Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічний коледж КНЕУ

Сайт: http://ekkneu.edukit.kiev.ua/ 

Загальна інформація

Економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.
Можливе подальше навчання випускників коледжу у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за скороченим навчальним планом та в інших вищих навчальних закладах III—IV рівня акредитації.
Головна мета навчального закладу — організація освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну та методичну  роботу.
Діяльність коледжу відповідає основним напрямкам Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», концепціям, викладеним у національній програмі «Освіта України XXI століття».
 

Історія коледжу

Засновано коледж 29 травня 1962 року Наказом Ради міністрів УРСР № 812-р, як Київський вечірній індустріальний технікум при заводі ім. Івана Лепсе (КП «Київтрактородеталь») Міністерства тракторного сільського господарства.
До 1984 року технікум був розташований на території заводу. У 1984 р. заводом ім. І. Лепсе був побудований і забезпечений необхідною матеріально-технічною базою чотириповерховий навчально-лабораторний корпус на вулиці Василя Верховинця.
У 1991 році, Постановою Президії Верховної Ради України від 30 липня 1991 року «Про передачу підприємств, організацій союзної підпорядкованості, розташованих на території України, у власність держави» технікум передано до Міністерства освіти України з фінансуванням за рахунок бюджету.
У 1995 році, відповідно до Наказу Президента України від 12 вересня 1995 року № 832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 «Про вдосконалення  мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та Наказом Міністерства освіти України від 20 червня 1997 року № 218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів» на базі Київського вечірнього індустріального технікуму, що ліквідується, на його базі створено Київський технікум Київського національного економічного університету, який увійшов до складу Київського національного економічного університету, як структурний підрозділ з делегованими правами фінансово-господарської діяльності.
У 2004 році, впроваджуючи зміни до Закону України «Про вищу освіту», Міністерством освіти і науки України було видано наказ від 12 липня 2004 року №614 «Про реорганізацію Київського технікуму Київського національного економічного університету» реорганізовано Київський технікум Київського національного економічного університету в Економічний коледж Київського національного економічного університету.
У 2005 році, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2005 року № 658 «Про присвоєння Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана» коледж було перереєстровано в Економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Коледж ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки, за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня акредитації.
 

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

Згідно з виданими ліцензіями та Положенням про коледж навчальний заклад здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем — молодший спеціаліст:
 
ЗА ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
   
5. 03050401 «Економіка підприємства»;
5. 03050701 «Маркетингова діяльність»
(тільки на базі базової загальної середньої освіти);
5. 03050801 «Фінанси і кредит»;
5. 03050802 «Оціночна діяльність»
(тільки на базі базової загальної середньої освіти);
5. 03050901 «Бухгалтерський облік».

Навчання здійснюється на основі повної загальної середньої освіти 2,5 років (тільки заочна форма навчання) та базової загальної середньої освіти термін навчання — 3 роки (денна форма навчання).

ЗА ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ  0304 «ПРАВО» ІЗ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

5.03040101  «Правознавство»

На основі базової загальної середньої освіти термін навчання — 4 роки (денна форма навчання).
 

Навчальний план

Організація навчального процесу здійснюється згідно з Положенням про організацію навчально-виховного процесу в Економічному коледжі, розробленого на підставі Положення про навчально-виховний процес ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», і затверджено ректором університету Павленком А.Ф.
Навчальні плани і навчальні програми коледжу узгоджені з навчальними планами та програмами університету, оскільки студенти нашого навчального закладу мають змогу продовжувати навчання за скороченим терміном навчання.
З 2004 навчального року педагогічний колектив коледжу долучився до запровадження модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів на підставі досвіду ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». Для цього розроблено систему та критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з усіх дисциплін для забезпечення можливості постійного визначення рейтингу кожного студента. Також впроваджено методику переведення шкали оцінювання знань студентів, що застосовується у шкалу системи ECTS.
 

Відомості про спеціальності

«Фінанси і кредит» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «молодший спеціаліст з фінансів і кредиту».
Фахівці цієї спеціальності можуть працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, в регіональних управліннях Національного банку України, в державних та комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації, інших фінансово-кредитних організаціях на посадах брокера (посередника) з цінних паперів, дилера цінних паперів, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, контролера-оператора, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора, у бюджетних установах, організаціях,  підприємствах різних форм власності.

 «Економіка підприємства» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «молодший спеціаліст з економіки підприємства».   
Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.
Вони працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.

 «Маркетингова діяльність» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «молодший спеціаліст з маркетингової діяльності».
Фахівці цієї спеціальності можуть працювати як технічні та торговельні представники, як агенти з комерційних послуг та торговельні брокери і можуть займати первинні посади: технік відділу маркетингу; агент торговельний; представник торговельний; торговець комерційний; торговець технічний; організатор із збуту; дилер. Вони підготовлені для діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, вивчення потенціальних можливостей  ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових  видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів, надання інших  комерційних послуг, діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів.

«Оціночна діяльність» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «молодший спеціаліст з оціночної діяльності».
Фахівці-випускники зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

«Бухгалтерський облік» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку».
Фахівці із цієї спеціальності можуть працювати в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, інспектора в галузі управління, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

«Правознавство» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «молодший спеціаліст з права».
Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для надання послуг підприємцям; щодо адвокатської діяльності (консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв’язку з трудовими суперечками під наглядом професійного адвокату); нотаріальної діяльності (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса); консультації з питань комерційної діяльності і управління; діяльність у сфері юстиції та правосуддя; управління і нагляд у сфері оподаткування; діяльність органів прокуратури (організаційно–технічне забезпечення діяльності); охорона і забезпечення громадського порядку; та обов’язкового соціального страхування.
Випускники цієї спеціальності здатні виконувати зазначену професійну роботу і може займати такі посади: інспектор з кадрів, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції) , секретар суду, помічник юриста (інші види юриспруденції), державний податковий інспектор та інші посади
 

Відомості про студентів — кількість, розподіл за спеціальностями;
місце проходження практики та можливого працевлаштування.

У коледжі навчається 973 студентів із них:

910 за денною формою навчання та
63  за заочною.

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено всі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп’ютерного обладнання. До послуг студентів мережа «Internet». Власна бібліотека забезпечена підручниками, періодичною літературою та комп’ютерне обладнання.

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, банках та фінансових установах м. Києва та України, а саме:

Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний Банк України»
ПАТ «Промінвестбанк»
ДП « Антонов»
ПАТ «ІНДЕКС БАНК»
ПАТ «КБ «Хрещатик»
ПАТ КБ «ПриватБанк»
ПАТ «Укрексімбанк»
ПАТ  «Український Професійний Банк» та інші підприємства, установи, організації м. Києва та України.

Остання редакція: 01.08.18