Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прогнозування соціально – економічних процесів (вибіркова)

Дисципліна «Прогнозування соціально-економічних процесів» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Маркетинг».

Постійний соціально-економічний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління. За ринкових умов прогнозування стає одним з вирішальних наукових чинників формування стратегії і тактики суспільного розвитку.

 Предметом дисципліни є методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, дослідження закономірностей і способів розробки соціально-економічних прогнозів.

Метадисципліни – формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання та прогнозування економічного й соціального розвитку країни.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·     розуміння ролі соціально-економічного прогнозування;

·      розкриття принципів і визначення функцій прогнозування;

·     засвоєння основних методів соціально-економічного прогнозування;

·     знання сучасних методів і моделей прогнозування економічної динаміки.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Соціально-економічні прогнози необхідні для визначення можливих цілей розвитку суспільства, забезпечення їх досягнення, здійснення вірогідніших та економічно ефективних варіантів довготермінових, середньо термінових і поточних програм, обґрунтування основних напрямків економічної й технічної політики, вможливлюють передбачення наслідків рішень і заходів, що їх вживають у кожен поточний момент. Дисципліна «Прогнозування соціально-економічних процесів» набуває особливої актуальності.

 

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів.

Тема 2. Концептуальні положення аналізу часових рядів

Тема 3. Прості методи прогнозування на основі коротких часових рядів

Тема 4. Експертні методи прогнозування

Тема 5. Прогнозування на основі економетричних моделей.

Тема 6. Адаптивні методи прогнозування

Тема 7. Прогнозування тренд-сезонних процесів

Тема 8. Прогнозування одновимірних процесів за допомогою ARIMA- моделей

Тема 9. Особливості  соціального макро- та мікроекономічного прогнозування: балансові моделі, системи масового обслуговування

 

Викладацький  склад  дисципліни:

 

1.     О.В.Піскунова,  д.ек.н.,  проф.,  

2.     І.Ф.Шатарська, ст. викладач каф. ЕММ;

3.     І.В. Мірошниченко. ст. викладач каф. ЕММ та інші.

 

 

Список  літератури:

 

Основна:

      1.     Присенко Г., Равікович Є. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навчальний посібник. К.: КНЕУ. 2005.

      2.     Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. 2008.

 

Додаткова:

      1.         Піскунова О.В., Погребняк Ю.Ю., Рибальченко Л.В., Рядно О.А., Хрущ Я.В. Математичні моделі у дослідженні соціально-економічних проблем великого міста: Монографія. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2007. – 194 с.

      2.         Шатарська І.Ф. Економіко– математичне моделювання в маркетингу. Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.                         – К.: КНЕУ, 2009. – 175  с.

 

 

 

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                             ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф.

Остання редакція: 08.04.16