Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна торгівля

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: формування у студентів розуміння трендів, закономірностей, та механізмів міжнародної торгівлі, аналізу показників її розвитку; знань сучасних форм та методів організації міжнародного обміну товарами, послугами та продуктами інтелектуальної власності, а також сучасного інструментарію регулювання міжнародних торгових процесів.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом у державних та бізнес структураху процесі планування, організації та регулювання експорту/імпорту у системі міжнародних торговельних відносин

Результати навчання: за умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • аналізувати тренди розвитку міжнародної торгівлі в умовах асиметрії глобального розвитку;
 • розраховувати та оцінювати показники розвитку зовнішньої торгівлі держав, ефективність експортно/імпортної діяльності їх суб’єктів, й, у цілому, обсяги та динаміку міжнародної торгівлі;
 • розумітися у сучасних формах організації міжнародного обміну на ринках товарів, послуг, сировини та продуктів інтелектуальної власності;
 • обирати найбільш ефективні форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів;
 • володіти термінологічним інструментарієм преференційної та дискримінаційної торгівлі, зокрема, торговельних суперечок та війн;
 • застосовувати найбільш ефективні методи міжнародної торгівлі;
 • обирати організовані товарні ринки (біржи, аукціони, виставки, ярмарки, тендери) при проведенні міжнародної торгівлі);
 • аналізувати ефективність спрямування експортно/імпортних потоків на основі системи регуляторних інструментів корпоративного, державного, міждержавного, регіонального та глобального рівнів.
Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету

 • Міжнародна торгівля 051, 6М02 (219.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми/спеціалізації «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»27 Грудня 2018 р.
 • Міжнародна торгівля 051, 6М03 (220.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини»27 Грудня 2018 р.
 • Міжнародна торгівля 076 (235 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійної програми/спеціалізації 6М04 «Міжнародний бізнес»27 Грудня 2018 р.
 • Міжнародна торгівля 051, 6М01 (455 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»27 Грудня 2018 р.
 • Міжнародна торгівля 6503 (137.4 KB)паспорт навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля». Дисципліна бакалаврського рівня.25 Вересня 2017 р.
 • Міжнародна торгівля 6.030206 (401 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародна торгівля»25 Вересня 2017 р.
 • Міжнародна торгівля 6.030206 (140.2 KB)паспорт  з дисципліни «Міжнародна торгівля»25 Вересня 2017 р.