Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна теорія національної конкурентоспроможності

Мета науки: формування розуміння студентами основних понять і принципів стратегії формування конкурентних переваг держави та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку.

Завдання науки: сформувати у студентів об'єктивне розуміння процесів, що відбуваються на світових ринках з урахуванням трансформації характеру сучасної конкуренції, виявити основні напрями підвищення конкурентоспроможності країни на основі теорії конкурентних переваг, відобразити проблеми та перспективи конкурентоспроможного розвитку економіки країни.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • узагальнювати теоретичні та практичні підходи з проблем підвищення конкурентоспроможності країни;
  • здійснювати аналіз факторів та показників національної конкурентоспроможності;
  • здійснювати оцінку конкурентоспроможності товарів і послуг, підприємств, національної економіки;
  • визначати цілі, напрями та методи державного регулювання національної конкурентоспроможності;
  • аналізувати можливості адаптації зарубіжного досвіду до національних умов;
  • здійснювати вибір основних методів та інструментів забезпечення конкурентних переваг з урахуванням сучасних світових тенденцій;
  • використовувати набуті знання та уміння при викладанні дисциплін економічного профілю.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету