Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ аспірантури і докторантури

Вступ до аспірантури

Загальна інформація

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Наука – пріоритетний напрям діяльності вищої школи. В університеті створено найпотужніший в Україні науковий потенціал у галузі економічних наук, широко відомі наукові школи з економічної теорії, фінансово-кредитних проблем, бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу, маркетингу, статистики, міжнародної економіки та ін. Серед викладачів базового університету майже 70% мають наукові ступені та вчені звання.

За роки свого існування університет підготував багато вчених-економістів. Аспірантуру в університеті започатковано з 1946 року.

Підготовка в аспірантурі й докторантурі здійснюється:

за рахунок:

іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

На даний час в університеті підготовка аспірантів та докторантів для отримання наукових ступенів доктора філософії та доктора наук провадиться за наступними спеціальностями:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 – Право

281 – Публічне управління та адміністрування

292 – Міжнародні економічні відносини

Перелік спеціальностей, ліцензійні обсяги на провадження освітньої діяльності та акредитація на третьому освітньо-науковому рівні (завантажити)

Таблиця відповідностіПереліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (завантажити)

В університеті існує мережа спеціалізованих вчених рад: Д 26.006.01 (08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством); Д 26.006.02 (08.00.02 — Світове господарство та міжнародні економічні відносини); Д 26.006.03 (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності; 08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика); Д 26.006.04 (08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит); Д 26.006.06 (08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); Д 26.006.07 (08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці); Д 26.006.09 (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Бажаємо успіху у найцікавішій і найпрестижнішій сфері людської діяльності – Науці!

Правила прийому до аспірантури 

Правила прийому до докторантури

Остання редакція: 19.09.22
Нормативно-законодавча база