Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут соціально-трудових відносин

Основна інформація

Інститут соціально-трудових відносин Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (далі – Інститут) є структурним підрозділом та функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

Положення про Інститут соцільно-трудових відносин КНЕУ

Базовим навчально-науковим підрозділом ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (далі – Університет), на основі якого формується науковий і кадровий потенціал Інституту є кафедра управління персоналом та економіки праці, на якій започатковані та розвиваються наукові школи з економіки праці, соціально-трудових відносин та управління персоналом

Пріоритетні наукові напрями

Пріоритетними науковими напрямами, які визначають наукову сферу діяльності Інституту, є:

 • Здійснення разом з національною, галузевими академіями наук, іншими науково-дослідними установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо генезису, тенденцій розвитку та трансформації соціально-трудових відносин під впливом економічної глобалізації та становлення економіки знань.
 • Проведення комплексних наукових досліджень у сфері формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення.
 • Комплексне наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів та процесів управління працею й регулювання відносин, що функціонують у сфері праці
Основні напрями науково-організаційної діяльності

До основних напрямів науково-організаційної діяльності Інституту відносяться:

 • Координація і співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних проблем соціально-трудового характеру.
 • Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги органам влади, інстиутам, установам і організаціям, іншим юридичним та фізичним особам з питань формування, функціонування та розвитку соціально-трудових відносин.
 • Організація та проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності.
 • Видання фахового збірника наукових праць „Соціально-трудові відносини: теорія та практика” й інших видань
Науково-педагогічна діяльність

Науково-педагогічна діяльність Інституту передбачає сприяння поглибленню взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом підготовки магістрів на базі самостійних наукових досліджень, забезпечення участі студентів, слухачів Центру магістерської підготовки, аспірантів та докторантів Університету у наукових дослідженнях, що здійснюються в Інституті, створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності та інше.

Функції відділу

До основних функцій Інституту соціально-трудових відносин належать:

 • організаційно-методична допомога викладацькому складу щодо поглиблення взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом участі у розробці нових навчальних програм, вдосконалення чинних програм навчальних дисциплін, у тому числі з дистанційного навчання;
 • налагодження партнерських відносин з провідними університетами і науковими центрами, у тому числі за кордоном, з метою організації стажування слухачів, студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, наукових та науково-педагогічних працівників Університету;
 • планування та організація проведення наукових досліджень і розробок, здійснення науково-педагогічної діяльності, забезпечення сучасним обладнанням, у тому числі шляхом залучення коштів вітчизняних, зарубіжних та міжнародних фондів;
 • планування, організація та контроль здійснення наукової, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності Інституту
Історія

Інститут створено згідно з наказом ректора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана” від 21.05.2010 р. №420 „Про створення дослідницьких інститутів” на виконання Ухвали Вченої ради Університету від 27.04.2010 р. з метою виконання Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених „Положенням про дослідницький університет”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. №163.З 2011 року Інститут є видавником збірника наукових праць
„Соціально-трудові відносини: теорія та практика”