Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В КНЕУ

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В КНЕУ

1. Визнана в суспільстві і за кордоном якісна економічна освіта.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є найпотужнішим закладом вищої економічної освіти України з більш ніж 110-річною історією, що підтверджується високими рейтингами серед 

роботодавців а саме:

 КНЕУ - це 8 навчальних корпусів, 9 факультетів, 53 кафедр, 5 коледжів, аспірантура і докторантура, науковий парк, 21 науково-дослідний інститут  фундаментальних і прикладних досліджень, найбільша бібліотека серед ВНЗ України, яка налічує  більше 1,3 млн. примірників навчальної та наукової літератур.

 

2. Спільні дипломи з партнерським  університетом Редлендс, Каліфорнія, США
Київський національний економічний університет пропонує спільні англомовні магістерські програми МВА та Міжнародний менеджмент з університетом Редлендс, Каліфорнія, США, які розроблені за стандартами США та акредитовані WASC, USA (Асоціацією західних коледжей та університетів, США) у 2015 році.  Програми передбачають навчання в КНЕУ та США і отримання спільного диплому.

 

3. Унікальна можливість отримати міжнародну професійну кваліфікаціюСІМА
Міжнародна фінансова кваліфікація СІМА  – це одна з найбільш престижних професійних кваліфікацій на глобальному рівні (http://www.cimaglobal.com). Велика кількість випускників програми СІМА займають посади фінансових директорів та керівників компаній. Після закінчення навчання за програмою СІМА, студенти КНЕУ паралельно з дипломом бакалавра/магістра отримують міжнародний сертифікат/диплом СІМА, який визнається в будь-якій країні світу  (http://cima.kneu.edu.ua).

4. Розвинені партнерські відносини з бізнес-структурами.

З метою розвитку співпраці с провідними вітчизняними ті іноземними бізнес-структурами в КНЕУ працює Центр корпоративних зв’язків. Діяльність Центру забезпечує формування системних зв’язків Університету з підприємствами і організаціями 

різних галузей економіки, галузевими асоціаціями, а також державними установами; координування організації і проведення виробничої практики студентів Університету; сприяння працевлаштуванню випускників і стажуванню представників професорсько-викладацького складу Університету; координування функцій інших структурних підрозділів Університету щодо його позиціонування і просування на ринку освітніх послуг і у сучасному бізнес-середовищі; надання платних послуг стороннім організаціям стосовно підготовки і підвищення кваліфікації їх персоналу, а також інших послуг інформаційного і консультаційного характеру.

 

5. Гарантоване працевлаштування.

Центр «Перспектива»є структурним підрозділом університету, який було створено в 1999 році з метою налагоджування тісної співпраці з роботодавцями та сприяння студентами і випускникам КНЕУ у працевлаштуванні.

Основні напрями роботи Центру такі.

Сприяння працевлаштуванню студентів:

 • інформування студентів про напрями діяльності та потреби в кадрах підприємств, організацій, установ в м. Києва;
 • організація прямих контактів між студентами і роботодавцями;
 • надання допомоги роботодавцям у підборі необхідних спеціалістів з числа студентів КНЕУ;
 • надання інформації студентам про можливості тимчасового працевлаштування під час навчання, у літній та зимовий періоди і на неповний робочий день;
 • організація ярмарків вакансій та презентацій підприємств, організацій, установ;
 • організація та проведення конкурсів, майстер­класів із залученням експертів провідних організацій.

6. Міжнародна студентська мобільність.

Центр міжнародної академічної мобільності  складається з 3 відділів: відділ візово­реєстраційнної роботи, обліку та контролю; відділ по роботі з країнами Європи та Північної Америки, відділ по роботі з країнами СНД та Азії.

Діяльність ЦМАМ відбувається у наступних напрямках:

1. Поглиблення співпраці з існуючими фондами, та участь у проектах, програмах (Еразмус Плюс, TEMPUS – Trans­European Mobility Programme for University Studies (Трансєвропейська програма взаємообмінів між університетами), ДААД Фулбрайт, «Європа 2020» тощо), науковими, освітніми та бізнес структурами.

2. Здійснення відбору кандидатів для участі в програмах академічної мобільності.

3. Супроводження програм академічного співробітництва, організація обміну фахівцями з іноземними вищими навчальними закладами, інституціями і бізнес­структурами.

