Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Земельне та аграрне право

Мета дисципліни — розгляд теоретичних і практичних питань земельного та аграрного права як окремих галузей права. Програму підготовлено з урахуванням положень Земельного кодексу України та інших норм чинного законодавства в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень земельного та аграрного права України.
Завдання: засвоєння змісту основних понять і категорій, які стосуються даної дисципліни (земля, право власності, право оренди земельної ділянки та ін.); вивчення найбільш важливих інститутів земельного та аграрного права; ознайомлення з основними нормативно-правовими актами у цій сфері, їх аналіз, здобуття навичок тлумачення та вміння їх застосовувати до конкретних життєвих ситуацій.

Зміст:
Тема  1. Предмет, метод, принципи, система та  джерела земельного права України.
Тема  2. Правові форми використання земель.
Тема  3. Набуття і реалізація прав на землю.
Тема  4. Управління в галузі використання і охорони земель.
Тема  5. Землі України.
Тема  6. Правове регулювання плати за землю.
Тема  7. Охорона земель.
Тема  8. Загальні положення аграрного права.
Тема  9. Державне регулювання сільського господарства в Україні.
Тема 10. Організаційно-правові форми суб’єктів аграрного господарювання.
Тема 11. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.
Тема 12. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.
Тема 13. Правове регулювання використання природних ресурсів в сільському господарстві.
Тема 14. Договірні відносини у сільському господарстві.
Тема 15. Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві
Тема 16. Відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

Навчальна дисципліна "Земельне та аграрне право" входить до переліку обов’язкових.

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Земельне та аграрне право (781 KB)  методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Земельне та аграрне право»методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Земельне та аграрне право»25 Червня 2014 р.