Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Науково-освітня школа «Моделювання та ризикологія в економіці» функціонує на базі кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Передумовами формування науково-освітньої школи були, зокрема, наукові праці видатного вченого економіста-математика Євгена Євгеновича Слуцького, котрий з 1913р. по 1926р. викладав у Київському комерційному інституті, який сьогодні має назву КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Цьому також сприяли наукові праці професорів КНЕУ імені Вадима Гетьмана: Терехова Л.Л., Наконечного С.І., Суслова О.П., Шарапова О.Д. У 1968р. був виданий підручник Л.Л. Терехова «Економіко-математичні методи» (один із перших підручників на теренах СРСР з економіко-математичних методів і моделей).

Сформувалась науково-освітня школа у 2001 р. Її засновником став доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана, почесний доктор Національного університету «Острозька академія» (2011р.) Вітлінський Вальдемар Володимирович. Він у 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему «Оцінка, моделювання та оптимізація управління економічним ризиком». У його науковому доробку понад 350 наукових праць (8 монографій. 20 підручників і навчальних посібників). Семеро вчених, у котрих Вітлінський В.В. був науковим консультантом, захистили докторські дисертації зі спеціальності 08.00.11 – «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці». Цим самим внесли значний доробок у розвиток наукової школи та економічної науки загалом. Ще 18 осіб (учнів В.В. Вітлінського) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з цієї ж спеціальності, що також сприяло розвитку наукової школи. Кілька десятків к.е.н. з цієї ж спеціальності підготували співзасновники наукової школи професори С.І. Наконечний та О.Д. Шарапов.

Такі послідовники засновника наукової школи як доктори економічних наук Афанасьєв Є.В., Грицюк П.М., Камінський А.Б., Лук‘яненко І.Г., Матвійчук А.В., Піскунова О.В., Скрипник А.В.  та к.ф-м.н. Великоіваненко Г.І., к.е.н. Глущевський В.В., Долінський Л.Б., Маханець Л.Л., Сігал А.В., Терещенко Л.О. та інші є науковими керівниками вчених, котрі захистили кандидатські дисертації, зі спеціальності 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (18 осіб), сприяючи поглибленню та розвитку наукових знань з моделювання та ризикології в сфері економіки та підприємництва й застосуванню цих знань в діяльності підприємств та організацій, а також в навчальному процесі для студентів економічних спеціальностей ВНЗ України.

Можна виокремити такі основні наукові результати Вітлінського В.В.:

 • суттєво розвинуто теоретико-методологічні засади ризикології (ризик-менеджменту) та концепцію її структуризації як системно узгодженого комплексу механізмів та економіко-математичних моделей. Обґрунтовано необхідність та доцільність розрізняння і врахування різних типів невизначеності, їх суперпозицію та зумовлений цим ризик;
 • обґрунтовано концептуальні положення стосовно того, що кількісна міра ризику має враховувати його діалектичну об‘єктивно-суб‘єктивну структуру, що необхідно враховувати у прийнятті управлінських рішень. Запропоновано низку нових показників кількісного оцінювання ризику;
 • розроблено нечіткий (розпливчастий) метод с (РМАІ), який є узагальненням методу ієрархій нечіткої логіки, а також ігровий розпливчастий (нечіткий) метод, який є узагальненням РМАІ;

  Детальніше 

 • обґрунтовано методологічні положення стосовно необхідності врахування асиметрії та ексцесу для оцінювання фінансових ризиків, інструментарій кількісного оцінювання умовного «капіталу під ризиком» та оцінювання можливих екстремальних збитків;
 • побудовано та обґрунтовано декілька нових функцій корисності, які доцільно застосовувати в математичних моделях оцінювання та прийняття господарських рішень (зокрема, як зваженого середньо-геометричного низки ключових показників, поданих відповідними індексами; а також функцію корисності, що враховує об‘єктивні та суб‘єктивні складові оцінювання ступеня ризику);
 • узагальнено концептуальні положення та відповідний інструментарій моделювання економічних об‘єктів, процесів, явищ на підґрунті застосування системного та синергетичного підходів, апарату нелінійної динаміки, урахування системних характеристик (стійкість, маневреність, інерційність, надійність, ризик);
 • обґрунтовано необхідність узагальнення методологічних положень та розроблено інструментарій комплексного перед прогнозного аналізу часових рядів (адаптивний гармонійний аналіз; статистичний серіальний аналіз бінарно кодованих рядів; удосконалений R/S-аналіз на підґрунті переходу до ряду перших різниць).

Професору кафедри д.е.н. Матвійчуку А.В. належать, зокрема, такі наукові здобутки:

 • розроблено концепцію побудови економіко-математичних моделей ідентифікації фінансових часових залежностей та прогнозування фінансових показників з урахуванням закономірностей розвитку економічних систем, заданих на підґрунті теорії хвиль Елліота у вигляді нечітких логічних правил;
 • сформовано та обґрунтовано методологічний підхід проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємств (установ0 з використанням апарату нечіткої логіки, на основі якого побудовано економіко-математичні моделі діагностики можливого банкрутства, вхідними факторами яких є множини незалежних змінних та найбільш інформативних показників, що, на відміну від економетричних моделей діагностики, здатні здійснювати оцінювання часу до настання можливого банкрутства і тим самим знижувати потенційні збитки;
 • розроблено концептуальний підхід до оцінювання ризику ухиляння від сплати податків, розподілу платників податків за категоріями уваги з боку органів Державної податкової служби та методику формування план-графіка податкових перевірок, що, на відміну від альтернативних підходів, надають можливість враховувати експертні знання та здійснювати налаштування параметрів економіко-математичної моделі за результатами проведених перевірок;
 • сформулювало методологічні положення щодо побудови багаторівневої ієрархічної системи кількісного оцінювання конкурентоздатності підприємства на підґрунті синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж, яка передбачає одночасне проведення аналізу фінансового, виробничого станів та рівня менеджменту підприємства;

Д.е.н., проф. кафедри Піскунова О.В. розробила математичні моделі функціонування малих підприємств, призначені для аналізу ефективності важелів державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні.

Зокрема, розроблено модель динаміки малого підприємства, що функціонує в умовах невизначеності, обумовленою комплексною дією об‘єктивних та суб‘єктивних чинників. Модель дозволяю досліджувати вплив ефективності та ризику управлінського рішення на розвиток малого підприємства, а також прогнозувати можливі результати фінансової підтримки малих підприємств в умовах композиційної невизначеності.

Розроблено модель гнучкості малого підприємства на підґрунті теорії економічних змін, яка враховує стохастичність цін на вироблювану підприємством продукцію та очікування підприємців щодо майбутнього рівня цін.

Доцентом Колядою Ю.В. досліджено нелінійну динаміку економічної системи на підґрунті математичного та комп‘ютерного моделювання, на всіх етапах якого відбувається адаптація з дотримання певних концептів гнучкого використання теоретичних і практичних засобів та інструментарію вивчення. Проаналізовано апріорну і апостеріорну адаптацію з урахуванням екзо- і ендогенних умов процесу моделювання

Значний доробок у розвиток методології та інструментарію економіко-математичного моделювання в управлінні логістичними системами  вніс к.е.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання Скіцько В.І.

Суттєвий доробок у розвиток вітчизняної ризикології внесли здобувачі кафедри економіко-математичного моделювання Скрипник А.В., Лук‘яненко І.Г., Камінський А.Б., Афанасьєв Є.В., Грицюк П.М., які успішно захистили докторські дисертації (науковий консультант – Вітлінський В.В.). Так, Камінським А.Б. розроблено теоретико-методологічні положення математичного моделювання фінансових ризиків, розвинуто інструментарій їх аналізу та вимірювання, побудовано низку нових економіко-математичних моделей управління фінансовими ризиками. Афанасьєвим Є.В. розроблено теоретичні засади, методології та моделі оцінювання і обґрунтування стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику. Грицюком  П.М. здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо прогнозування показників системи зерновиробництва в Україні на підґрунті запропонованої ним концепції та інструментарії реверсивної циклічної динаміки зерновиробництва. Комплексне застосування побудованих Грицюком  П.М. моделей і методів відкриває, зокрема, нові можливості щодо підвищення точності прогнозування врожайності та зниження ступеня ризику в системі зерновиробництва України. Лук‘яненко І.Г. внесла значний доробок у розвиток економетричного моделювання та його застосування для аналізу сучасних проблем української економіки, Скрипник А.В. зробив внесок у розвиток прогнозування макроекономічних показників.