5. Залучення іноземних викладачів, спеціалістів та студентів до участі в освітньому та науковому процесах Університету, а також у культурно­масовій та спортивній роботі.

6. Обмін науковою та методичною інформацією з закордонними партнерами.

7. Надання науково­педагогічному персоналу та студентам консультативної і організаційної підтримки у плануванні й розвитку міжнародної співпраці.

ю8. Забезпечення підрозділів Університету інформаційними матеріалами щодо проведення міжнародних форумів, конференцій, семінарів, презентацій, виставок, оголошенних конкурсів щодо отримання грантів.

9. Організація прийому офіційних іноземних делегацій.

10. Здійснення перекладу та завірення документів про освіту, науковий ступінь та звання; підготовка пакету документів на отримання віз для службових відряджень, стажувань, навчання, підвищення кваліфікації, що визначаються відповідними наказами ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

7. Дистанційне навчання.

Дистанційне навчання— це звичайне навчання, перенесене у віртуальний світ.

Кожного тижня Ви маєте переглянути відеолекції, виступити на форумах­семінарах, попрацювати на практичних заняттях, поспілкуватись через Skype з викладачем, пройти тестування, отримати оцінку. Але час та місце занять обираєте саме Ви.

Як студент КНЕУ Ви матимете доступ до усіх наукових та навчальних ресурсів Університету — бібліотеки електронних підручників, розроблених нашими викладачами, репозитарію з науковими працями, навчально­методичних матеріалів з наук і дисциплін, електронного журналу.

Як студент дистанційної форми навчання Ви, працюючи у системі дистанційного навчання Moodle, отримаєте доступ до навчально­методичного наповнення з усіх предметів, які включені до навчального плану, в результаті опанування якого Ви отримаєте сучасні та ґрунтовні знання, наче чотири роки бакалаврату навчались в аудиторіях нашого Університету.

 

 

8. Посилене вивчення іноземних мов.

Центр «Інтенсив»це сучасний навчальний комплекс, обладнаний новітніми технічними і мультимедійними засобами  

Мови, що вивчаются як засіб усного та письмового спілкування: англійська, німецька, французька, шведська, іспанська, італійська, польська,   турецька,   китайська,   українська,   російська

Переваги навчання в центрі «Інтенсив»:

 • оволодіння жівою іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування за короткий час
 • навчання починається зі спілкування, а не із засвоєння граматичних правил
 •  процес навчання проходить у формі рольової гри у дружній неформальній атмосфері радісного спілкування, завдяки чому долається мовний бар’єр.
 •  малі групи (6­8 осіб)
 •  повне забезпечення навчальними матеріалами
 •  висококваліфіковані і творчи викладачі, в тому числі носії мов
 •  online навчання
 •  індивідуальнєнавчання
 •  навчанняпісьму(CV, cover letter, motivation letter, business correspondence, essay, course design, scenario design, articles writing)
 •  авторськіметодикінавчаннятапідготовкидоскладанняиспитівзIELTS, TOEFL, Goethe Institute

 

9. Участь у наукових дослідженнях.

При підтримці наукового студентського товариства  КНЕУ проводиться  науково-дослідна та науково-практична діяльність шляхом залучання студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету. Студенти КНЕУ є постійними призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.

 

10. Студентське самоврядування.

Студентська профспілка

Метою її діяльності є забезпечення захисту економічних, соціальних, духовних прав та інтересів своїх членів.

Профспілкова організаціяза результатами Всеукраїнського огляду­конкурсу Федерації профспілок України є кращою серед ВНЗ України.

Для виконання усіх поставлених завдань створено постійно діючі комісії:

 • організаційно­фінансова;
 • з питань соціального та правового захисту;
 • житлово­побутова;
 • з питань спорту та туризму;
 • з питань культури;
 • з питань працевлаштування;
 • з питань зв’язків з громадськістю та професійного розвитку.

Профком проводить активну пропаганду щодо здорового способу життя. Тому, протягом п’яти років організовуються щорічні чемпіонати з футболу на кубок профкому, змагання з тенісу, волейболу, баскетболу, кікеру та боулінгу. У 2016 р. команда студентів посіла І місце у фіналі Студентської ліги ФК «Динамо­Київ».

Щороку спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» організовується благодійний аукціон побачень для студентів, у якому профком збирає рекордну суму коштів серед усіх учасників. Самостійно профком організовує й інші благодійні акції, поїздки до дитячих будинків та екологічні акції.

