Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 22.10.14
Засновник

Вітлінський Вальдемар Володимирович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана, почесний доктор Національного університету «Острозька академія» (2011р.) Він у 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему «Оцінка, моделювання та оптимізація управління економічним ризиком». У його науковому доробку понад 350 наукових праць (8 монографій. 20 підручників і навчальних посібників). Семеро вчених, у котрих Вітлінський В.В. був науковим консультантом, захистили докторські дисертації зі спеціальності 08.00.11 – «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці». Цим самим внесли значний доробок у розвиток наукової школи та економічної науки загалом. Ще 18 осіб (учнів В.В. Вітлінського) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з цієї ж спеціальності, що також сприяло розвитку наукової школи.

Можна виокремити такі основні наукові результати Вітлінського В.В.:

 • узагальнено концептуальні положення та відповідний інструментарій моделювання економічних об‘єктів, процесів, явищ на підґрунті застосування системного та синергетичного підходів, апарату нелінійної динаміки, урахування системних характеристик (стійкість, маневреність, інерційність, надійність, ризик);
 • обґрунтовано необхідність узагальнення методологічних положень та розроблено інструментарій комплексного перед прогнозного аналізу часових рядів (адаптивний гармонійний аналіз; статистичний серіальний аналіз бінарно кодованих рядів; удосконалений R/S-аналіз на підґрунті переходу до ряду перших різниць).

Детальніше

 • обґрунтовано методологічні положення стосовно необхідності врахування асиметрії та ексцесу для оцінювання фінансових ризиків, інструментарій кількісного оцінювання умовного «капіталу під ризиком» та оцінювання можливих екстремальних збитків;
 • побудовано та обґрунтовано декілька нових функцій корисності, які доцільно застосовувати в математичних моделях оцінювання та прийняття господарських рішень (зокрема, як зваженого середньо-геометричного низки ключових показників, поданих відповідними індексами; а також функцію корисності, що враховує об‘єктивні та суб‘єктивні складові оцінювання ступеня ризику);
 • суттєво розвинуто теоретико-методологічні засади ризикології (ризик-менеджменту) та концепцію її структуризації як системно узгодженого комплексу механізмів та економіко-математичних моделей. Обґрунтовано необхідність та доцільність розрізняння і врахування різних типів невизначеності, їх суперпозицію та зумовлений цим ризик;
 • обґрунтовано концептуальні положення стосовно того, що кількісна міра ризику має враховувати його діалектичну об‘єктивно-суб‘єктивну структуру, що необхідно враховувати у прийнятті управлінських рішень. Запропоновано низку нових показників кількісного оцінювання ризику;
 • розроблено нечіткий (розпливчастий) метод с (РМАІ), який є узагальненням методу ієрархій нечіткої логіки, а також ігровий розпливчастий (нечіткий) метод, який є узагальненням РМАІ;

Послідовники

СКРИПНИК Андрій Васильович - доктор економічних наук, професор.Завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Основні напрямки наукових досліджень: оцінювання ризиків аграрного сектора економіки з урахуванням інституціональних особливостей розвитку української економіки; ризики макроекономічного планування та прогнозування економіки.

Назва докторської дисертації: Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці» за спеціальністю 08.03.02 – «Економіко-математичне моделювання».Має трьох учнів

ЛУК’ЯНЕНКО Ірина Григорівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська Академія».

Основні напрямки наукових досліджень: фінансовий менеджмент, монетарна та фіскальна політика, макроекономічне моделювання, проблеми застосування сучасних економетричних методів у фінансах, проблеми фінансової стійкості, моделі економічного зростання, моделювання складних економічних систем та системної динаміки, методи діагностування кризових явищ, невизначеність та ризик в економіці.        

Назва докторської дисертації: Системне моделювання механізму бюджетного регулювання: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.02 / І.Г. Лук'яненко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 34 с.: рис., табл. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 •  Лук’яненко І.Г. Оцінка ймовірності настання кризових явищ в фінансовому секторі України/ І.Г. Лук’яненко// Науковий журнал «Бізнес Інформ», Харків, №5(2), 2011(399) .- С.50-54.
 • Лук'яненко І.Г. Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн з перехідною економікою/ І.Г. Лук’яненко, В.М. Жук // Науковий журнал „Економіка і прогнозування”. – Київ, 2011. № 2 (квітень–червень). – С.130-152
 • Лук’яненко І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г. Лук’яненко, Р.Б. Семко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.:– Національна академія управління, 2012. – №1. – С. 303-319.

Учні:

 • Семко Роман Богданович Моделювання монетарних процесів в умовах збурень на фондовому ринку : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.11 / Роман Богданович Семко . – Київ : Б.в., 2014 . – 19 с.

КАМІНСЬКИЙ Андрій Борисович - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукових досліджень: теорія економічного ризику, моделі кредитного ризику, управління інвестиційним портфелем,  консалтинг у сфері фінансового ризик-менеджменту. 

Назва докторської дисертації: Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.11 / А.Б. Камінський ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 34 с. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 • Камінський А.Б. Нечітко-множинний підхід до оптимізації портфеля цінних паперів із врахуванням ліквідності / Бабенко Д.О., Камінський А.Б. // Економічна кібернетика – 2010. - №1-3( 61-63). – с. 21-30.
 • Камінський А.Б., Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації /Леонов Д.А., Камінський А.Б.// Фінанси України. – 2011. - № 6. – с.62-72.
 • Камінський А.Б. Модель кредитного скорингу заснована на концепції виживання /Писанець К.К., Камінський А.Б. // Зб. наук. праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. Вип. 27. – С. 136-142

Учні.

 • Писанець К.К. Економіко-математичне моделювання скорингових систем оцінки позичальника: автореф.дис… канд..екон.наук: 08.00.11/ К.К. Писанець; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 20 с.: рис., табл.. – укp.

МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень: моделювання в економіці та фінансах із застосуванням, зокрема, таких інтелектуальних технологій, як нейронні мережі, нечітка логіка.       

Назва докторської дисертації: Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.11 / А.В. Матвійчук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 33 с. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 • Матвійчук А. В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу/ А. В. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2010.– № 9.– С. 24-46.
 • Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія / А. В. Матвійчук. – К.: КНЕУ, 2011.– 439 с.
 • Матвійчук А. В. Можливості та перспективи створення штучного інтелекту/ А. В. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2011.– № 12.– С. 36-51.

Учні:

 • Ольховська О. Л. Моделювання фінансового стану страхової компанії: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / О. Л. Ольховська ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 20 с.: рис., табл. — укp.
 • Кайданович Дмитро Броніславович. Моделювання економічних систем і процесів із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Кайданович Дмитро Броніславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 20 с.

АФАНАСЬЄВ Євген Вікторович - доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри менеджменту Криворізького економічного інституту ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

Назва докторської дисертації: Моделювання стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.11 / Є.В. Афанасьєв ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 32 с. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 • Афанасьєв Є.В., Жуков С.О. Теоретичні засади менеджменту конверсії гірничорудних підприємств: Монографія. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – 246 с.
 • Афанасьєв Є.В., Васильчук І.В. Роль дивідендної політики у реалізації цілей ціннісно-орієнтованого фінансового менеджменту // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: Науковий збірник. – Кривий Ріг, 2008. – № 1(13). – С. 70-80.
 • Афанасьєв Є.В. Концептуальні положення моделювання рейтингових оцінок та ранжирування варіантів диверсифікованого розвитку гірничорудних підприємств // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: Науковий збірник. – Кривий Ріг, 2008. – № 2(14). – С. 70-78.

Має двох учнів

ГРИЦЮК Петро Михайлович - доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Основні напрямки наукових досліджень: моделювання та прогнозування економічних процесів та динаміки аграрного виробництва.

Назва докторської дисертації: Динамічні і стохастичні методи моделювання та прогнозування системи зерновиробництва України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / П. М. Грицюк ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2011. — 34 с. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 • Грицюк П.М. Прогнозування ціни акцій з використанням методу генетичних алгоритмів / Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І. Черняка, В.П. Захарченка. – Бердянськ: вид. Ткачук О.В., 2012. – с.389 – 401.
 • Грицюк П.М. Короткострокове прогнозування ціни акцій із застосуванням методу гомогенних найближчих сусідів // Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013. – с. 63 – 74.
 • Грицюк П.М. Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – с.73-81.  

ПІСКУНОВА Олена Валеріївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень: Застосування математичних методів і моделей, зокрема методів багатовимірної статистики, економетричного моделювання та елементів теорії нечітких множин у дослідженні проблем розвитку малого підприємництва, аналізі факторів тривалості безробіття, дослідженні інституціональних особливостей соціально-економічних трансформацій в Україні, оцінюванні якості життя населення, дослідженні розвитку страхового ринку України, аналізі проблем місцевих фінансів та міжбюджетних відносин.

Назва докторської дисертації: Моделі прийняття рішень з проблем розвитку малого підприємництва: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Піскунова Олена Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2013. - 34 с. : рис., табл.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 • Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого ідприємництва [Текст] : монографія / О. В. Піскунова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 334 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 323-334.
 • Математичні моделі у дослідженні соціально-економічних проблем великого міста (на прикладі міста Дніпропетровська) [Текст] : [монографія] / О. В. Піскунова [та ін.] ; ред. Н. І. Редіна ; Дніпропетровська держ. фінансова академія. - Д. : [б.в.], 2007. - 194 с.

Учні

 • Рибальченко Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Моделювання розвитку страхового ринку в Україні, 2011 рік, спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

МАКСИШКО Наталія Костянтинівна - доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету

Основні напрямки наукових досліджень:дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні та інформаційних технологіях, дискретна нелінійна динаміка, векторна оптимізація.

Назва докторської дисертації: Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем методами дискретної нелінійної динаміки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Н.К. Максишко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2010. — 34 с. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 • Максишко Н. К. Моделі інформаційного управління в прийнятті рішень на рівні місцевого самоврядування / Н. К. Максишко., О.І. Баштанник, Т.В. Заховалко // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Економічні науки. - 2010. - №4(8). - С. 124 - 136.
 • Максишко Н.К. Гібридна прогнозна модель на базі інструментарію дискретної нелінійної динаміки/ Н. К. Максишко // Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / Під ред.. О.І.Черняка, П.В. Захарченко. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. - с. 170-189.
 • Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / Під ред.. О.І.Черняка, П.В. Захарченко. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. - С. с. 170-198, 345- 359.

Учні

 • Шаповалова Вікторія Олександрівна, к.е.н., асистент кафедри економічної кібернетики ЗНУ, Прогнозування динаміки ціни на нерухоме майно з урахуванням гіпотези когерентного ринку, 2014р.

ВЕЛИКОІВАНЕНКО Галина Іванівнакандидат фiзико-математичних наук, доцент. Професор, заступник завідувача кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:застосування теорії випадкових процесів, нечіткої логіки в аналізі, оцінюванні та управлінні економічним ризиком.

Назва кандидатської дисертації: Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів з просторів Орлича [Текст] : дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Великоіваненко Галина Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

 • Великоіваненко Г. І. Ієрархічна логіко-лінгвістична модель оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 79. – С. 70-84.
 • Великоіваненко, Г. І. Етапи управління портфелем цінних паперів комерційного банку [Текст] / Г. І. Великоіваненко, В. А. Гончаренко // Проблеми і перспективи розитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2010. - Вип. 29. - С. 60-70.

Учні

 • Стрельченко Інна Іллівна Система моделей динаміки валютних курсів на основі інтегральних рівнянь: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / І.І. Стрельченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. — укp.
 • Мамонова Катерина Миколаївна Моделювання інвестиційної привабливості підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / К. М. Мамонова ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2010. — 20 с. — укp.
 • Товкач Вікторія

ПЕРНАРІВСЬКИЙ Олександр Васильович - кандидат економічних наук, доцент.

Основні напрямки наукових досліджень:застосування теорії випадкових процесів, нечіткої логіки в аналізі, оцінюванні та управлінні економічним ризиком.

Назва кандидатської дисертації: Моделювання ризику в кредитній політиці комерційного банку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.В. Пернарівський ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації :

 • Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. /За редакцією д.е.н., професора В.В. Вітлінського – К.: Т-во “Знання”, КОО,2000.-251 с.
 • Данілов О.Д., Горбанський Б.М., Пернарівський О. В. Міжнародні розрахунки та валютний контроль: Навч. посіб. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.-181 с.
 • Любунь О. С., Денисенко М. П., Кабанов В. Г, Пернарівський О. В. Кредитування та ризики: Навчальний посібник – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. – 324с.

ТЕРЕЩЕНКО Лариса Олександрівна - кандидат економічних наук, професор. Професор кафедри аудиту Облiково-економiчний факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень: аудит

Назва кандидатської дисертації: Моделювання та прогнозування податкових надходжень на регіональному рівні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Л.О. Терещенко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Детальніше

Суттєві публікації останніх років:

1. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: / Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І., Богославець О.І. // Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення —К.: КНЕУ, 2004. —288с.

2. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: / Л.О.Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко //Навч. посіб. з грифомМОН України (лист № 14/18-2-499 від 13.03.03) —К.: КНЕУ, 2005. —187с.

3.Терещенко Л.О. Комп'ютерний аудит: / Л.О.Терещенко., Б.В.Кудрицький // Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. з грифом МОН України (лист від 20.01.11 № 1/11-453) —К.: КНЕУ, 2011. - 226, (6) с.

4.Терещенко Л.О. Монографія. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економік / За ред.. канд.екон.наук., проф. Л.М. Чернелевського. — К.: НУХТ, 2013. — 215 с. (— С. 52-63).

5.Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум («1С: Бухгалтерія 8.2.», «М.Е.Doc») / Л.О. Терещенко, Л.І. Іванова // Навчальний посібник з грифом МОН України (Лист № 1/11-16802 від 04.11.13) — К.: КНЕУ, 2014. — 251, [5] с.

6.Терещенко Л.О. Монографія. Информационные системы и технологии в системе учетно-аналитического обеспечения управления предприятием / Sektor finansow w rozwoju qospodarczym kraju − dylemaru kierunki zmian. czesc 2 / redakcja naukowa Tadeusz Kaminski, Olga Charucka. — Warszawa, 2014. — 456 с. (—С. 387-397).

7.Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті / Чернилевський Л. М., Терещенко Л.О., Іванова Л.І. // Посібник — К.: НУХТ, 2014. — с. 350.

8 Терещенко Л.О. Тренінг. Частина 3. «Інформаційні системи і технології в обліку» — К.: КНЕУ, 2015. — с.157. 9.Терещенко Л.О. Монографія. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менджменту підприємства / За ред.. канд.екон.наук., проф. Л.М. Чернелевського. — К.: НУХТ, 2015. — с. (— С. ).

СІГАЛ Анатолій Вікторович - кандидат економічних наук, доцент.

Основні напрямки наукових досліджень: готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці «Теоретико-ігрове моделювання процесів розподілу ресурсів у корпораціях» (науковий консультант – Вітлінський В. В.).

Назва кандидатської дисертації: Моделювання ризику в економіці та підприємництві на базі теоретико-ігрового підходу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / А.В. Сігал ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Детальніше

Учні

 • Лінь Сень, к.е.н., член комісії розвитку і реформ міста Вейхай (Weihai, населення близько 2,5 млн. осіб) в провінції Шаньдун на сході Китаю. «Оптимізація рівня економічного ризику на базі теоретико-ігрового моделювання» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці(науковий керівник – Сігал А. В.)
 • Корольов Олег Леонідович. Кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри економічної кібернетики Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь). Моделювання процесу функціонування інформаційних систем економічного об'єкту з урахуванням ризику [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Корольов Олег Леонідович ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

ДОЛІНСЬКИЙ Леонід Борисович - кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень: нетривіальні питання ризикології та економіко-математичного моделювання у сфері оцінки боргових інструментів, аналізу фінансового ринку тощо.

Назва кандидатської дисертації: Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Л.Б. Долінський ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Суттєві публікації останніх років:

Учні

1. Галкін Андрій Ігорович, к.е.н «Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику», 2010р.

Учні послідовників

МАХАНЕЦЬ Любов Леонідівна - кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Основні напрямки наукових досліджень: моделювання економічних систем з урахуванням невизначеності та ризику.

Назва кандидатської дисертації: Моделювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Л.Л. Маханець ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ Олександр Миколайович - кандидат економічних наук, доцент. Завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій  Національного університету «Острозька Академія»

Назва кандидатської дисертації: Моделювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / О.М. Новоселецький ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. — укp.

Суттєві публікації останніх років:

 • Новоселецький О.М., Кмитюк Т.Л. Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 16. – C.600-608
 • Новоселецький О.М., Лопацька І.В. Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейрон-нечітких мереж  // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 19. – с.438-443

СКІЦЬКО Володимир Іванович - кандидат економічних наук, доцент. Доцент, докторант кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень: моделювання в управлінні логістичними системами, ризик-менеджмент, еволюційне моделювання, нечітка логіка та нечіткі множини, проблеми електронної комерції, інтелектуальні системи прийняття рішень.

Назва кандидатської дисертації:Моделі оцінювання обсягів реалізації продукції підприємства на засадах комерційного кредиту з урахуванням ризику: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / В. І. Скіцько ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Суттєві публікації останніх років:

 • Скіцько В.І. Вітлінський В.В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень // Актуальні проблеми економіки. – К.: Національна академія управління, 2013. – №1 (139). – С. 187- 201.
 • Скіцько В.І.Концептуальні положення управління логістичними системами на засадах коеволюції та рефлексивності // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць - К.: КНЕУ, 2013. – Вип. 89. – C.117-132.
 • Скіцько В.І., Вітлінський В.В. Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства // Проблеми економіки. – Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013. – №4. – C. 246–253. 

МЕЛЬНИК Галина Василівна - кандидат економічних наук. Асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологійЧернівецькогонаціональногоуніверситетуімені Юрія Федьковича

Основні напрямки наукових досліджень: Проектування та розробка економічних інформаційних систем, автоматизація управлінського та фінансового обліку на підприємствах, моделювання процесу оцінювання інформаційних ризиків

Назва кандидатської дисертації:«Моделювання оцінювання та управління інформаційним ризиком у корпоративних системах», 2014р.

Суттєві публікації останніх років:

 • Мельник Г. Технологія управління інформаційними ризиками в маркетинговій підсистемі КІС / Г. Мельник//Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – №6 – С.226–232.
 • Мельник Г.В. Моделювання системи управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі / Г.В. Мельник // Бізнес Інформ: Науковий журнал. – Харків: ВД «Інжек», 2013. – № 9. – С.95–99.
 • Мельник Г.В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / Г.В. Мельник, В.В. Вітлінський // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці: Науково-аналітичний журнал. – К.: КНЕУ, 2013. –№ 2. – С.3–16.

САВІНА Світлана Станіславівна - кандидат економічних наук, доцент. Доцент, докторант кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень: Економіко-математичне моделювання функціонування та розвитку об’єктів та систем агропромислового комплексу.

Назва кандидатської дисертації:Адаптивне моделювання сільськогосподарського виробництва за умов погодного ризику, 1998р.

ТКАЧ Олег Валентинович - кандидат економічних наук, доцент. Доцент, докторант кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень: Економіко-математичне моделювання функціонування та розвитку об’єктів та систем агропромислового комплексу.

Назва кандидатської дисертації:Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення родючості ґрунтів, 2007р.