Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут маркетингу

INSTITUTE OF MARKETING of State High Educational Establishment «Vadym Hetman Kyiv National Economic University» of Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine

Метою діяльності Інституту є організація і проведення наукових досліджень та здійснення науково-технічної і навчальної діяльності у галузі маркетингу, розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення високої конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та організацій, провадження інноваційної діяльності. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців з маркетингу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності Інституту.

Основні напрямки діяльності Інституту:

 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері маркетингу, в тому числі й міждисциплінарних, які відповідають сучасному світовому рівню наукових розробок у даній галузі;
 • Створення конкурентоспроможних прикладних розробок;
 • Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-пошукових робіт, а також робіт, пов’язаних із доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання;
 • Впровадження перспективних наукових розробок у рамках наукової і виробничої кооперації та співробітництва з промисловістю та підприємництвом, формування інноваційного підприємницького середовища;
 • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників з маркетингу;
 • Використання кадрового наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних наукових проблем розвитку вітчизняної економіки;
 • Інтегрування науково-навчальної діяльності Інституту з діяльністю інших академічних установ та практичною діяльністю підприємств різних галузей економіки, сфери маркетингових досліджень та консалтингу;
 • Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, професійними організаціями сфери маркетингу та маркетингових досліджень.

Завдання Інституту:

 • Здійснення науково-практичних досліджень у сфері сучасного маркетингу та менеджменту, провадження інноваційної діяльності;
 • Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних та міжнародних фондів для виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним обладнанням тощо;
 • Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами наукових результатів, ство¬рення конкурентоспроможних наукових розробок, інноваційних продуктів;
 • Поглиблення наукової і науково-технічної підготовки студентів, аспірантів і докторантів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок;
 • Підготовка науково-практичних матеріалів для їх публікації у вітчизняних та міжнародних виданнях;
 • Організація і проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності;
 • Ведення авторського нагляду за використанням наукових розробок Інституту.

Історія Інституту

Інститут було створено у 2011 році рішенням Вченої ради Університету

Остання редакція: 04.09.13