Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіко-математичні методи і моделі

Наука «Економіко-математичні методи і моделі» є нормативною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за напрямком «Економіка і підприємництво».

Предметом вивчення науки є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних об’єктів, процесів, явищ, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці; теоретичні та практичні питання аналізу економічного ризику.

Мета цієї нормативної дисципліни – формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей та методів.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Наука«Економіко-математичні методи і моделі»набуває особливої актуальності –  обґрунтування основних напрямків економічної політики, вможливлюють передбачення наслідків рішень і заходів, що їх вживають у кожен поточний момент.

Тематичний план

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія

Тема 3. Множинна регресія

Тема 4. Економетричні моделі з ознакою мультиколінеарності пояснюючих змінних

Тема 5. Економетричні моделі з ознакою гетероскедастичності залишків

Тема 6. Економетричні моделі з ознакою автокореляції залишків

Тема 7. Економетричні моделі динаміки

Тема 8. Основні поняття теорії та методів оптимізації

Тема 9. Лінійні оптимізаційні економіко-математичні моделі та методи. Лінійне програмування

Тема 10. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки лінійних оптимізаційних задач

Тема 11. Типи оптимізаційних задач, що зводяться до лінійних моделей

Тема 12. Нелінійні оптимізаційні моделі та методи

Тема 13. Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві

Тема 14. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику

 

Викладацький склад дисципліни:

Білик Т.О., к.ек.н., доцент,

Волощук С.Д., к.ф.-м.н., доцент,

Водзянова Н.К., ст викладач

Долінський Л.Б., к.ек.н., доцент,

Ігнатова Ю. ,к.ек.н., доцент,

Катуніна О., к.ек.н., доцент,

Коляда Ю.В., к т.н., доцент,

Тарасова Л.Г., к.т.н., доцент,

Терещенко Т.О.,д.ек.н., прфесор,

Ткач О.В., к.ек.н., доцент,

Савіна С.С., к.ек.н., доцент,

Шатарська І.Ф., ст викладач,

Юнькова О.О, к.т.н., доцент

Рекомендована література

1.      Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

2.      Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

3.      Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

4.      Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с.

5.      Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

6.      Вітлінський В.В., Білик Т.О., Великоіваненко Г.І., Волощук С.Д., Водзянова Н.К., Матвійчук А.В., Савіна С.С, Шатарська І.Ф.Економіко-математичні методи і моделі .  Практикум (електронний ресурс) – К.: КНЕУ, 2014. – 221 с.

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                                                              Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                                                        д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету