Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології в обліку

Мета опонування дисципліни: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо створення та застосування інформаційних систем (ІС) в обліку з використанням нових програмних засобів, інформаційних технологій (ІТ) та телекомунікації. Вивчення науки дасть змогу майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів.

Завдання дисципліни: одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних систем і технологій в сфері бухгалтерського обліку. А саме: розуміння базових теоретичних основ створення та функціонування інформаційних систем в економіці, їх ролі в сучасному конкурентному бізнес-середовищі; розуміння сутності сучасних інформаційних технологій, тенденцій їх розвитку та найбільш перспективних сфер застосування у професії бухгалтера; розуміння методологічних основ організації обліку в умовах автоматизованої системи накопичення та обробки інформації; навички з використання прикладних програмних рішень у професійній діяльності бухгалтера; здатність оцінювати ефективність функціонування інформаційних систем і технологій в обліку.

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: знатисутність, місце та роль інформаційних систем і технологій в управлінській діяльності; необхідність створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні економічним об’єктом; визначати інформаційної потреби користувачів обліково-економічної інформації. Розуміти базові теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем в економіці, їх роль в сучасному конкурентному бізнес-середовищі. Умітидемонструвати знання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначати переваги і недоліки таких технологій при застосуванні їх у професійній діяльності бухгалтера; оцінювати методи та технології обробки облікової інформації. Розуміти сутність сучасних інформаційних технологій, тенденцій їх розвиток та найбільш перспективні сфери застосування у професії бухгалтера. Демонструвативміння працювати з інформаційною базою, навички використання сучасних програмних засобів для автоматизованого розв'язання задач фінансового бухгалтерського та управлінському обліку; застосовувати отримані знання на практиці.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:Концептуальні основи інформаційних систем, їх місце та роль в управлінській діяльності. Інформаційні технології  та їх класифікація. Організація облікового процесу в умовах застосування інформаційних технологій. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій. Облік праці та її оплати в умовах застосування інформаційних технологій. Облік капіталу. Облік довгострокових та поточних зобов'язань. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності в умовах застосування інформаційних технологій. Інформаційні системи і технології в управлінському обліку. Адаптація облікових інформаційних систем для моделювання управлінських рішень. Безпека інформаційних економічних систем.

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

 

Остання редакція: 20.04.21

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи і технології в обліку 6.030509 (468,5 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Інформаційні системи і технології в обліку 071 (460,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.