Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Становлення науково-освітньої школи припадає на початок 20-х років XXст. і пов’язано з прізвищем видатного вітчизняного науковця Костянтина Григоровича Воблого. Проте системні дослідження потенціалу підприємства розпочаті професором кафедри економіки підприємств О.С.Федоніним. Під його керівництвом підготовлено низку наукових праць, які розкривають природу та особливості формування й функціонування потенціалу суб’єкта господарювання.

Найсуттєвіші наукові результати представників науково – освітньої  школи «Потенціал підприємства» такі:

 • закладено методологічні основи визначення економічної категорії «потенціал» як цілісної інтегрованої характеристики варіативних можливостей господарюючих суб’єктів, що породжує низку її видових проявів;
 • запропоновано тлумачення потенціалу підприємства як інтегрального відображення поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага і, таким чином, максимально задовольняти корпоративні та суспільні інтереси;
 • представлено структуризацію потенціалу підприємства з розмежуванням в її будові місця суб'єктних та об'єктних складових і надано визначення кожного з елементів даного угрупування, в тому числі надано обґрунтування утворення потенціалу відтворення;
 • визначено постулати та запропоновано загально-теоретичну модель формування потенціалу підприємства, яка враховує ефект синергії при взаємодії її структурних елементів;
 • запропоновано графоаналітичний метод діагностики підприємницького потенціалу підприємства “Квадрат потенціалу”,  який дозволяє системно встановити кількісні та якісні зв'язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності і на основі цього своєчасно обґрунтувати та реалізувати управлінські рішення щодо підвищення ефективності функціонування підприємства;
 • встановлено, що конкурентоспроможність потенціалу підприємства – це комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів і на даній теоретичній платформі запропоновано прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу суб’єктів господарювання;
 • розпрацьовано теоретико-методичні основи вартісного оцінювання складових елементів потенціалу підприємств.

За результатами досліджень підготовлено навчальну дисципліну «Потенціал і розвиток підприємства», яка на сьогоднішній день є нормативною для спеціальності «Економіка підприємства» і введена в навчальні плани підготовки бакалаврів з економіки у всіх ВНЗ України.

 

Детальніше 

На кафедрі економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  останні 20-ть років ведуться активні дослідження потенціалу підприємства у різних його формах. Зокрема, виконано дослідження з наукової теми - «Економічний потенціал підприємства, його діагностика та оцінка результативності використання» № державної реєстрації 0195U012937 (науковий керівник: проф. Федонін О.С.). Підготовлено та захищено кандидатські дисертації: 1998 р. -  «Управління підприємницьким потенціалом» Рєпіна І.М.; 2001 р. - «Управління потенціалом промислових акціонерних товариств України» Олексюк О.І.; 2005 р. - «Розвиток експортного потенціалу підприємства» Петренко Л.А.; 2006 р. – «Ефективність використання трудового потенціалу підприємства» Абібулаєв М. С.; 2009 р. – «Інвестиційний потенціал підприємства: формування та розвиток» Литюга Ю.В.; 2009 р. - «Оцінка потенціалу інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» Кузьменко О.М.; 2014 р. - «Управління експортно-імпортним потенціалом підприємства» - Аметова Е.І.. Ведеться дослідження Востряковою В.Ю. за темою кандидатської дисертації:  «Управління формуванням і розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства»  - науковий керівник проф. Рєпіна І.М. Студенти магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» використовують дану проблематику для написання магістерських дипломних робіт.

 

Проблематика сучасних досліджень науково-освітньої школи «потенціал підприємства»:

 • природа та генезис економічної категорії «потенціал підприємства»;
 • особливості формування й функціонування потенціалу суб’єкта господарювання;
 • теорія активації економічних ресурсів та соціально-відповідальне управління активами підприємства;
 • дослідження взаємозв'язку структурних елементів потенціалу підприємства;
 • сучасний моніторинг рівня конкурентоспроможності потенціалу вітчизняних підприємств;
 • методичний інструментарій оцінювання потенціалу підприємства;
 • особливості створення цільових систем показників підприємств різних сфер діяльності;
 • концепція управління вартістю та її мультиплікація в оцінці вартості потенціалу підприємства;
 • ринкова капіталізація та результативність використання потенціалу підприємства;
 • управління відносинами з учасниками фондового ринку;
 • оцінювання вартості цілісних майнових комплексів та по-елементна оцінка потенціалу підприємства;
 • управління інтелектуальною власністю та трудовим потенціалом підприємства;
 • еволюція наукових теорій управління розвитком суб’єктів господарювання;
 • діагностика ефективності розвитку підприємства;
 • методичний інструментарій розробки стратегії розвитку підприємств в Україні.
Остання редакція: 04.12.14