Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макрофінансовий аналіз (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Мета -  формування у студентів знань теоретичних основ аналізу та практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів при дослідженні та оцінці економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні, набуття вмінь щодо економічної інтерпретації отриманих результатів та розробки управлінських рішень з питань фінансової, бюджетної та податкової політики.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в основних принципах економіко-математичного дослідження якісних та кількісних закономірностей суспільно-економічних явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою сферою держави, та вміти реалізовуватиці знання на практиці; такористуватися основними економіко-статистичними методами аналізу, будувати економіко-математичні моделі, розраховувати на їх основі узагальнюючі показники та характеристики фінансових процесів; виявляти фактори впливу на динаміку макрофінансових показників та оцінювати ступінь їх впливу.

Викладається українською та англійською мовами

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету

  • Курсова робота з дисципліни Макрофінансовий аналіз (257.5 KB)методичні матеріали щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф01 «Фінанси та страхування», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації 6508 «Фінанси»08 Лютого 2019 р.
  • Макрофінансовий аналіз (422.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Макрофінансовий аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф01 «Фінанси та страхування», 6Ф02 «Банківська справа»08 Лютого 2019 р.
  • Макрофінансовий аналіз (114 KB)паспорт навчальної дисципліни "Макрофінансовий аналіз"13 Жовтня 2017 р.
  • Макрофінансовий аналіз (англійською мовою) (272 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Макрофінансовий аналіз" для студентів спеціальності 6508, англійською мовою10 Жовтня 2017 р.