Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання економіки

Наука «Моделювання економіки» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Мета науки “Моделювання економіки” полягає у формуванні знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання.

Для успішного опанування матеріалу науки “Моделювання економіки” необхідні знання з низки фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, засвоєння яких передбачене освітньо-професійною програмою вищої економічної освіти в Україні. Це, зокрема, основи економічної науки, макро- та мікроекономіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, інформатика, економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій.

У результаті вивчення даної наукистудент повинен:

знати концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей на різних рівнях ієрархії управління, для вироблення за їх допомогою раціональних управлінських рішень;

оволодіти теоретичними знаннями та сучасним інструментарієм щодо математичного моделювання економічних процесів;

знати основні статичні та динамічні макро- і мікроекономічні моделі; моделі поведінки споживача, виробника та моделі їх взаємодії; моделі ринкової економіки, зокрема, державного регулювання;

вміти грамотно ставити і самостійно розв’язувати конкретні прикладні задачі з використанням адекватних економіко-математичних моделей та інформаційних технологій на базі ПЕОМ; здійснювати аналіз отриманих результатів; формувати та приймати відповідні ефективні рішення.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь.У наш час математичне моделювання вступає в третій, принципово важливий етап свого розвитку, «вбудовуючись» у структуру так званого інформаційного суспільства. Без володіння інформаційними «ресурсами» не можна й думати про розв’язання дедалі різноманітніших проблем, що постають перед світовою спільнотою. Однак необхідні надійні способи опрацювання інформаційної «сировини» в готовий «продукт», тобто в точне знання. Історія методології математичного моделювання економіки переконує: вона може й повинна бути інтелектуальним ядром інформаційних технологій, усього процесу інформатизації суспільства.

Зміст науки за темами:

1.            Економіка як об’єкт моделювання.

2.            Концептуальні засади математичного моделювання економіки

3.            Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві

4.            Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів

5.            Виробничі функції

6.            Рейтингове оцінювання та управління в економіці

7.            Моделі поведінки споживачів

8.            Моделі поведінки виробників

9.            Моделі взаємодії споживачів і виробників

10.        Модель міжгалузевого балансу

11.        Традиційні макроекономічні моделі

12.        Динамічні нелінійні моделі макроекономіки

13.        Загальна модель макроекономічної динаміки

14.        Аспекти еволюційної теорії економічних змін та еволюційне моделювання

 

Викладацький склад науки:

1.   В.В.Вітлінський, д.е.н., професор,

2.   Г.І.Великоіваненко, к.фіз.-мат.н.,  професор, 

3.   І.В. Мірошниченко,ст. викладач.

 

Основналітература:

1.        Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

2.        Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 306 с.

 

 

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                              Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Моделювання економіки 6502 (545.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Моделювання економіки”16 Листопада 2017 р.
  • Моделювання економіки (84.5 KB)паспорт з науки “Моделювання економіки”. Дисципліна бакалаврського рівня.16 Листопада 2017 р.