Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прогнозування соціально-економічних процесів

Наука «Прогнозування соціально-економічних процесів» є нормативною наукою циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Постійний соціально-економічний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління. За ринкових умов прогнозування стає одним з вирішальних наукових чинників формування стратегії і тактики суспільного розвитку. Соціально-економічні прогнози необхідні для визначення можливих цілей розвитку суспільства, забезпечення досягнення їх, сприяють зростанню економічних ресурсів для здійснення найімовірніших та економічно ефективних варіантів довготермінових, середньо термінових і поточних програм, обґрунтування основних напрямків економічної й технічної політики, вможливлюють передбачення наслідків рішень і заходів, що їх вживають у кожен поточний момент. У зв’язку зі сказаним наука «Прогнозування соціально-економічних процесів» набуває особливої актуальності.

Предметомнауки є методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, дослідження закономірностей і способів розробки соціально-економічних прогнозів.

Метанауки – формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання та прогнозування економічного й соціального розвитку країни.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання науки передбачається розв’язок таких завдань:

-    формулювання ролі соціально-економічного прогнозування, розкриття принципів і визначення функцій прогнозування;

-         розкриття основних методів соціально-економічного прогнозування;

-         розгляд сучасних моделей прогнозування економічної динаміки;

-         висвітлення особливостей практичних аспектів соціально-економічного прогнозування. 

Після опанування науки студент повинен:

ЗНАТИ

ВМІТИ

-        концептуальні засади, принципи та підходи щодо побудови прогнозів;

-        типологію прогнозів та класифікацію методів  і моделей прогнозування економічної динаміки;

-        експертні методи прогнозування;

-        методи прогнозування часових рядів;

-        економетричні методи прогнозування;

-        приклади моделей прогнозування економічного розвитку країни.

-  аналізувати та ідентифікувати часові ряди;

-  адекватно використовувати методи і моделі для прогнозування окремих соціально-економічні показників, їх комплексного розвитку, структурних змін;

-  використовувати інформаційні комп’ютерні технології;

-  оцінювати точність й ймовірність побудованих прогнозів,

-  тлумачити одержані результати прогнозу.  

 

 

ВИКЛАДАЧІ

Піскунова О.В., д.е.н., проф.

Шатарська І.Ф., ст. викладач

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

1.               Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник. ‑ К.: КНЕУ. 2005. – 378 с.

2.               Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. ‑ К.: КНЕУ. 2008. – 224 с.

Додаткова література

3.               Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.

4.               Боровиков В.П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.

5.               Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: учеб. пособие.‑ М.: Финансы и статистика, 2000. – 384 с.

 

 

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету