Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут моделювання та інформаційних технологій в економіці

Загальна інформація

Інститут моделювання та інформаційних технологій в економіці (далі – Інститут) Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) створено наказом ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» від 21.05.2010 № 420 “Про створення дослідницьких інститутів” як структурний підрозділ Університету. Створення Інституту обумовлено новим статусом ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» самоврядного (автономного) дослідницького національного університету, наданим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 76 “Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету”.

Головною метою створення Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці є формування єдиної наукової команди, здатної відповідати викликам сучасної економічної науки зокрема, та потребам економічного розвитку країни в цілому, ґрунтуючись у своїх дослідженнях на різноманітних методах економіко-математичного моделювання. Основою створення такої команди слугує наукове ядро кафедри економіко-математичного моделювання із залученням провідних фахівців інших кафедр Факультету інформаційних систем і технологій. Зважаючи на загальноуніверситетський статус Інституту до роботи у наукових групах запрошуватимуться науковці інших структурних підрозділів Університету за напрямами виконуваних проектів, відповідно до їхньої кваліфікації.

Для ефективного формування наукового потенціалу Університету до проведення наукових досліджень Інституту обов’язковим є залучення студентів, аспірантів та докторантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». З метою створення умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності планується періодично проводити масові заходи, зокрема, олімпіади, наукові конкурси тощо. Зважаючи на тісний зв’язок співробітників Інституту із кафедрами Університету повинен суттєво спроститись процес інтеграції у навчальний процес новітніх наукових технологій, методів моделювання та розробки інформаційно-аналітичних систем, інших наукових та навчальних вітчизняних і зарубіжних інновацій, що дозволить формувати у випускників Університету найбільш затребувані компетенції, які користуються попитом на світовому ринку праці.
На базі Інституту планується організація курсів з підвищення кваліфікації фахівців з питань моделювання, аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем і процесів.

Фундаментальні та прикладні дослідження Інститут у першу чергу спрямовуватиме у напрямку розробки систем штучного інтелекту, експертних систем, математичних моделей аналізу та прогнозування розвитку економіки, планування і реалізації цільових програм із застосуванням інтелектуальних технологій моделювання (у тому числі на підґрунті теорії нечіткої логіки, нейронних мереж тощо). При цьому головний акцент у діяльності ставиться не тільки на розробку теоретичних методів та моделей, але й на практичне їх впровадження в органах державної влади, банківському секторі, фінансових організаціях, підприємствах, холдингах тощо.

Директор Інституту

МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіко-математичного моделювання. В 2000 р. закінчив Вінницький державний технічний університет. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію "Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів", а в січні 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему "Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки" за спеціальністю "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".

Є автором близько ста друкованих наукових праць у провідних вітчизняних та закордонних наукових виданнях, серед яких 8 монографій (з них 4 одноосібні) та одноосібний навчальний посібник із грифом МОН України.

У 2004 році отримав диплом лауреата та премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації "За наукові досягнення", став переможцем конкурсу та отримав грант Міжнародного наукового фонду економічних досліджень академіка М. П. Федоренка (Центральний економіко-математичний інститут Російської академії наук) на проведення досліджень у рамках проекту "Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем із використанням нечітких описів". Був визнаний Національною академією наук України у 2005 році автором найкращих наукових робіт у галузі економіки серед молодих учених.

У 2008 році наукова праця "Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки" відзначена першою премією у номінації "Монографічне видання" за напрямком "Податкова політика в контексті функціонування фінансової системи України" на Всеукраїнському конкурсі наукових праць імені М. І. Туган-Барановського. У 2009 році став переможцем конкурсу та одержав грант Міжнародного наукового фонду економічних досліджень академіка М. П. Федоренка на видання монографії "Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка" (українською мовою). Робота "Моделювання економіки із застосуванням інтелектуальних технологій" перемогла у конкурсі наукових праць, за яку одержав Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік.

Найважливіші праці:

 1. Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія.– К.: КНЕУ, 2011.– 439 с.
 2. Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія.– К.: КНЕУ, 2007.– 264 с.
 3. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком: Навч. посібник / МОН.– К.: Центр навчальної літератури, 2005.– 224 с.
 4. Матвійчук А. В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу // Вісник НАН України.– 2010.– № 9.– С. 24-46.
 5. Andriy Matviychuk. Bankruptcy prediction in transformational economy: discriminant and fuzzy logic approaches // Fuzzy economic review.– 2010.– May.– Vol. XV.– No. 1.– P. 21-38.
 6. Andriy Matviychuk. Fuzzy logic approach to identification and forecasting of financial time series using Elliott wave theory // Fuzzy economic review.– 2006.– November.– Vol. XI.– Num. 2.– P. 51-68.
 7. Матвийчук А. В. Диагностика банкротства предприятий в условиях трансформационной экономики // Экономическая наука современной России.– 2008.– № 4 (43).– С. 90-104.
 8. Матвийчук А. В. Нечеткая идентификация и прогнозирование финансовых временных рядов // Экономическая наука современной России.– 2006.– № 3 (34).– С. 29-44.
 9. Матвійчук А. В. Прогнозування надходжень податку на додану вартість // Фінанси України.– 2008.– № 3.– С. 68-78.

Функції Інституту

Метою діяльності Інституту є організація і проведення наукових досліджень та здійснення науково-технічної і навчальної діяльності у галузі інформаційних систем і технологій, моделювання, аналізу і прогнозування розвитку соціально-економічних і фінансових процесів, розроблення наукових рекомендацій щодо забезпечення економічної, соціальної та інформаційної безпеки.

Відповідно до мети діяльності Інститут виконує в межах своєї компетенції функції з організації та проведення:

 • наукової та науково-технічної діяльності;
 • науково-організаційної діяльності;
 • науково-педагогічної діяльності.

Основні напрями наукової та науково-технічної діяльності Інституту

Фундаментальні та прикладні дослідження в напрямку розробки систем штучного інтелекту, експертних систем, математичних моделей аналізу та прогнозування розвитку економіки, планування і реалізації цільових програм.

Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, а також робіт, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання.

Створення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в управлінні складними слабоструктурованими процесами.

Побудова математичних моделей аналізу та прогнозування розвитку соціально-економічних та фінансових систем і процесів.

Розроблення наукових, науково-технічних, соціально-економічних прогнозів розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами.

Моделювання економіки багатогалузевих комплексів, рівня життя та соціального захисту населення, конкурентоспроможності економіки, економічної безпеки України, зовнішньоекономічних зв’язків.

Проведення кількісного та якісного аналізу політичного, виробничого, валютного, кредитного, інвестиційно-інноваційного ризиків із застосуванням сучасного математичного інструментарію.
Моделювання, оцінювання та розробка концептуальних схем з управління ризиком в спектрі економічних, політичних, соціальних, екологічних, технологічних проблем.

Участь у розробленні та підготовці проектів коротко-, середньо- і довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку країни, основних макропоказників розвитку економіки.

Розробка математичних моделей та експертних систем у галузі фінансово-кредитної, грошової і цінової політики.

Прогнозування кон'юнктури товарних ринків, ринків капіталу, фінансових ринків, кредитно-грошової та валютної галузей на локальному та глобальному рівнях.

Участь в удосконаленні механізмів державного регулювання економіки, галузевої, інвестиційної, науково-технологічної, грошово-кредитної і валютної політики, формуванні товарного та фінансових ринків, політики цін.

Організація робіт з проектування, розроблення, впровадження та супроводження автоматизованих систем, програмних засобів і продуктів, робота з електронними базами (банками, сховищами) даних.

Інформаційно-обчислювальне обслуговування органів державної влади, а також підприємств, установ і організацій за договорами (замовленнями) на базі створення та впровадження як комплексних, так і локальних комп’ютерних систем, web-сайтів, сховищ даних, баз даних і баз знань, систем видобування знань, систем моніторингу, інформаційно-пошукових та експертно-аналітичних систем, інтелектуальних систем і моделей прогнозування.

Ведення системного аналізу тенденцій розвитку інформаційних технологій та нових засобів розробки програмного забезпечення, розробка рекомендацій щодо базових технологій та стандартів, на яких ґрунтується розробка автоматизованих інформаційних систем.

Розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення інфраструктури інформатизації, ефективного використання і захисту національних інформаційних ресурсів, підвищення якості та доступності інформаційних послуг.

Участь у створенні єдиного інформаційного середовища органів державної влади для забезпечення виконання завдань та функцій, пов’язаних з обробкою та управлінням потоками даних (процесами збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки, захисту інформації).
Розробка та підготовка пропозицій щодо єдиних норм, стандартів і технічних регламентів розробки і використання програмного забезпечення, структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині протоколи обміну даними, формати файлів) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Інша діяльність в межах законодавства України для досягнення поставленої мети.

Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту

Координація і співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних проблем економічного розвитку.

Проведення наукових досліджень і розробок спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами, з виконання тем (робіт) на підставі договорів.

Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних та міжнародних фондів для виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним обладнанням тощо.
Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним та фізичним особам з питань інформатизації та моделювання економічних процесів і здійснення переходу до ринкових відносин.

