Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи фінансово-господарського контролю

Дисципліна «Основи фінансово-господарського контролю» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності6.030509 «Облік і аудит».

Метою опанування дисципліниє засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Основи фінансово-господарського контролю 6.030509 (421.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Теорія фінансово-господарського контролю» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Основи фінансово-господарського контролю (118 KB)паспорт з дисципліни «Основи фінансово-гоcподарського контролю»  (освітній ступінь бакалавр, спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»)13 Жовтня 2017 р.