Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг (Фінансовий облік та Інформаційні системи і технології в обліку)

Мета опанування дисципліни:забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих у процесі вивчення дисциплін «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Інформаційні системи і технології в обліку»; виробити у студентів навички опрацювання та вирішення практичних ситуацій; здійснення необхідних розрахунків; узагальнення інформації в регістрах обліку, складання фінансової звітності підприємства; прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо поліпшення діяльності господарюючого суб’єкта; адаптація одержаних студентами теоретичних знань і реалізація практичних навичок з дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку» та «Фінансовий облік 1,2» в прикладному програмному рішенні (ППР).

Завдання дисципліни: оволодіти практичними навиками з методики обліку окремих об’єктів необоротних та оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та результатів діяльності; формування фінансової звітності підприємства; трансформувати теоретичні знання з фахових дисциплін у практичні навички роботи в умовах використання ППР, як того вимагає ринок праці; вивчення особливостей роботи з різними видами облікових документів; набути практичних навичок ведення в ППР: обліку матеріалів; обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами; обліку основних засобів; обліку нематеріальних активів; використання широких можливостей аналізу накопичених даних та формування різноманітних звітних документів; набуття умінь виявлення недоліків та переваг різних ППР для бухгалтерського обліку; обґрунтування прийняття рішень з приводу ефективності застосування різних ППР в управлінській діяльності суб’єктів господарювання; інтегрувати теоретичні знання й практичні навички студентів у єдиний комплекс і привести їх у відповідність із поточними потребами ринку праці; провести у групах тренінгові заняття, орієнтовані на майбутнє працевлаштування студентів після закінчення навчання; мотивувати студентів до набуття поглиблених практичних навичок у сфері бухгалтерського обліку підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: вміти відображати операції з руху оборотних, необоротних активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат й результатів діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку; групувати та узагальнювати бухгалтерську інформацію для формування показників фінансової звітності підприємства; самостійно і якісно налаштовувати ППР під особливості роботи користувача; формувати необхідні довідники (класифікатори, каталоги), початкові залишки; налаштовувати типові господарські операції; вести оперативний облік; формувати та аналізувати звітність.

Зміст дисциплінирозкривається в таких темах: Облік грошових коштів (готівкових, безготівкових), дебіторської заборгованості. Облік капіталу, забезпечень, цільового фінансування. облік наявності та руху необоротних активів. Облік операцій з придбання (вибуття) виробничих запасів. Облік витрат виробництва та готової продукції. Облік поточних та довгострокових зобов’язань. Облік доходів, витрат, фінансових результатів діяльності підприємства. Ознайомлення з порядком групування та узагальнення облікової інформації для складання фінансової та податкової звітності підприємства. Складання квартальних форм фінансової та податкової звітності суб’єкта господарювання.

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжпредметний тренінг (Фінансовий облік та Інформаційні системи і технології в обліку)» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжпредметний тренінг (Фінансовий облік та Інформаційні системи і технології в обліку)» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

Остання редакція: 26.02.21