Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут глобальної економічної політики

Місія:  консолідація  інтелектуального  ресурсу  для  генерування  і  реалізації  креативних  ідей  суспільного  прогресу  в  глобальних  умовах  економічного  розвитку.

Мета:  обгрунтування  ефективних  стратегій  конкурентоспроможного  національного  розвитку  в  парадигмі  глобальної  економічної  політики

Напрями  наукової  діяльності  діялькості:

 • Національні  стратегії  конкурентного  розвитку  країн
  (керівник д.е.н., проф. Поручник А.М.)
 • Глобалізаційні  детермінанти  розвитку  торговельно-маркетингових  стратегій
  (керівник  д.е.н., проф. Циганкова Т.М.)
 • Глобальне  регулювання  фінансових  ринків
  (керівник д.е.н., проф. Мозговий О.М.)
 • Імперативи  глобальних  інтеграційних  процесів
  (керівник  д.е.н., проф. Чужиков В.І.)
 • Стратегічні  напрями  розвитку  обліку,  аналізу  і  аудиту  в  глобальному  економічному  середовищі
  (керівник д.е.н., проф. Галенко О.М.)
 • Імперативи  становлення  глобального  менеджменту
  (керівник  д.е.н.,  проф.  Панченко Є.Г.)
 • Лінгвістичний  компонент  розвитку  глобальних  комунікацій
  (керівники: к.ф.н., доц.  Гавриш М.М., к.ф.н.,  доц. Козловська Л.С., к.е.н., доц.Шевченко О.Л.)

Положення про Інститут глобальної економічної політики Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Остання редакція: 30.04.20
Інтегративні дослідницькі проекти

Інтегративні дослідницькі проекти 2018-2021:

 1. Моделі та інструменти досягнення інтелектуального лідерства в глобальному конкурентному середовищі;
 2. Комерційна дипломатія у парадигмі глобальної економічної політики;
 3. Інтелектуалізації міжнародної торгівлі в умовах глобальної конкуренції;
 4. Моделі посередництва на глобальному ринку продовольчих товарів;
 5. Імперативи та сценарії формування глобальної валютної системи;
 6. Моделювання розвитку міжнародного економічного та фінансового співробітництва України з країнами Близького Сходу та Північної Африки.

Інтегративні дослідницькі проекти 2014-2017:

 1. Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси;
 2. Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики;
 3. Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України.

Інтегративні  дослідницькі  проекти  2011-2013 р.р.:

 1. Глобальні  торговельно  маркетингові  стратегії  і  комунікації;
 2. Фінансовий  менеджмент  в  умовах  глобальної  нестабільності;
 3. Інноваційні  кластери  і  глобальна  конкурентоспроможність.

Ініціативні науково-дослідні проекти
Фундаментальні наукові праці
 • Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізацій на перспектива: монографія / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2010. – 334 с.

 • Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / за заг. ред. докторів екон.наук, професорів Д.Г.Лук’яненка та А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

 • Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монографія / под. науч.ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с.

 • Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases (англійською): мonograph / scientific editors Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Machal Gabriel Woznaniak. – Kiev: KNEU, 2013. – 687 p.

 • Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): монографія / кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с. 

 • Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія / за заг. ред. А.Ф. Павленка та Л.Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 550 с.

 • Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2016. – 231 с.

 • Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія / за заг. ред. А.М. Поручника та Я. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2016. – 331 с. 

 • Глобальний фінансовий розвиток: тенденції, технології, регулювання . Електронний ресурс]: монографія / [М. Ю. Ананьєв, А. Ф. Баторшина, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; за наук. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 782 с. : іл., табл. – Режим доступу.

 • Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership. Monograph / [Lukianenko Dmitro, Chuzhykov Viktor, Jean Monnet et al.]; scientic editors: Dmytro Lukianenko and Teimuraz Beridze ; Batumi Navigation Teaching University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. – Batumi, 2018. – 308 р.

 • Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у ХХІ столітті: монографія / [Д.Г. Лук’яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький та ін.]; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка та Л.Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2019. – 380 с. 

 • Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір : монографія / О.Г. Білорус, В.І. Власов, А.А. Гриценко, Т.І. Єфименко, М.І. Звєряков, Е.М. Лібанова, Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", НАН України. Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи, Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : КНЕУ, 2019. – 287 с