Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут маркетингу

Метою діяльності Інституту є організація і проведення наукових досліджень та здійснення науково-технічної і навчальної діяльності у галузі маркетингу, розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення високої конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та організацій, провадження інноваційної діяльності. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців з маркетингу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності Інституту.

Положення про Інститут

Звіт діяльності Інституту 2020

Основні напрямки діяльності Інституту:

 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері маркетингу, в тому числі й міждисциплінарних, які відповідають сучасному світовому рівню наукових розробок у даній галузі;
 • Створення конкурентоспроможних прикладних розробок;
 • Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-пошукових робіт, а також робіт, пов’язаних із доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання;
 • Впровадження перспективних наукових розробок у рамках наукової і виробничої кооперації та співробітництва з промисловістю та підприємництвом, формування інноваційного підприємницького середовища;
 • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників з маркетингу;
 • Використання кадрового наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних наукових проблем розвитку вітчизняної економіки;
 • Інтегрування науково-навчальної діяльності Інституту з діяльністю інших академічних установ та практичною діяльністю підприємств різних галузей економіки, сфери маркетингових досліджень та консалтингу;
 • Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, професійними організаціями сфери маркетингу та маркетингових досліджень.

Завдання Інституту:

 • Здійснення науково-практичних досліджень у сфері сучасного маркетингу та менеджменту, провадження інноваційної діяльності;
 • Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних та міжнародних фондів для виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним обладнанням тощо;
 • Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами наукових результатів, ство¬рення конкурентоспроможних наукових розробок, інноваційних продуктів;
 • Поглиблення наукової і науково-технічної підготовки студентів, аспірантів і докторантів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок;
 • Підготовка науково-практичних матеріалів для їх публікації у вітчизняних та міжнародних виданнях;
 • Організація і проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності;
 • Ведення авторського нагляду за використанням наукових розробок Інституту.
Остання редакція: 17.03.21