Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публічне управління національною економікою

Наукова школа «Публічне управління національною економікою» є колективом науковців кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що створюють та поширюють наукові знання, а також здійснюють підготовку кваліфікованих фахів в галузі управління економікою країни на загальнонаціональному та місцевому рівнях. Лідером наукової школи на сьогодні є доктор економічних наук, професор І.Й. Малий, який є автором її сучасної програмної концепції, спрямованої на вирішення наукового завдання щодо обґрунтування шляхів антикризового публічного управління національною економікою в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності.

Формування наукової школи відбулось ще на початку 2000-х років, коли … колективом співробітників кафедри під керівництвом д.е.н., професора А.Г. Савченка обґрунтовано методологічні засади макроекономічної політики держави в посттрансформаційному періоді. Причетними до формуваннянаукової школі були професори І.Ф. Радіонова, Б.Я. Панасюк, Г.О. Пухтаєвич та доценти О.М. Тітьонко, А.Г. Ягодка, Ю.Г. Тормоса, А.Є. Никифоров, С.М. Чистов, Т.Ф. Куценко. Наукові розробки фундаторів школи втілилися у багатьох наукових публікаціях, включно з підручниками з макроекономіки, макроекономічної політики, макроекономічного аналізу тощо. Підготовлені в цей період магістри освітньої програми «Державне управління економікою», підготовка за якою здійснювалась кафедрою упродовж майже 20 років в рамках спеціальності «Менеджмент», отримували достатні компетентності для працевлаштування в різних органах влади.

Новий етап наукових досліджень школи розпочався після світової фінансової кризи 2008 року, яка виявила недієвість сформованих на той час макроекономічних інструментів та слабкість інституту держави у вирішенні кризових проблем. Відтоді представники наукової школи під керівництвом І.Й. Малого розпочали наукові розробки за двома напрямами: «Система державного антикризового управління економікою: національний, регіональний та муніципальний рівень» та «Методологія макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки». У 2010 році з метою поширення наукових ідей школи її представниками було розпочато цикл міжнародних наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів), присвячених проблемам пошуку модернізоваих підходів до антикризового управління національною економікою з урахуванням викликів макроекономічної нестабільності.

Поштовхом до нових ідей та інструментів аналізу для наукової школи стали події, повязані зі змінами системи державної влади України після Революції Гідності 2014 року та з початком російсько-української війни. Втрата частини територій, необхідність ведення бойових дій на Сході країни спричинили нові державні загрози. Останні вийшли за межі власне фінансово-економічних та стосуються суверенітету країни. Тож із створенням в Україні у 2017 році нової наукової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» представники школи концентрують свої дослідження на таких основних напрямках:

- аналіз та моделювання макроекономічної політики уряду;

- управління та адміністрування публічного сектору національної економіки;

- інструментарій публічного управління за умов макроекономічної невизначеності;

- інституційний дизайн антикризового публічного управління.

Наукова концепція школи спирається на фундаментальну гіпотезу про можливість ефективного функціонування національної економіки лише за умов створення релевантної системи публічного управління з відповідними алгоритмами, правилами та інститутами публічної влади.

На сьогодні науковими досягненнями школи є успішно захищені дисертації за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”, а саме:

Докторські дисертації:

 • 2020 рік — Усик В.І.  «Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної освіти»;

 • 2015 рік — Алімпієв Є.В.  «Державне регулювання фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці»;

 • 2013 рік — Никифоров А.Є.  «Механізм державного управління інноваційною діяльністю», Тищенко О.П. «Державне регулювання регіонального розвитку національної економіки»; Ємельяненко Л.М. «Державне управління збалансування людського і технологічного розвитку України».

Кандидатські дисертації:

 • 2017 рік – Москаленко В.В. «Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою»;

 • 2016 рік – Богер О.В. «Податкове регулювання становлення інноваційної економіки»;

 • 2013 рік – Ремізова І.А. «Державне регулювання сукупного попиту на базі методології фінансового програмування»; Сіра І.В. «Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи»;

 • 2012 рік – Погуда Н.В. «Застосування ефектометричних методів у державному регулюванні інвестиційної діяльності»;

 • 2011 рік – Костенок Я.О. «Державне регулювання енергозбереження в промисловості України», Королюк Т.О.  «Державне регулювання фінансової посередницької діяльності»;

 • 2010 рік – Козарезенко Л.В. «Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг»;

 • 2009 рік – Усик В.І. «Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу»;

 • 2008 рік – Соломенко С.М. «Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання»,

 •  2007 рік – Волощенко В.С. «Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні»;

 • 2006 рік – Федірко Н.В. «Державне регулювання доходів населення в Україні», Гладиш Р.О. «Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Україні», Грабовський О.М. «Прогнозування монетарних показників в системі державного регулювання економікою»,

 • 2005 рік – Олешко Т.О.  «Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону»;

 • 2004 рік – Горшкова Н.І. «Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави», Пасічник О.В. «Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні»;

 • 2002 рік – Москалюк Н.П. «Інвестиційна політика України в умовах стабілізації».

Останні з результатів наукових досліджень представників школи представлені у численних наукових розробках, серед яких:

- наукові монографії:

- «Макрорегулювання фінансового сектору»

 • «Антикризове управління національною економікою» (І.Й. Малий, І.Ф. Радіонова, Л.М. Ємельяненко, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.І. Усик, Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов та ін., 2017);

 • «Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки» (І.Ф.Радіонова, Є.В.Алімпієв, 2017);

 • «Макрорегулювання фінансового сектору»(І.Й. Малий, Т.О. Королюк, 2015);

 • «Ефективність управління в процесі реформування: макро– та мікроекономічний аспекти» (І.Ф. Радіонова, О.П. Тищенко, 2012);

 • «Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання» (О.П. Тищенко, 2012);

 • «Соціально–економічні домінанти людського і технологічного розвитку України» (Л.М. Ємельяненко, 2011);

 • «Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління» (А.Є. Никифоров, 2010).

- виконанні наукові теми (НДР):

 • «Державне антикризове управління національною економікою» (номер державної реєстрації 0111U002616);

 • «Методи вимірювання та державного регулювання розвитку і мобілізації інтелектуального потенціалу в національній економіці» (номер державної реєстрації 0111U000294),

 • «Модернізація державного антикризового управління національною економікою» (номер державної реєстрації 0116U001426),

 • «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (номер державної реєстрації 0117U001196).

Поширення наукових ідей школи здійснюється шляхом періодичного співробітництва з іншими освітніми, науково-дослідними та управлінськими інституціями, в рамках якого відбуваються:

- наукові конференції:

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія» (Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 5-6 грудня 2019 року);

 • IV  Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація управління національною економікою" (Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 24-25 листопада 2016 року);

 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Антикризове управління економікою України: нові виклики" (Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 15-17 грудня 2015 року);

 • Міжнародна науково-практична конференція «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 26-27листопада 2013 р.);

 • Міжнародна наукова конференція «Проблемы современной экономики и институциональная теория» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» спільно з Міжнародною асоціацією інституціональних досліджень, 14-15 жовтня 2010 р.);

 • Всеукраїнська наукова конференція «Антикризове державне управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 14-15 квітня 2010 р.);

 • співпраця з публічними інституціями (міністерствами, органами місцевої влади, науково-дослідними інститутами, громадськими організаціями) щодо спільної підготовки фахівців вищої кваліфікації: кандидатів наук, а нині – аспірантів PhDпрограм,

 • співпраця з публічними інституціями щодо спільного виконання наукових досліджень та написання монографій.

Анотація

Глобальна торгова політика

Освітній ступінь: докторів філософії PhD

Мета дисципліни:формування практичних навичок і вмінь наукового дослідження глобальної торгової політики на основі набуття знань щодо імперативів, логіки та технологій її створення та реалізації.

Завдання дисципліни:

 • навчити аналізувати стан та виявляти тенденції розвитку міжнародної торгівлі;
 • сформувати розуміння сутності, передумов і логіки, механізмів та методів формування глобальної торгової політики:
 • допомогти усвідомити механізми реалізації національних економічних інтересів у глобальній торговельній системі та передумови виникнення і технології розв’язання торгових суперечок:
 • сприяти усвідомленню сучасного формату інституційного забезпечення глобальної торгової політики та міжнародних торговельно-економічних відносин;
 • озброїти аспірантів знаннями щодо сучасних методів та інструментів глобальної торгової політики, доцільності та визначення ефективності заходів торгової політики країни, а також механізмів застосування торговельних заходів захисту національних ринків, стандартів та технічних бар'єрів, правил визначення походження товарів;
 • сформувати систему знань глобальних правил і норм формування та реалізації торгової політики країни щодо товарів, послуг та прав інтелектуальної власності;
 • сприяти опануванню знаннями сучасних тенденцій і механізмів регіональної торговельної інтеграції в контексті лібералізації глобальних ринків товарів, послуг та прав інтелектуальної власності;
 • сформувати розуміння перспективних та проблемних сфер глобальної торгової політики, що потребують багатосторонньої гармонізації;
 • сприяти формуванню системного підходу до розуміння сутності та взаємозв’язку комерційної дипломатії і глобальної торгової політики;
 • сформувати вміння застосовувати отримані знання у науково-дослідній діяльності, зокрема при аналізі результативності національної торговельної політики та обґрунтуванні напрямів її вдосконалення.

Предмет дисципліни: відносини, що виникають між суб’єктами міжнародних торговельно-економічних відносин з приводу формування та реалізації глобальної торгової політики.

Дисципліна «Глобальна торгова політика» орієнтована на формування в аспірантів (студентівPhD) таких науково-дослідницьких компетенцій:

 • знання закономірностей, тенденцій та векторної спрямованості міжнародної торгівлі за умов глобалізації;
 • знання передумов та чинників розвитку глобальної торгової політики, аналіз торгових політик країн, оцінювання причин, умов та тенденцій застосування регуляторних інструментів в умовах асиметричного глобального економічного розвитку;
 • знання процесуальних механізмів СОТ з урегулювання торгових суперечок та аналізу результативності участі країни у багатосторонній торговельній системі СОТ та оцінки адекватності заходів комерційної дипломатії національним економічним інтересам, цілям торгової політики та напрямам формування позитивного іміджу країни в глобальній економічній системі;
 • розуміння сутності інституційного забезпечення глобальної торгової політики та формування системи регулювання міжнародної торгівлі на корпоративному, національному і міжнаціональному, наднаціональному та глобальному рівнях;
 • знання сучасних методів й інструментів глобальної торгової політики та механізмів застосування торговельних заходів захисту ринків (спеціальних захисних, компенсаційних та антидемпінгових заходів), стандартів та технічних бар'єрів, правил визначення походження товарів; володіння теоретичним арсеналом регуляторних інструментів в сферах торгівлі товарами, послугами, результатами інтелектуальної праці з метою виявлення позицій сторін в дво- та багатосторонніх торговельно- економічних переговорах;
 • знання регіональних торговельних угод, їх викликів та переваг для національного бізнесу, особливостей розроблення та обґрунтування компонентів торгової політики країни та пропозицій щодо формування позиції держави у двосторонньому торговельно-економічному переговорному процесі;
 • розуміння причин необхідності правової гармонізації конкурентної політики, інвестицій, охорони навколишнього середовища, електронної комерції як перспективних сфер регулювання міжнародної торгівлі; знання організації реалізації переговорних позицій країни в процесі участі у багатосторонній торговельній системі СОТ та використання заходів й інструментів глобальної торгової політики та комерційної дипломатії країни; планування діяльності структурних підрозділів державних органів управління та недержавних організацій в сфері комерційної дипломатії; ідентифікація ефективних з позицій досягнення цілей зовнішньоекономічної політики форм і методів комерційної дипломатії;
 • вміння використовувати одержані знання у науково-дослідній діяльності аспірантів та оперувати міжнародними базами даних з метою визначення національних торговельних інтересів та імплементації найкращого зарубіжного досвіду в зовнішньоторговельну політику України; виявлення регулятивних пріоритетів та оцінка доцільності зміни регуляторного механізму створення та реалізації торгової політики України, ініціювання і розробка заходів з вдосконалення форм та методів комерційної дипломатії.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни аспірант (студентPhD) зможе:

 • ідентифікувати ефективні з позицій досягнення цілей зовнішньоекономічної політики форм і механізми торговельної політики, сучасну архітектоніку та фактори розвитку глобальної торговельної системи, досліджувати торгові політики країн, визначати причини та наслідки застосування регуляторних інструментів в сферах торгівлі товарами, послугами, результатами інтелектуальної праці;
 • досліджувати, розробляти та обґрунтовувати складові національної торговельної політики та пропозиції відносно формування позиції країни у дво- та багатосторонньому торговельно-економічному переговорному процесі; сприяти формуванню позитивного іміджу України в глобальній економічній системі;
 • передбачати перманентні глобальні трансформації світової економіки та виявляти регулятивні пріоритети й тенденції вдосконалення глобальної торговельної системи, оцінювати зміни регуляторного механізму створення та реалізації торговельної політики країн. 

Наукова діяльність

Цілеспрямована наукова діяльність кафедри упродовж 15 років її існування забезпечила проведення ряду наукових заходів, створення численних науково-дослідних і методичних праць, підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів й здійснення керівництва їх науковою роботою у форматі програми доктора філософії – PhD. Наукова діяльність кафедри є невід'ємною складовою освітнього процесу і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної й виробничо-практичної діяльності в системі вищої освіти.

Пріоритетом наукової діяльності кафедри є дослідження і системне вивчення економічного змісту, характеру динамічних змін та перспективних напрямів міжнародної торговельно-маркетингової діяльності в умовах динамічних глобальних трансформацій. Значний  вклад в ці роки в розвиток наукових досліджень внесли вчені: професор Циганкова Тетяна Михайлівна, професор Оболенська Тетяна Євгенівна, професор Яценко Ольга Миколаївна, доцент Гордєєва Тамара Федорівна, доцент Іринчина Інна Борисівна, Іщенко Анна Володимирівна, Лиськова Леся Миколаївна, Олефіренко Вікторія Володимирівна, Сандул Марія Станіславівна, Солодковська Ганна Володимирівна, доцент Солодковський Юрій Мечиславович, доцент Тіпанов Владислав Вікторович та інші.

Останні роки професорсько-викладацький склад здійснював свої дослідження у напрямі науково-дослідних робіт, що виконуються в межах факультету МЕіМ – Комплексна тема: «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси»” (номер державної реєстрації № 0116U001387), зокрема напрям науково-дослідної роботи кафедри: «Глобальна торговельна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, механізми». Науковий керівник: д.е.н., професор Циганкова Т.М.

Науковий доробок кафедри складає понад 25 монографій, 15 підручників та навчальних посібників, 650 наукових публікацій, зокрема ряд статей у зарубіжних виданнях, з них більше 20 у базах SCOPUS та Web of science, які представлені в Україні, США, Польщі, Литві, Туреччині, Грузії, Білорусі, Молдові, Росії, Польщі та інших державах світу. На кафедрі підготовлено більше 20 кандидатів економічних наук та, наразі, виконується 15 досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у форматі програми Доктора філософії – PhD.

Кафедра бере активну участь у науковій та інноваційній діяльності університету, результатом чого стала реєстрація в УкрНТІ та завершення у 2019 р. низки науково-дослідних ініціативних тем: «Комерційна дипломатія у парадигмі глобальної економічної політики» (державний реєстраційний номер 0114U001920); «Глобальні трансформації міжнародних та регіональних ринків» (державний реєстраційний номер 0114U001919); «Пріоритети та механізми формування системи глобального маркетингу»; «Пріоритети та механізми формування системи глобального маркетингу» (державний реєстраційний номер 0114U001922) та «Детермінанти та імперативи розвитку аграрного сектору в глобальній торговій систем» (державний реєстраційний номер 0114U001921) під науковим керівництвом д.е.н., проф. Циганкової Т.М. та д.е.н., проф. Яценко О.М. Співробітники кафедри брали участь у виконанні державної науково-дослідної роботи № 910 «Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України» (д.е.н., проф. Яценко О.М.). Особливо цінним є те, що основні результати досліджень кафедри було імплементовано в діяльність вітчизняних підприємств та державних установ, про що свідчать довідки про їх впровадження.

Кафедра робить значний внесок у розвиток наукового потенціалу молоді та студентської науки. Так, вже багато років функціонує студентський дискусійний клуб; щороку активно працює секція  «Міжнародна торговельно-маркетингова діяльність» конференції КНЕУ; є значна кількість спільних публікацій зі студентами у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Окремо слід зазначити перемоги протягом шести років (2014-2020 рр.) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» студентів під керівництвом професора кафедри Яценко О.М. – 4 перших премії і 2-других.

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу здійснює розвиток різних форм наукової співпраці, в тому числі міжнародної, з профільними і непрофільними інституціями для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок. За безпосередньої участі кафедри університетом укладено договори про співробітництво з міжнародними науково-дослідними установами з США (Міссурійський університет), Литви (Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс), Університет імені Александраса Стульгінскіса (м. Каунас) та Грузії (Міжнародна Академія Соціально-економічних).

Співробітники кафедри отримували міжнародні гранти, зокрема у 2016 р. д.е.н., проф. Яценко О.М. отримала грант на наукове стажування у департаменті зовнішньоекономічних відносин міністерства сільського господарства США та навчання (один семестр) в університеті Міссурі та ознайомлення з бізнес-практикою провідних підприємств штату Каліфорнія за програмою обмінів професорсько-викладацьким складом для фахівців з аграрних питань (Faculty Exchange Program). У 2017 р. вона виборола право на проходження наукового модулю для науковців Британської ради «Modules of the British Council’s Researcher Connect Course».

Співробітники кафедри є членами експертних груп Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань торговельної політики та міжнародної торгівлі; Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія); глобальної неурядової організації «Apimondia», також є членами редакційних колегій ряду наукових українських і міжнародних журналів; а також мають активну громадську позицію і є членами громадських організацій: ГО «Міжнародний Центр розвитку смарт суспільства», Благодійної організації «Фонд сприяння соціально-економічному розвитку Київщини», Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага», ГО «Місія захисту бджіл імені Петра Хмари».

В межах діяльності Центру розвитку міжнародної торгівлі КНЕУ (директор – д.е.н., професор Циганкова Т.М.) з 2004 р. кафедрою видається двомовний (українська, англійська) науковий фаховий журнал «Міжнародна економічна політика» (головний редактор д.е.н., проф. Циганкова Т.М.), який з 2012 р. став друкованим органом Інституту глобальної економічної політики факультету міжнародної економіки і менеджменту. Метою заснування такого видання було створення платформи для розповсюдження інновацій вітчизняних та закордонних вчених і практиків щодо інституціональних, торговельних, фінансових, інвестиційних, соціальних, інформаційних та екологічних питань проведення глобальної економічної політики. Тому місія журналу полягає у науково-експертному сприянні формуванню та реалізації глобальної економічної політики на засадах гармонійності та оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку. Наразі журнал «Міжнародна економічна політика» виходить двічі на рік в друкованому та електронному форматах, має власну Інтернет-сторінку: http://iepjournal.com/ Журнал включено до профільних міжнародних наукометричних баз даних, а саме: EBSCO, ProQuest, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Research Index (ResearchBib), OCLC WorldCat, Infobase Index (IBI), Open Academic Journals Index (OAJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), J-Gate, EuroPub, Google Scholar.

Кафедра опікується ще одним загально університетським виданням. Збірник наукових праць «Вчені записки» було засновано у 1997 році Київським національним економічним університетом. Метою видання є створення платформи для поширення, обміну та структуризації наукової інформації, надання можливості оприлюднення результатів актуальних досліджень для науковців з України та інших країн; забезпечення відкритого доступу до наукових знань для вчених, студентів і зацікавлених професіоналів в сфері прикладної та фундаментальної економічної науки, економічного управління та регулювання. З лютого 2019 р. головним редактором є професор нашої кафедри д.е.н. Яценко О.М. За цей час періодичне видання увійшло до таких наукометричних баз як: Research Bible; GoogleScholar;Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, Open Academic Journals Index. До редакційної колегії було залучено провідних професорів з Грузії, Литви, Малайзії, Польщі, США та Туреччини. Було створено двомовну Інтернет-сторінку: https://vz.kneu.edu.ua та https://vz.kneu.edu.ua/en/. Основні принципи збірника наукових праць ґрунтуються на публікації результатів наукових досліджень в галузі фундаментальної та прикладної економіки, що відповідає напрямам спеціалізації (015, 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292). Обидва друковані періодичні видання включено до переліку фахових видань України категорії «Б» та кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Про наукову плідну працю кафедри свідчить також отримані Подяки Міністерства освіти і науки України, Подяки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Інституту міжнародних відносин «за внесок у розвиток наукового потенціалу молоді та сприяння у підготовці якісних роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2018 та 2019 рр.; грамоти КНЕУ «за великий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди святкування дня працівника освіти». 

На кафедрі є стипендіат д.е.н., професор Яценко О.М. Стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених, що присуджена з 01.11.2018 р. до 01.11.2020 у відповідності до постанови Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 05.11.2018 р. № 7 та наказу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 905 від 13 листопада 2018 р., що сприяло продовженню дослідженнь в рамках тематики: «Глобальна торговельна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, механізми» та участі у конференціях, що присвячені різностороннім аспектам проблем торговельно-економічної інтеграції України у світовий простір в умовах глобальних викликів.

Узагальнені результати фундаментальних багаторічних досліджень науково-педагогічних кадрів кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу та їх професійна, наукова та громадська діяльність вносять значний вклад у розвиток університету, регіонів України й утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. 

 
Остання редакція: 06.05.20