галузі маркетингу, розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення високої конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та організацій, провадження інноваційної діяльності. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців з маркетингу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку його теорії і практики.

Сьогодні наукова школа маркетингу продовжує розвиватись, перебуваючи в постійному пошуку нових ідей для розробки підходів, методик. Її діяльність передбачає свободу творчості кожного: від залучення до наукової роботи обдарованих студентів, аспірантів, до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Особлива увага приділяється високому рівню актуальності досліджень, їх відповідності сучасним тенденціям розвитку світової маркетингової теорії і практики. Творче сьогодення наукової школи маркетингу пов’язане з науковими здобутками професорсько-викладацького складу кафедри. Багато його представників широко відомі у вітчизняному освітньому та науковому просторах: к.е.н., проф. В.П. Пилипчук, д.е.н., проф. І.Л. Решетнікова, д.е.н., проф. Л.Ф. Романенко, д.е.н., проф. О.К. Шафалюк і д.е.н., проф. А.В. Федорченко.

До наукової роботи активно залучаються студенти спеціальності «Маркетинг». Щорічно проводяться міжнародні студентські конференції, за матеріалами яких публікуються збірники наукових праць студентів та молодих науковців. Студенти спеціальності «Маркетинг» неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових і дипломних робіт з маркетингу та інших наукових конкурсів для обдарованої студентської молоді.

Однією із головних форм і вагомим проявом реалізації здобутків наукової школи маркетингу виступає підготовка науково-педагогічних кадрів вищої категорії. Протягом останніх десяти років представниками професорсько викладацького складу кафедри маркетингу Шафалюком О.К. (2009 р.), Федорченком А.В. (2010 р.),  Димою О.О. (2016 р.), Савичем О.П. (2018 р.) було захищено докторські дисертації. За цей же період кандидатські дисертації захистили: Ткачук О.В. (2008 р.), Равікович І.Є., Ремезь Ю.Б. (2010 р.), Сержук А.В., Окунєва О.В. (2012 р.), Кудирко О.В. (2014 р.), Баша І.М., Овсієнко Н.В., Бучинська О.В. (2016 р.), Куденко О.В. (2019 р.). У перспективі заплановані захисти кандидатських і докторських дисертацій інших представників школи маркетингу КНЕУ, які формують вагомий кадровий потенціал для її подальшого розвитку.

Визнанням традицій і здобутків наукової школи кафедри маркетингу стало присудження їй у січні 2018 року імені її фундатора - професора Анатолія Федоровича Павленка.

Спрямовуючи погляди у майбутнє можна бути переконаним, що плеяда представників наукової школи вітчизняного маркетингу і надалі успішно працюватиме над перспективними фундаментальними і прикладними дослідженнями в галузі сучасного маркетингу. Їх проявом виступатиме підготовка висококласних маркетологів, що сприятиме як посиленню конкурентоспроможності наукової школи маркетингу у сучасному науковому просторі, так і підвищенню конкурентоспроможності маркетологів КНЕУ на ринку праці.

Остання редакція: 27.04.20