Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистка

Статистика

Освітній ступінь: бакалавр

 Мета дисципліни: оволодіти методами збирання, обробки та аналізу інформації про масові соціально-економічні явища і процеси.

Завдання дисципліни визначаються тими функціями,які виконує статистика в системі економічних наук, зокрема: вивчення принципів організації статистичних спостережень, у тому числі вибіркових; обґрунтування системи статистичних показників, оволодіння методами статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виявлення закономірностей їх розподілу, динаміки, взаємозв’язків, формулювання і перевірка статистичних гіпотез.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·     методи та способи організації статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних;

·     методологію розрахунку статистичних показників;

·     методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, локалізації та концентрації масових явищ і процесів;

·     вибірковий метод та перевірку статистичних гіпотез;

·     статистичні методи аналізу взаємозв’язків на різних інформаційних масивах;

·     методи аналізу інтенсивності динаміки, згладжування динамічних рядів, екстраполяції тренду, оцінювання коливань та сталості динамічних рядів;

·     методи індексного і графічного аналізу.

вміти:

·     організовувати і проводити статистичне спостереження ;

·     обчислювати узагальнюючі статистичні показники;

·     аналізувати статистичні матеріали про соціально-економічні явища і процеси, оцінювати їх вплив на стан і розвиток суспільства;

·     формулювати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень.

    Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов поглиблення аналітичної роботи на всіх щаблях системи управління та наукового обґрунтування управлінських рішень. 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету