Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Німецька мова як друга іноземна мова

Мета дисципліни: формування німецькомовної міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетенції студентів на рівні A2+.

Завдання дисципліни: розвиток навичок усного та письмового німецькомовного спілкування в типових побутових та робочих ситуаціях.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліною «Німецька мова як друга іноземна» студент зможе:

- розуміти зміст письмових текстів і усних повідомлень в обсягах  загальновживаної і базової професійної лексики;

зв’язно висловлюватися щодо загальних і ділових тем у стандартних ситуаціях;

- виступати з короткими інформаційними повідомленнями;

- реферувати інформацію, тобто переказувати її зміст та висловлювати свою думку щодо її проблематики;

- писати правильно оформлені листи, електронні повідомлення, поштові листівки тощо;

- проводити елементарні презентації з коментуванням візуальних і графічних зображень;

- вести діалоги і телефонні розмови за соціокультурними правилами німецькомовного ареалу.

(На основі тестування формуються також групи для студентів, які вже мають певний рівень володіння німецькою мовою, з можливістю складання атестації.)

Остання редакція: 02.10.17

Публікаціі з предмету