Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання корпоративних відносин (для неюридичних спеціальностей)

Навчальна дисципліна "Правове регулювання корпоративних відносин" призначена для вивчення студентами спеціальності "Менеджмент корпорацій (АТ) " магістерського рівня денної та заочної форм навчання.

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок щодо створення господарських товариств (зокрема, акціонерних) та припинення їх діяльності, порядку розподілу та використання прибутку господарського товариства, побудови управління в господарському товаристві відповідно до чинного законодавства України.
Завданнями дисципліни є:

  • формування вмінь та навичок щодо створення господарських товариств, а саме вмінь складати та аналізувати установчі документи товариства відповідно до чинного законодавства, проводити та контролювати дотримання порядку створення товариства (дій щодо проведення установчих зборів, державної реєстрації товариства тощо);
  • набуття навичок щодо порядку та умов виплати дивідендів за корпоративними правами з дотриманням прав учасників/акціонерів;
  • ознайомлення з нормами законодавства, які регламентують побудову управління в товаристві, набуття навичок щодо створення органів управління, правильного розмежування та закріплення компетенції кожного з них.

Оволодівши зазначеним комплексом знань, студенти повинні вільно орієнтуватись у системі корпоративного законодавства України; уміти користуватись офіційними правовими виданнями, нормативно-правовими актами; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру з реалізації своїх професійних повноважень, готувати відповідні документи в процесі створення, функціонування та припинення акціонерних товариств.

Тема 1. Вступ. Корпоративні правовідносини: юридична природа та система. Корпоративні права як об’єкт регулювання

Тема 2. Корпоративні правовідносини в акціонерному  товаристві

Тема 3. Організація та проведення загальних зборів акціонерів.

Тема 4.Корпоративні відносини у інших видах корпоративних підприємств.

Тема 5. Особливості корпоративних правовідносин у холдингових компаніях та господарських об’єднаннях.

Тема 6.Корпоративні права держави.

Тема 7. Припинення корпоративних правовідносин.

Тема 8. Корпоративні конфлікти та вирішення корпоративних спорів

Тема 9. Особливості корпоративних правовідносин під час злиття та поглинання підприємств корпоративного типу.

 

Навчальна дисципліна "Правове регулювання корпоративних відносин" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 29.01.18