Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Reigning upravlіnnya sotsіalnoyu sphere

Last redaction: 12.05.16