Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут соціально-трудових відносин

Інститут соціально-трудових відносин Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (далі – Інститут) є структурним підрозділом та функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

Положення про Інститут соцільно-трудових відносин КНЕУ

Базовим навчально-науковим підрозділом ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (далі – Університет), на основі якого формується науковий і кадровий потенціал Інституту є кафедра управління персоналом та економіки праці, на якій започатковані та розвиваються наукові школи з економіки праці, соціально-трудових відносин та управління персоналом.

Для виконання досліджень міждисциплінарного характеру Інститут залучає фахівців зі споріднених та інших напрямів наукових досліджень.

Головною метою діяльності Інституту є виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з соціально-трудової проблематики на мікро-, макроекономічному, європейському та світовому рівнях.

Предметом діяльності Інституту є проведення наукових досліджень та здійснення науково-педагогічної роботи у напрямку становлення, функціонування та розвитку соціально-трудових відносин.

Відповідно до мети і предмету діяльності Інститут в межах своєї компетенції здійснює наукову, науково-організаційну та науково-педагогічну діяльність.

Пріоритетними науковими напрямами, які визначають наукову сферу діяльності Інституту, є:

 • Здійснення разом з національною, галузевими академіями наук, іншими науково-дослідними установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо генезису, тенденцій розвитку та трансформації соціально-трудових відносин під впливом економічної глобалізації та становлення економіки знань.
 • Проведення комплексних наукових досліджень у сфері формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення.
 • Комплексне наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів та процесів управління працею й регулювання відносин, що функціонують у сфері праці.
 • Дослідження демо-економічних процесів та проблем відтворення трудового потенціалу.
 • Проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень щодо формування інституційних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів.
 • Оцінка передумов, тенденцій та розроблення пропозицій по вдосконаленню професійної підготовки працівників в Україні.
 • Дослідження теоретико-прикладних аспектів управління знаннями в системі розвитку та використання людських ресурсів.
 • Комплексне дослідження людського капіталу як фактора зростання та розвитку економіки; вдосконалення механізмів управління інвестиціями в людський капітал.
 • Формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці; розроблення моделей соціалізації та системи заходів щодо підвищення гнучкості ринку праці.
 • Розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів регулювання колективно-договірних відносин у сфері праці.
 • Розроблення заходів щодо розвитку та вдосконалення соціальної інфраструктури на макро-, мезо-, мікрорівні.
 • Дослідження сутності, генези, сучасних форм соціального капіталу.
 • Розроблення пропозицій щодо формування корпоративної культури в контексті розвитку соціально-трудових відносин.
 • Вдосконалення механізмів управління ефективністю та продуктивністю праці.
 • Дослідження стану, аналіз тенденцій розвитку та обгрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів.
 • Інша наукова діяльність в межах законодавства України.

До основних напрямів науково-організаційної діяльності Інституту відносяться:

 • Координація і співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних проблем соціально-трудового характеру.
 • Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги органам влади, інстиутам, установам і організаціям, іншим юридичним та фізичним особам з питань формування, функціонування та розвитку соціально-трудових відносин.
 • Організація та проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності.
 • Видання фахового збірника наукових праць „Соціально-трудові відносини: теорія та практика” й інших видань.
 • Здійснення підготовки до видання монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових видань.
 • Здійснення інших науково-організаційних заходів.

Науково-педагогічна діяльність Інституту передбачає сприяння поглибленню взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом підготовки магістрів на базі самостійних наукових досліджень, забезпечення участі студентів, слухачів Центру магістерської підготовки, аспірантів та докторантів Університету у наукових дослідженнях, що здійснюються в Інституті, створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності та інше.

Керівництво.

Керівництво Інститутом соціально-трудових відносин ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана” здійснюється директором Інституту в особі д.е.н., професора Колота А.М.

Історія.

Інститут створено згідно з наказом ректора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана” від 21.05.2010 р. №420 „Про створення дослідницьких інститутів” на виконання Ухвали Вченої ради Університету від 27.04.2010 р. з метою виконання Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених „Положенням про дослідницький університет”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. №163.З 2011 року Інститут є видавником збірника наукових праць
„Соціально-трудові відносини: теорія та практика”.

 


До основних наукових напрямів даного видання належать: сучасний стан і проблеми розвитку соціально-трудових відносин; соціальна політика: нові виклики і тенденції розвитку; компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на мікрорівні; сучасні підходи до управління персоналом; управління знаннями на макро- та мікрорівнях; служба персоналу: трансформація функцій та сучасні технології; соціалізація ринку праці в Україні: індикатори та механізм регулювання; діалектика розвитку гнучких форм зайнятості; інтелектуалізація трудового потенціалу.

До редколегії наукового збірника увійшли провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, які зробили значний внесок у дослідження соціально-трудової проблематики. Серед них: Колот А.М.,  Збіслав Сіройч (Польща), Войчак Сломскій (Словаччина), Грішнова О.А., Садова У.Я., Назарова Г.В., Шаульська Л.О., Гнибіденко І.Ф., Петрова І.Л., Новікова О.Ф., Лібанова Е.М.

Інноваційні продукти, які пропонує Інститут

"Звіт науково-дослідного Інституту соціально-трудових відносин за 2018 рік"

"План науково-дослідного Інституту соціально-трудових відносин на 2019 рік"

"Звіт науково-дослідного Інституту соціально-трудових відносин за 2019 рік"

"План науково-дослідного Інституту соціально-трудових відносин на 2020 рік"

Функції підрозділу.

До основних функцій Інституту соціально-трудових відносин належать:

 • організаційно-методична допомога викладацькому складу щодо поглиблення взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом участі у розробці нових навчальних програм, вдосконалення чинних програм навчальних дисциплін, у тому числі з дистанційного навчання;
 • налагодження партнерських відносин з провідними університетами і науковими центрами, у тому числі за кордоном, з метою організації стажування слухачів, студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, наукових та науково-педагогічних працівників Університету;
 • планування та організація проведення наукових досліджень і розробок, здійснення науково-педагогічної діяльності, забезпечення сучасним обладнанням, у тому числі шляхом залучення коштів вітчизняних, зарубіжних та міжнародних фондів;
 • планування, організація та контроль здійснення наукової, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності Інституту.

Співробітники

Колот Анатолій Михайлович
директор Інституту соціально-трудових відносин ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, професор, доктор економічних наук.

Народився 28 жовтня 1950 року, у 1971 році закінчив Київський інститут народного господарства, у 1999 році отримав науковий ступінь доктора економічних наук, а в 2002 вчене звання професора.
Д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
Один з фундаторів вітчизняної школи економістів-трудовиків.
Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 14 монографій, 18 підручників та навчальних посібників.
Член-кореспондент Міжнародної академії наук вищої школи, заступник голови Експертної ради ВАК України з питань макроекономіки, трансформацій, міжнародного та регіонального розвитку, член редакційних колегій кількох економічних та суспільно-політичних журналів («Україна: аспекти праці», «Демографія та соціальна політика», «Зайнятість та ринок праці», «Міжнародна економічна політика»).
Заслужений діяч науки і техніки України.

Контактна інформація: електронна адреса: kolot@kneu.kiev.ua; тел.: (044) 456 70 00, 371 62 76; факс: (044) 371 62 76, 226 25 73.

Контактна інформація

Телефон (факс): (044) 456 56 10
Електронна адреса: kaf_utr@ukr.net

Остання редакція: 13.02.20