Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра фінансового права

Кафедру фінансового права створено у грудні 2015 року. Вона має статус випускової для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за магістерською програмою «Правове регулювання фінансової діяльності».

Кафедра фінансового права забезпечує викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» таких наук (дисциплін): «Податкове право», «Фінансове право», а для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» — «Правове регулювання валютних відносин», «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин», «Правове регулювання контролю у фінансовій та банківській сферах», «Правове регулювання функціонування банківської системи», «Правові засади банківського нагляду», «Правові засади антикризового управління банком», «Договори у сфері фінансових послуг», «Правове регулювання фондового ринку». Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» та Інституту бізнес-освіти вивчають науку (дисципліну) «Фінансове право».

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється підготовка навчально-методичної літератури — монографій, підручників, навчальних посібників, навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін, навчальних робочих програм, закріплених за кафедрою.

Усі викладачі кафедри задіяні у виконанні загальнофакультетського планового дослідження “Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства”, зокрема в частині удосконалення правового регулювання банківської системи України з урахуванням стандартів Європейського Союзу, розвитку бюджетного законодавства України з урахуванням досвіду Європейського Союзу, удосконалення податкового законодавства в умовах інтеграції України до ЄС.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Податкове право

Мета: формування у студентів спеціальності "Правознавство" методологічного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, вміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права й обов’язки їх учасників

Фінансове та банківське право

Мета дисципліни — формування системних знань з питань організації фінансової діяльності держави та банківської діяльності.
Завдання: засвоєння основних понять та категорій, які стосуються даної дисципліни (фінанси, фінансова діяльність, бюджет, державні доходи, державні видатки, державний борг, міжбюджетні трансферти, банк, банківські операції, банківський рахунок, вклад, банківський кредит, банківський нагляд, банківська таємниця тощо); ознайомлення з основними нормативно-правовими актами, їх аналіз, здобуття навичок тлумачення та вміння їх застосовувати до конкретних життєвих ситуацій

Виробнича практика 4 курсу (К-ра Фінансового права)

Методичні вказівки до організації та проведення виробничої практики студентів 4 курсу

Фінансове право

Метою науки є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань фінансового права як галузі права за окремими її підгалузями та правовими інститутами.

Завданням науки є надання допомоги студентам в з’ясуванні проблем правового регулювання фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування та відносин, які складаються в сфері ринків фінансових послуг

Практичні заняття (К-ра Фінансового права)
Дисципліни магістерськогоого рівня
Правове регулювання фондового ринку

Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

Метою дисципліни«Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання кредитно-розрахункових відносин, надання студентам теоретико-прикладних знань у сфері застосування банківського законодавства в частині регулювання кредитних та розрахункових операцій, набуття студентами практичних навичок щодо застосування отриманих знань у професійній діяльності

Правові засади антикризового управління банком

Метою дисципліни«Правові засади антикризового управління банком»є засвоєння студентами теоретико-правових засад антикризового управління банком, застосування відповідних інструментів актикризового управління у банківській сфері. 

Правові засади безпеки банківської діяльності

Метою дисципліни «Правові засади безпеки банківської діяльності» є формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вживати заходи безпеки у процесі банківської діяльності, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при виконанні посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи безпеки, передбачені у відповідній установі

Договори у сфері фінансових послуг

Метою дисципліни «Договори у сфері фінансових послуг» є поглиблення знань щодо застосування договорів у сфері фінансових послуг, набуття студентами відповідних навичок, необхідних для подальшої практичної професійної діяльності.

Правове регулювання банківської системи

Метою дисципліни є опанування студентами теоретичних та практичних питань правового забезпечення діяльності банківської системи держави в цілому та її окремих рівнів чи складових. Вивчення навчальної дисципліни дозволяє сформувати систему знань, вмінь та навичок, необхідних та достатніх для юридичної діяльності у банках, враховуючи особливості правового регулювання окремих їх видів

Правове регулювання валютного ринку

Метою дисципліни«Правове регулювання валютного ринку» є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання валютного ринку, надання студентам теоретико-прикладних знань у сфері валютного законодавства, набуття студентами навичок застосування отриманих знань у практичній діяльності

Правові засади банківського нагляду

Метою дисципліни «Правові засади банківського нагляду» є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання банківського нагляду, структури банківського нагляду, правового регулювання створення, державної реєстрації та ліцензування банків, правового забезпечення виїзного та дистанційного нагляду за діяльністю банків, правових аспектів застосування заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства, правового регулювання призначення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, міжнародного співробітництва у сфері банківського нагляду тощо

Міжпредметний тренінг (К-ра Фінансового права)
Фінансовий процес
Правові засади фінансового контролю
Правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ
Правове регулювання фінансової безпеки
Правове регулювання ринків фінансових послуг
Розклад занять викладачів

Розклад викладачів на 2 семестр 2016/17 н.р.