Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут обліку

Інститут обліку є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України

Метою  інституту  є  розвиток  наукового  спрямування -  облік,  аналіз  та контроль  господарської  діяльності  суб’єктів  господарювання – в  сегменті економічних  наук;  розробка  рекомендацій  з  вирішення  актуальних  проблем облікового,  аналітичного  і  контрольного забезпечення фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання; сприяння через проведення та власне результати досліджень навчальній діяльності та діяльності з підготовки наукових кадрів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Основні напрями діяльності інституту включають:

 • Проведення прикладних та фундаментальних досліджень з питань обліку, аналізу та контролю господарської діяльності, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню наукової діяльності.
 • Створення конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому рівні прикладних розробок та технологій в сфері обліку, аналізу та контролю господарської діяльності.
 • Здійснення трансферту технологій у рамках науково-технічної, виробничої і господарської кооперації та співробітництва з підприємствами, організаціями, установами з питань обліку, аналізу та контролю господарської діяльності.
 • Формування інноваційного середовища наукових досліджень в галузі обліку, аналізу та контролю господарської діяльності на основі світової практики організації наукової діяльності.
 • Підтримка та посилення навчально-методичної та наукової діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».
 • Використання кадрового потенціалу Інституту для вирішення актуальних проблем розвитку вітчизняної економіки.
 • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників з обліку, аналізу та контролю господарської діяльності.
 • Організація та проведенню наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, а також. підготовка науково-практичних матеріалів для їх публікації у спеціалізованих фахових виданнях.
 • Надання консалтингових послуг органам виконавчої влади та суб’єктам господарювання в Україні щодо практичного застосування отриманих Інститутом наукових результатів та практичних рекомендацій.
 • Інтегрування наукової діяльності Інституту з дослідницькою діяльністю інших академічних наукових установ та практичною діяльністю підприємств, організацій, установ України.
 • Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво з університетами, науково-дослідними установами, корпораціями, фірмами, фондами.
 • Інша діяльність Інституту в межах законодавства України для досягнення його мети.

Пріоритетними науковими напрямами, які визначають наукову сферу діяльності інституту є:

 • в галузі бухгалтерського обліку
  • Базові парадигми, концепції, основоположні принципи, постулати та правила бухгалтерського обліку.
  • План рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання в умовах гармонізації світових облікових систем.
  • Документування фактів господарської діяльності в умовах уніфікації носіїв облікової інформації та стандартизації бухгалтерського обліку.
  • Облік витрат та калькулювання продуктів діяльності суб’єктів господарювання в підсистемі управлінського обліку.
  • Оцінка об’єктів обліку: підходи, положення та перспективні орієнтири.
  • Методологія формування облікових показників суб’єктів господарювання.
  • Історія розвитку методології, теорії та організації бухгалтерського обліку.
  • Регламентація та регулювання національної системи бухгалтерського обліку.
  • Стандартизація правил ведення бухгалтерського обліку при формуванні звітних показників.
  • Адаптація складових вітчизняної системи бухгалтерського обліку до вимог економічного середовища та соціально-політичних тенденцій.
  • Методика та організація бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій.
  • Трансформація фінансової звітності вітчизняних суб’єктів господарювання  до вимог МСФЗ (МСБО, МСБОДС).
  • Контролерство в умовах розширення функцій та завдань системи бухгалтерського обліку.
  • Консолідована фінансова звітність суб’єктів господарювання та макроекономічні показники за видами діяльності.
  • Роль бухгалтерського обліку в подоланні наслідків світових фінансових кризових явищ.
  • Бухгалтерський облік в посиленні інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання.
  • Податковий облік в посиленні економічної стійкості держави та суб’єктів господарювання.
  • Модернізація вітчизняної системи бухгалтерського обліку як елементу боротьби з шахрайством в економічній сфері України.
  • Освітні та етичні тенденції у підготовці та формуванні фахівців з бухгалтерського обліку.
 • в галузі аналізу господарської діяльності
  • Вихідні парадигми, базові концепції, основні принципи, постулати й правила  аналізу господарської діяльності.
  • Теоретичні й методологічні основи й цільові настанови аналізу господарської діяльності.
  • Розвиток методології оцінки, аналізу, прогнозування економічної діяльності суб’єктів господарювання.
  • Історія розвитку методології, теорії й організації аналізу господарської діяльності.
  • Регулювання правил та методичних положень аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.
  • Аналіз логістичних витрат, витрат обігу в процесі руху товарних, інформаційних і фінансових потоків.
  • Інвестиційний аналіз і оцінка ефективності інвестицій.
  • Аналіз господарської діяльності та оцінка ефективності підприємницької діяльності
  • Аналіз використання вторинних ресурсів галузі (міжгалузевого комплексу).
  • Теорія й методологія фінансового, управлінського, стратегічного оперативного, техніко-економічного  аналізу.
  • Аналіз активів і капіталу суб'єктів господарювання.
  • Аналіз і прогнозування фінансового стану суб’єкту господарювання.
  • Аналіз і обґрунтування програм фінансового оздоровлення.
  • Аналіз фінансової звітності суб’єктів господарювання в запобіганні економічних зловживань та правопорушень
  • Методика та організація аналізу господарської діяльності в умовах застосування інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Освітні та етичні тенденції у підготовці та формуванні фахівців з аналізу господарської діяльності.
 • в галузі контролю господарською діяльності
  • Парадигми, базові концепції, основні принципи, постулати контролю господарської діяльності суб’єктів господарювання.
  • Теоретичні й методологічні основи й цільові настанови аудита, контролю й інспектування.
  • Методика та організація розробки програм аудита й плану перевірок.
  • Аудиторське й контрольно-статистичне тестування систем внутрішнього контролю.
  • Методологічні підходи контролю господарської діяльності суб’єктів господарювання в умовах інтеграції України у світове економічне співтовариство. 
  • Методологія й базові принципи проведення судово-бухгалтерської експертизи.
  • Історія розвитку методології, теорії й організації контролю господарської діяльності суб’єктів господарювання.
  • Регулювання й стандартизація правил ведення аудита, контролю й інспектування.
  • Розвиток комплексу методів аудита, контролю й інспектування.
  • Адаптація національних систем аудита, їх відповідність міжнародним стандартам.
  • Особливості формування аудиторської звітності по галузях, територіях і іншим сегментам господарської діяльності.
  • Застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій в області аудита, контролю й інспектування.
  • Модернізація вітчизняної системи контролю господарської діяльності як інструменту боротьби з шахрайством в економічній сфері України.
  • Освітні та етичні підходи у підготовці та формуванні фахівців з контролю господарської діяльності.

Керівництво


 

Директор –
Остап’юк Наталія Анатоліївна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Сфера наукових інтересів: проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку та оподаткування, використання обліку в управлінні підприємством. Має більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій обсягом більше 125 д.а.
Під керівництвом Остап’юк Н.А. підготовлено та захищено 4 кандидатські дисертації, нині здійснюється керівництво ще трьома кандидатськими та докторською дисертацією.

Історія

Інститут обліку створено  згідно  з  наказом  ректора  ДВНЗ «Київський національний  економічний університет  імені Вадима Гетьмана» від  18.10.2010 № 701 «Про створення  Інституту обліку» на виконання Ухвали Вченої  ради Університету від 30.09.2010  з  метою  виконання  Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених  «Положенням  про  дослідницький  університет»,  затверджений постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  17.02.2010 № 163.

Функції підрозділу

До функцій Інституту обліку входить: 

 • Проведення моніторингу ринку наукової продукції та практичних розробок в сфері обліку, аналізу та контролю господарської діяльності, визначення актуальних та проблемних позицій, організація на основі інноваційних технологій наукових досліджень за вказаними напрямами з метою отримання конкурентоздатного на вітчизняному та світовому ринку наукового продукту.
 • Здійснення та забезпечення науково-дослідницької діяльності в сфері обліку, аналізу та контролю господарської діяльності та забезпечення отримання науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, здобувачами та студентами  ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» вагомих наукових результатів.
 • Поглиблення наукової та науково-технічної підготовки студентів, аспірантів, докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом проведення ними спільних наукових досліджень і розробок в сфері обліку, аналізу та контролю господарської діяльності.
 • Сприяння накопиченню  наукових  знань  (інтелектуальної  власності) за науковою  спеціалізацією  «облік,  аналіз  та контроль господарської діяльності» студентами, аспірантами, докторантами для подальшого їх працевлаштування за  фахом як  наукових і  науково-педагогічних  працівників, менеджерів науково-технологічного  бізнесу та  державного  управління  у сфері освіти та науки.
 • Популяризація накопичених наукових знань та отриманих наукових результатів в сфері обліку, аналізу та контролю господарської діяльності завдяки організації та проведенню наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, а також. підготовці науково-практичних матеріалів для їх публікації у вітчизняних та міжнародних спеціалізованих фахових виданнях.
 • Адаптація наукової діяльності в сфері обліку, аналізу та контролю господарської діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору шляхом інтегрування дослідницької діяльності  Інституту з науковою діяльністю вищих навчальних закладів Європейського співтовариства, а також ведення авторського нагляду за використанням отриманих наукових результатів.
 • Забезпечення фактичної ефективності наукових результатів і практичних рекомендацій отриманих в межах Інституту через  встановлення та розбудову зв’язків з органами керівництва та регулювання в сфері  обліку, аналізу та контролю господарської діяльності – Міністерством фінансів України, Державним казначейством України, Національним банком України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Рахунковою палатою України, Державним комітетом статистики, галузевими Міністерствами та відомствами .
 • Пропагування та сприяння підвищенню ефективності економічної освіти в сфері обліку, контролю та аналізу господарської діяльності завдяки проведенню наукових досліджень та створенню практичних рекомендацій з питань підготовки та перепідготовки кадрів в зазначеній сфері, їх безперервної освіти.
 • Залучення   коштів  вітчизняних  та  міжнародних  фондів для фінансового забезпечення організації та виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, організації та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, публікацій отриманих наукових та практичних результатів з метою підвищення якості наукового  продукту.

Контактна інформація

Email: iakneu@ukr.net
Адреса: 03680, пр. Перемоги 54/1

Остання редакція: 03.02.17