Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи фінансово-господарського контролю

Дисципліна «Основи фінансово-господарського контролю» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності6.030509 «Облік і аудит».

Метою опанування дисципліниє засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету