Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публічне управління національною економікою

Наукова школа «Публічне управління національною економікою» є колективом науковців, що створюють та поширюють наукові знання, а також здійснюють підготовку кваліфікованих фахівців в галузі управління економікою країни на загальнонаціональному та місцевому рівнях. 

Формування парадигми наукової школи відбулось ще на початку 2000-х років, коли під керівництвом доктора економічних наук, професора Анатолій САВЧЕНКА обґрунтовано методологічні засади макроекономічної державної політики в умовах соціально-орієнтованого ринкового господарювання України, що реалізується на засадах відкритої зовнішньої політики. Прикладні розробки школи втілилися у багатьох наукових публікаціях, навчальних підручниках та посібниках, зокрема з макроекономіки, макроекономічної політики, макроекономічного аналізу, а також впроваджені у забезпеченні професійних компетентностей бакалаврів з менеджменту державних установ та магістрів з державного управління економікою упродовж майже 20 років, які успішно працевлаштовувались в різних органах державної та місцевої влади.

У період після світової фінансово-економічної кризи 2008 року, яка виявила недієвість сформованих на той час в Україні інструментів публічної політики та слабкість інституту держави у вирішенні кризових проблем, кафедрою було розпочато цикл міжнародних наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів), присвячених проблемам модернізації антикризового управління національною економікою. Лідером цього напрямку наукової школи став доктор економічних наук, професор Іван МАЛИЙ, який є автором її сучасної концепції, спрямованої на вирішення наукового завдання щодо обґрунтування шляхів антикризового публічного управління національною економікою в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності. 

Зі створенням у 2017 році в Україні та в університеті нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» представники кафедри сконцентрували свої дослідження на таких основних напрямках, як аналіз та моделювання макроекономічної політики уряду, управління та адміністрування публічного сектору національної економіки, інструментарій публічного управління за умов макроекономічної невизначеності, механізми антикризового публічного управління. Реалізація наукових розробок втілюється на освітніх програмах всіх рівнів – бакалаврському, магістерському та освітньо-науковому (PhD).

У 2021 році наукову школу очолив доктор наук з державного управління, професор  Олександр КАРПЕНКО, під керівництво якого розвиток наукових розробок спрямовано на обґрунтування пріоритетів цифрової трансформації публічної сфери та перспектив імплементації сучасних цифрових механізмів публічного управління та адміністрування. Практична реалізація цього напрямку наукової школи втілена в рамках нової освітньої програми «Цифрове врядування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Наукова концепція школи спирається на фундаментальну гіпотезу про можливість ефективного функціонування національної економіки лише за умов створення релевантної системи публічного управління з відповідними механізмами, алгоритмами, правилами та інститутами публічної влади.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 • з 2023 р. – «Формування та реалізація державної політики реінжинірингу національної економіки» (ДР №0123U104290);
 • 2017-2019 рр. ‒ «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (0117U001196);
 • 2016-2022 рр. ‒ «Модернізація державного антикризового управління національною економікою» (ДР №0116U001426)

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

докторські дисертації за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»:

 • Шпига П.С.«Цифровізація системи публічного управління в Україні»;
 • Васюк Н.О. «Трансформаційний механізм формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я»;
 • Федірко Н.В.«Механізми вироблення державної політики макроекономічної стабілізації України в умовах розвитку цифрового суспільства».

дисертації доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»:

 • Мальковська Ю.Б.«Інституційний механізм макрофінансової стабільності національної економіки»;
 • Животова К.В. «Механізми вироблення державної політики у сфері протидії дезінформації»;
 • Семененко І.О. «Механізми функціонування мережі ситуаційних центрів органів державної влади України»;
 • Кузюк М.Г. «Механізми державного управління охороною здоров'я в умовах цифровізації»;
 • Маліч Г.А.«Механізми реалізації державної інформаційної політики України в умовах воєнного стану».;

дисертації доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка»:

 • Заболотна С.І. «Податковий інструментарій політики детінізації національної економіки»
 • Дмитрієва О.В.«Стратегування розбудови водневої економіки в Україні»

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ

дисертації доктора філософіїза спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»:

 • 2023 рік ‒ Левон С.Б.«Розвиток системи управління публічними закупівлями в умовах європейської інтеграції України»;
 • 2023 рік ‒ Гамкрелідзе К.Ю.«Механізми реалізації державної політики протидії міжнаціональним конфліктам»;
 • 2021 рік — Кризина О.В. «Механізми державного управління патологоанатомічною службою України в умовах реформування сфери охорони здоров’я»;
 • 2021 рік — Москвіна В.І. «Трансфертна політика в розвитку соціальної  сфери  України»;

докторські дисертаціїза спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:

 • 2020 рік — Усик В.І.  «Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної освіти»;
 • 2015 рік — Алімпієв Є.В.  «Державне регулювання фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці»;
 • 2013 рік — Никифоров А.Є.  «Механізм державного управління інноваційною діяльністю», 
 • 2013 рік —Тищенко О.П. »Державне регулювання регіонального розвитку національної економіки»; 
 • 2013 рік — Ємельяненко Л.М. »Державне управління збалансування людського і технологічного розвитку України».

кандидатські дисертаціїза спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:

 • 2017 рік – Москаленко В.В. «Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою»;
 • 2016 рік – Богер О.В. «Податкове регулювання становлення інноваційної економіки»;
 • 2013 рік – Ремізова І.А. »Державне регулювання сукупного попиту на базі методології фінансового програмування»; Сіра І.В. »Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи»;
 • 2012 рік – Погуда Н.В. »Застосування ефектометричних методів у державному регулюванні інвестиційної діяльності»;
 • 2011 рік – Костенок Я.О. »Державне регулювання енергозбереження в промисловості України», 
 • 2011 рік – Королюк Т.О.  «Державне регулювання фінансової посередницької діяльності»;
 • 2010 рік – Козарезенко Л.В. »Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг»;
 • 2009 рік – Усик В.І. »Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу»;
 • 2008 рік – Соломенко С.М. «Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання»;
 •  2007 рік – Волощенко В.С. »Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні»;
 • 2006 рік – Федірко Н.В. «Державне регулювання доходів населення в Україні»;
 • 2006 рік – Гладиш Р.О. «Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Україні»;
 • 2006 рік – Грабовський О.М. «Прогнозування монетарних показників в системі державного регулювання економікою»;
 • 2005 рік – Олешко Т.О.  «Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону»;
 • 2004 рік – Горшкова Н.І. »Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави»;
 • 2004 рік – Пасічник О.В. »Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні»;
 • 2002 рік – Москалюк Н.П. «Інвестиційна політика України в умовах стабілізації».

 

Останні з результатів наукових досліджень представників школи представлені у численних наукових розробках, серед яких:

 наукові монографії:

 • «Фінансові правила в регулюванні освітньої сфери» (Усик В.І, 2019);
 • «Антикризове управління національною економікою» (І.Й. Малий, І.Ф. Радіонова, Л.М. Ємельяненко, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.І. Усик, Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов та ін., 2017);
 • «Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки» (І.Ф.Радіонова, Є.В.Алімпієв, 2017);
 • «Макрорегулювання фінансового сектору»(І.Й. Малий, Т.О. Королюк, 2015);
 • «Ефективність управління в процесі реформування: макро– та мікроекономічний аспекти» (І.Ф. Радіонова, О.П. Тищенко, 2012);
 • «Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання» (О.П. Тищенко, 2012);
 • «Соціально–економічні домінанти людського і технологічного розвитку України» (Л.М. Ємельяненко, 2011);
 • «Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління» (А.Є. Никифоров, 2010).

виконанні науково-дослідні теми (НДР):

 • «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (номер державної реєстрації 0117U001196);
 • «Державне антикризове управління національною економікою» (номер державної реєстрації 0111U002616);
 • «Методи вимірювання та державного регулювання розвитку і мобілізації інтелектуального потенціалу в національній економіці» (номер державної реєстрації 0111U000294);
 • «Модернізація державного антикризового управління національною економікою» (номер державної реєстрації 0116U001426);
 • «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (номер державної реєстрації 0117U001196).

 

Поширення наукових ідей школи здійснюється шляхом періодичного співробітництва з іншими освітніми, науково-дослідними та управлінськими інституціями в рамках наукових заходів:

міжнародні науково-практичні конференції:

 • ІІ І Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів» (Київ, Національний технічний університет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вроцлавський університет, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 26 травня 2023 року);
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів» (Київ, Національний технічний університет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вроцлавський університет, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 26 травня 2022 року);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 5-6 грудня 2019 року);
 • IV  Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація управління національною економікою» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 24-25 листопада 2016 року);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Антикризове управління економікою України: нові виклики» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 15-17 грудня 2015 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 26-27листопада 2013 р.);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Антикризове державне управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 14-15 квітня 2010 р.);

круглі столи та форуми

науково-методичні семінари

 • науково-методичні семінари кафедри національної економіки та публічного управління  з питаньвикладання навчальних дисциплін, організації та методології наукових досліджень, сучасних проблем і результатів досліджень;
 • міжкафедральнi науково-методичнi семінари з питань узгодження освітніх програм університету та їх науково-методичного забезпечення;

 студентські наукові конференції:

 • тематична платформа "Державна політика відновлення України від наслідків війни" ювілейної 90-ої щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні проекти для післявоєнного відновлення та розвитку України» (Київ, КНЕУ, 12 травня 2023 року);
 • тематична платформа "Державна політика відновлення економіки України" 89-ої щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні ідеї та проєкти для економічного відродження України» (Київ, КНЕУ, 20 травня 4 червня 2022 року);
 • тематична платформа «Новітні інструменти та технології публічного управління економікою» 88-ої щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі» (Київ, КНЕУ, 17-18 травня 2021 року);
 • тематична платформа «Антикризові стратегії публічного управління національною економікою» 87-ої Студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» (Київ, КНЕУ, 4-13 травня 2020 року);
 • тематична платформа «Інновації у публічному управлінні економікою» в рамках 86 студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» (Київ, КНЕУ, 24 квітня -15 травня 2019 року);
 • та інші.

Представники наукової школи постійно співпрацюють з державними установами (міністерствами, органами місцевої влади, науково-дослідними інститутами, громадськими організаціями) щодо спільної підготовки фахівців вищої кваліфікації та спільного виконання наукових досліджень та написання монографій.

 

Остання редакція: 08.01.24