Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Актуальні проблеми господарського права

Метою дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» є вивчення актуальних проблем господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та правових засад захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин, а також оволодіння знаннями щодо актуальних проблем господарського права, нормативно-правових актів, норм, категорій, закономірностей системи упорядкованої нормативно-правової бази, навичками їх застосування у практично-правовій діяльності та оперування основними інститутами господарського права.

Завдання дисципліни реалізується у процесі проведення лекційних та семінарських (практичних) занять і полягає у тому, щоб навчити студентів аналізувати нормативно-правові акти господарського законодавства, засвоїти теоретичні положення дисципліни господарського права, оволодіти навичками практичного застосування знань та норм господарського права щодо вирішення правових ситуацій, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, їх створенням та припиненням, а також навчити застосовувати правові заходи господарської відповідальності. Вирішення практичних завдань із господарського права надасть можливість студентам оволодіти практикою застосування господарського законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання відносин у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів господарсько-правових відносин.

Тема 1.Господарське право в системі права України

Тема 2.Правовий статус суб’єктів господарських правовідносин: проблемні питання

Тема 3.Проблемні питання правового становища господарських товариств

Тема 4.Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

Тема 5.Теоретико-практичні проблеми правового забезпечення господарських зобов’язань та господарського договірного права

Тема 6.Теоретичні та практичні проблеми господарської відповідальності

Тема 7. Сучасні проблеми правового регулювання біржової діяльності

Тема 8.Актуальні проблеми правового регулювання концесійної діяльності

Тема 9.Сучасні проблеми правового регулювання транспортної діяльності

Тема 10.Актуальні проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері державних закупівель

Тема 11.Сучасні проблеми правового регулювання лізингової діяльності

Навчальна дисципліна входить до переліку вибіркових.
Остання редакція: 29.01.18