Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління економічним ризиком на підгрунті методів нелінійної динаміки

Мета дисципліни: ознайомити майбутній економічний загал з теорією і практикою моделювання економічного ризику – наріжної проблеми ефективного підприємництва.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів необхідні навички для прийняття виважених управлінських рішень в економіці за критерієм “корисність ‑ ризик”.

Предмет дисципліни: з позицій доцільного управляння вивчення закономірностей появи ризику, аналізу його динаміки і урахування в економічній діяльності для раціонального досягнення мети підприємництва.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів: логічним продовженням дисциплін бакалаврської підготовки, а саме: вища математичка і теорія ймовірностей для економістів, економічна теорія, моделі економічної динаміки, адаптивні моделі економіки, нелінійні моделі економічних процесів досягається оволодінням змістом зазначеного навчального курсу.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

·                   сутність прийняття раціональних і релевантних управлінських рішень в економіці в сенсі апостеріорного ризику;

·                   шляхи подолання зазначеної проблеми;

·                   методи дослідження нелінійної економічної динаміки та її вплив на ступень ризику;

·                   оцінювання динамічної траєкторії ризику;

·                   основи управління технологією моделювання економічних процесів і явищ як змінюваної величини ризику.

Уміти:

·                   здійснити вербальну постановку задачі;

·                   описати математично об‘єкти дослідження;

·                   провести порівняльний аналіз наявних засобів та інструментарію вивчення об‘єкта;

·                   виконати якісний і кількісний аналіз динамічної моделі економічного ризику, скориставшись програмними пакетами;

·                   інтерпретувати результати комп‘ютерного моделювання економічного ризику, формуючи практичні рекомендації щодо застосування;

·                   висловити зауваження про конкретність постановки вихідної проблеми та її економіко-математичної моделі.

Набути компетенцій стосовно:

·                   методології моделювання нелінійної поведінки економічної системи, що сприяє належному оцінюванню ризику;

·                   техніки проведення обчислювального експеримента в економіці під гаслом адаптивного використання наявних засобів та інструментів;

·                   математичного моделювання як новітнього і єдиноефективного інструмента наукових досліджень нелінійної економіки;

·                   формування перед науковою економічною спільнотою нагальних завдань як першочергових для успішного подолання викликів реальної економіки.

Зміст дисципліни за темами

1.                 Ідеографія економічного ризику.

2.                 Методи і моделі аналізу економічного ризику.

3.                 Сутність та проблеми управління економічним ризиком.

4.                 Динаміка ризику в економіці та його вимірювання: сучасний стан справ, потреби.

5.                 Основи моделювання нелінійної економічної динаміки: моделі, методи, результати.

6.                 Динамічні моделі економічного ризику.

7.                 Якісний аналіз поведінки динамічних моделей ризику.

8.                 Кількісний аналіз динамічних моделей ризику.

9.                 Наближене оцінювання динамічної траєкторії економічного ризику.

10.            Сценарії еволюції міри економічного ризику як підґрунтя для керованості та регуляції.

Викладацький склад: проф. Вітлінський В.В., доц. Коляда Ю.В., ас. Кравченко Т.В., ас. Семашко К.А., ас. Трохановський В.І.

 

Список літератури

1.                 Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

2.                 Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе: учеб. пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Бафановская; под ред. Б.А. Лагоши. – 2-е изд., перероб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

3.                 Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара. ‑ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. ‑ 380 с.

4.                 Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

5.                 Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

6.                 Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навч. посіб. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. ‑200 с.

7.                 Ліщинський О.Л. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. / О.Л. Ліщинський, О.В. Школьний. – Київ: “Дельта”, 2005. – 112 с.

8.                 Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (методи і моделі): Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.

9.                 Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія/ Ю.В. Коляда. – К.: КНЕУ, 2011. – 297с.

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету