Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аграрного менеджменту

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

Засновниками науков-освітрьої школи, яка започаткована на кафедрі економіки агропромислових формувань КНЕУ в середині 1980-х років, є д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Нелеп В.М. та д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії аграрних наук України Андрійчук В.Г. Послідовниками школи є д.е.н., проф. Дем’яненко С.І. та д.е.н., доцент Єранкін О.О.

Загальна чисельність фахівців, які ведуть наукові дослідження за напрямками школи об’єднує понад 40 вчених з КНЕУ та інших наукових установ і вищих навчальних закладів України.

За період існування школи підготовлено 2  доктори і 37 кандидатів економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), випущено 48 індивідуальних та колективних монографій, з яких 18 індивідуальні, 42 підручники та навчальні посібники з аграрного менеджменту та економіки.

Основні компоненти творчого внеску представників науково-освітньої школи «Аграрний менеджмент» у вітчизняний науково-освітній потенціал наступні:

  1. Створена фундаментальна теоретико-методологічна і методична база поточного і перспективного планування та управління в аграрних підприємствах. Розроблено методичні підходи до оцінки та управління якістю планів шляхом обґрунтування системи показників якості планів, методи оцінки їх рівня, та способи управління якістю планів. Запропоновані напрями підвищення ефективності планування шляхом оптимізації галузевої структури аграрних підприємств та агропромислових формувань, оптимізації складу їх машинно-тракторного парку. Розроблено рекомендації з удосконалення планування в умовах поглиблення внутрішньорайонної спеціалізації і міжгосподарської кооперації;
  2. Здійснено теоретичне обгрунтування категорії виробничого потенціалу, розроблено методологія і методика його визначення, цілеспрямованого формування й ефективності використання в системі економічного механізму АПК. Обгрунтовано необхідність здійснення як відносного, так і абсолютного грошового виміру виробничого потенціалу, розроблено механізм такого виміру, обгрунтовано якісний і кількісний  (через застосування економіко-математичних моделей) підходи до його формування, запропоновано вимірювальну систему оцінки й аналізу використання потенціалу, визначено шляхи її удосконалення. Опрацьовано методику прогнозування виробництва продукції на основі прогнозу коефіцієнтів  еластичності ресурсів виробничого потенціалу за допомогою математичного апарату – простих ланцюгів Маркова.

    Детальніше