К.е.н. Галкіним А.І. (наук. кер. к.е.н., доц.. Долінський Л.Б.) розроблений авторський програмний комплекс «МАСТЕР_ЦІННІ ПАПЕРИ» (свідоцтво №30605, 12.10.2009р.) для вирішення широкого кола практичних задач у сфері оцінювання облігацій і векселів та аналізу й управління кредитним ризиком цих цінних паперів.

Низка монографій та підручників та навчальних посібників, зокрема: «Ризик у менеджменті», авторів  В.В.Вітлінського та С.І.Наконечного (1996р.); «Економічний ризик і методи його вимірювання» (автори  В.В.Вітлінський, С.І.Наконечний, О.Д. Шарапов(1996р.); «Моделювання економіки», автор  В.В.Вітлінський (2003р.) знайшли широкий резонанс в Україні та за її межами.

Подією стала вперше проведена на теренах СНД Перша Всеукраїнська науково-практична конференція (1998р.) «Проблеми економічного ризику: аналіз та управління», а також Міжнародна науково-практична конференція (2001р.) «Ризикологія в економіці та підприємництві». Організатором яких стала кафедра економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

На даний час у низці міст України, зокрема. В Луганську, Запоріжжі, Дніпропетровську, Сімферополі, Києві, Львові, Чернівцях, Рівному, Острозі, Дрогобичі, Хмельницькому, Харкові, Одесі діють осередки наукової школи, працюють послідовники, однодумці (доктори і кандидати економічних наук) з проблем моделювання та ризикології в економіці.

На базі кафедри економіко-математичного моделювання з 2001р. функціонує Всеукраїнський науково-практичний семінар «Моделювання та ризикологія в економіці» (засідання семінару відбуваються 1-2 рази на місяць).

Перспективні напрямки досліджень

Наукові дослідження проводяться в межах тематики «Методологія та інструментарій моделювання економічних процесів з урахуванням ризику». А також, зокрема, за такою тематикою «Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності з урахуванням ризику», «Моделювання логістичних систем і процесів в умовах невизначеності», «Моделювання нелінійної динаміки функціонування комерційного банку з урахуванням ризику», «Моделювання обсягів тіньової економіки в Україні», «Моделювання ефективності та ризику інвестиційних проектів на підґрунті нейрон-нечітких технологій», «Математичні моделі функціонування та розвитку малого підприємства в умовах композиційної невизначеності», «Портфельне інвестування в умовах глобалізації світового фінансового ринку», «Моделювання нелінійних економічних процесів», «Моделювання фінансової системи України в умовах невизначеності».

Заплановано проведення кількох міжнародних конференцій. Зокрема, спільно з Київським національним університетом ім.. Тараса Шевченка (2 конференції  протягом 2014р.); Планується проведення у вересні 2014р. 8-ї міжнародної школи-симпозіуму «Аналіз, моделювання, управління, розвиток економічних систем» спільно з Таврійським національним університетом. Передбачено випуск кількох монографій та навчальних посібників з колегами з Польщі, Литви, Німеччини.

Функціонуватиме Всеукраїнський науково-практичний семінар «Моделювання та ризикологія в економіці».

Вченими школи також здійснюється наукове керівництво та консультування щодо підготовки та захисту низки докторських та кандидатських дисертацій.

Здобутки науково-освітньої школи планується впроваджувати у фінансову та реальну сферу економіки, а також у навчальний процес.

Остання редакція: 22.10.14