Ведення авторського нагляду за використанням наукових розробок Інституту.
Організація проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, наукових шкіл, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності.

Здійснення взаємного обміну науковцями та фахівцями з науковими та іншими організаціями і установами України та зарубіжних країн, організація відрядження працівників Інституту за кордон та приймання у себе іноземних фахівців.

Заснування наукових видань.

Здійснення підготовки до видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових видань.

Участь у формуванні ринку програмно-технічної та інформаційної продукції (послуг).
Проведення науково-технічних експертиз, інформаційної та консультаційної роботи.
Здійснення розробки та проведення експертизи законодавчих і нормативних документів, які готуються органами законодавчої та виконавчої влади України.

Здійснення організаційних заходів щодо запровадження електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису.

Здійснення інших науково-організаційних заходів, необхідних для досягнення мети.

Основні напрями науково-педагогічної діяльності Інституту

Здійснення підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів, насамперед для потреб наукових установ та вищих навчальних закладів.

Поглиблення взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом підготовки магістрів на базі самостійних наукових досліджень.

Забезпечення участі слухачів, студентів, аспірантів та докторантів Університету у наукових дослідженнях, що здійснюються в Інституті.

Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема проведення масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів тощо), створення навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивчення та поширення вітчизняних і зарубіжних інновацій, новітніх технологій, впровадження в навчальний процес прогресивних технологій, проведення науково-практичних конференцій і семінарів з проблем моделювання економіки та розробки інформаційно-аналітичних систем.

На основі моніторингу вимог до окремих спеціальностей на ринку праці проведення тематичних лекцій з професійно-орієнтованих дисциплін.

Розробка навчальних програм за напрямком діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання.

Розширення практики, створення науково-навчальних центрів, спільних підрозділів та дослідницьких лабораторій.

Проведення інших науково-педагогічних заходів у напрямку досягнення мети діяльності Інституту в межах чинного законодавства України.

Співробітники інституту

МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович.

Посада – директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці.
Вчене звання – доктор економічних наук.
Науковий ступінь – доцент.

Біографія. В 2000 р. закінчив Вінницький державний технічний університет, в якому згодом працював протягом 2001-2004 рр. інженером-програмістом, старшим викладачем, доцентом. З 2004 по 2005 рр. працював заступником голови Державної податкової адміністрації у Вінницькій області – начальником управління модернізації та забезпечення роботи з проектами і програмами. З 2005 по 2007 рр. працював на посаді начальника відділу інформаційно-аналітичних систем Департаменту інформатизації процесів оподаткування ДПА України. З 2007 р. по теперішній час працюю в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" спочатку на посаді доцента, потім професора кафедри економіко-математичного моделювання, а також директора Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці.
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію "Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів", а в січні 2008 р. докторську дисертацію на тему "Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки" за спеціальністю "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".

Контактна інформація. Електронна адреса: matviychuk@prognoz.com.

ВЕЛИКОІВАНЕНКО Галина Іванівна

Посада – доцент.
Вчене звання – кандидат фізико-математичних наук.
Науковий ступінь – доцент.

Біографія. У 1992 р. закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка, а у 1995 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія ймовірностей та математична статистика» на тему “Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів з просторів Орлича”. З 1996 р. — викладач Київського національного економічного університету. У 2001 р. закінчила магістратуру Київського національного економічного університету за спеціальністю “Міжнародний інвестиційний менеджмент”. Має досвід викладання таких дисциплін: моделювання економіки; моделі управління ризиком; аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями; ризикологія; теорія ймовірностей та математична статистика; математичне програмування; економетрія. Наукові інтереси: застосування теорії випадкових процесів, нечіткої логіки та нейромереж у моделюванні нелінійних економічних процесів, в аналізі, оцінюванні та управлінні економічним ризиком.

Контактна інформація. Електронна адреса – ivanenkog@list.ru

Савіна Світлана Станіславівна

Посада – доцент.
Вчене звання – кандидат економічних наук.
Науковий ступінь – доцент.

Біографія. У 1992 році закінчила Київський університет ім.Тараса Шевченка за спеціальністю “Математика”. У 1999 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності “Економіко-математичне моделювання”. У 2001 році отримала другу вищу освіту у Київському національному економічному університеті за спеціальністю “Фінанси”. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента. З 1998 року по теперішній час працює на кафедрі економіко-математичного моделювання.

Контактна інформаціяs.savina@mail.ru.

Контактна інформація

Телефон (044)5818141, (044)5868142
Електронна адреса IMITE.kiev@gmail.com

Остання редакція: 26.05.15