Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ аспірантури і докторантури

Вступ до аспірантури

Загальна інформація

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Наука – пріоритетний напрям діяльності вищої школи. В університеті створено найпотужніший в Україні науковий потенціал у галузі економічних наук, широко відомі наукові школи з економічної теорії, фінансово-кредитних проблем, бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу, маркетингу, статистики, міжнародної економіки та ін. Серед викладачів базового університету майже 70% мають наукові ступені та вчені звання.

За роки свого існування університет підготував багато вчених-економістів. Аспірантуру в університеті започатковано з 1946 року.

Підготовка в аспірантурі й докторантурі здійснюється:

за рахунок:

іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Університет провадить підготовку аспірантів для отримання наукового ступеня доктор філософії за спеціальностями 051 - Економіка, 053 - Психологія, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 - Менеджмент, 076 - Підприємництво та торгівля, 081 - Право, 281 - Публічне управління та адміністрування, 292 - Міжнародні економічні відносини на таких освітньо-наукових  програмах:

051, Економіка

053, Економічна та соціальна психологія - неакредитована

071, Облік і оподаткування

072, Фінанси, банківська справа та страхування

073, Менеджмент

076, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081, Право

281, Публічне управління та адміністрування

292, Міжнародні економічні відносини

Перелік спеціальностей, ліцензійні обсяги на провадження освітньої діяльності та акредитація на третьому освітньо-науковому рівні (завантажити)

Таблиця відповідностіПереліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (завантажити)

На сьогодні в Університеті є докторантура за спеціальностями 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 - Менеджмент, 076 - Підприємництво та торгівля, 081 - Право, 281 - Публічне управління та адміністрування, 292 - Міжнародні економічні відносини. 

В університеті існує мережа спеціалізованих вчених рад: Д 26.006.01 (08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством); Д 26.006.02 (08.00.02 — Світове господарство та міжнародні економічні відносини); Д 26.006.03 (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності; 08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика); Д 26.006.04 (08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит); Д 26.006.06 (08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); Д 26.006.07 (08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці); Д 26.006.09 (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); Д 26.006.10 (25.00.01 – Теорія та історія державного управління та 25.00.02 – Механізми державного управління)

Бажаємо успіху у найцікавішій і найпрестижнішій сфері людської діяльності – Науці!

Правила прийому до аспірантури 

Правила прийому до докторантури

Остання редакція: 25.09.23
Нормативно-законодавча база