Комісія з питань культури є найбільш яскравою серед усіх комісій. Вона разом із Центром культури і мистецтв організовує фестивалі «Осіння казка», бенефіс університетської молоді «Студентський БУМ» та інші конкурси талантів. Профком проводить внутрішньофакультетські фестивалі, має відео­випуски «ProfKNEU» на YouTube каналі з новинами про студентське життя.

 

Студентська академічна рада


Студентська академічна рада  є провідним органом студентського самоврядування, який об’єднує на добровільних засадах студентів університету, сприяючи створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу.

САР є ланкою між студентами та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на навчальний процес.

САР забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь у керуванні університетом, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів

 

11. Захоплююче студентське життя.

Студентська команда «Енактус КНЕУ» - дворазовий Національний чемпіон українського фіналу Міжнародного кубку Енактус 2014 та 2015 року та Віце-чемпіон 2016 року.  Enactus – це міжнародна неприбуткова організація, що об’єднує студентів, викладачів та представників бізнесу, які використовують силу підприємницької дії для покращення якості життя та життєвих стандартів людей з різними потребами. 

Досвід участі в Енактусі – це досвід, який змінює як життя людей з різними потребами, так і життя членів команди.

http://enactuskneu.weebly.com/

https://www.facebook.com/enactuskneu2014/

Студентські команди CFAКНЕУ - 4 разові чемпіони національного фіналу найпрестижнішого у світі конкурсу з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge, та гідно представляють Україну на міжнародній арені.

Конкурс CFA Institute Research Challenge– це міжнародне змагання з написання фінансових аналітичних звітів, які представляються експертам у цій галузі. Конкурс складається з трьох рівнів: місцевого, регіонально та глобального.

CFA Institute Research Challengeсприяє передовому досвіду в галузі фінансових досліджень серед наступного покоління аналітиків через практичне наставництво і презентаційні навички.

Команда CFAКНЕУ в 2015 р. у складі Заярного Євгена, Дерюги Захара, Віхрової Анастасії, Клен Юлії та Барася Богдана стала чемпіонами Європи, а також віце-чемпіонами світу поряд з командою США та Філіпін. В 2016 році команда КНЕУ стала віце-чемпіоном Європита гідно представила Україну на світовій арені.

https://www.facebook.com/kneucfa

 

Центр культури і мистецтв

У Центр культури і мистецтвдіють мистецько­творчі студії з різних напрямів. Хореографічне мистецтво представлено у «Театрі танцю», де органічно поєдналася народна, бальна, сучасна та естрадна хореографії.

В інструментально­оркестровій студії навчають музичній грамоті та грі на музичних інструментах, у вокально­хоровій студії — мистецтву співу, а в студії образотворчого мистецтва та дизайну — академічному живопису і рисунку, графічному та побутовому дизайну, декоративно­прикладному мистецтву. Учасники студій центру постійно беруть участь у всіх мистецьких заходах

КНЕУ, запрошуються на фестивалі, гала­концерти, шоу­програми, у міжвишівських мистецьких акціях.

 

 

Туристичний клуб «Скіфи»

Студентський туристичний клуб “Скіфи”КНЕУ – студентська громадська організація Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана, що створена з метою:

 • розвитку туризму серед студентів
 • сприяння всебічному гармонійному розвитку студентів
 • пропаганди здорового способу життя
 • формуванню та популяризації іміджу КНЕУ серед вузів України

 

12. Широкі можливості для заняття спортом.

Спорткомплекс «Економіст»

Оздоровчий курс включає ­ 13 відів рухової активності: футбол, волейбол, плавання, баскетбол, шейпінг, пілатес, йога, настільний теніс, атлетична гімнастика, шахи, шашки, роликові ковзани, оздоровча аеробіка.

 

 

13. Сучасний університетський кампус  КНЕУ

 • гуртожитки студмістечка КНЕУ розташовані поблизу учбових корпусів та зручних транспортних розв’язок м. Києва;
 • сплата за проживання є одна з найнижчих;
 • на території університету біля гуртожитків, для студентів  діє спортивно-оздоровчий комплекс «Економіст»та Центр культури і мистецтв;
 • гуртожитки студмістечка підключені до локальних мереж КНЕУ та Інтернету;      
 • в гуртожитках студмістечка розташовані студентські їдальні та кафе

 

 
Остання редакція: 27.11.17