Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики розрахунку та сплати податків відповідно до вимог ПКУ; вивчення студентами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової (в т.ч. електронної) звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; розуміння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для нарахування та сплати податків та зборів в Україні, розуміння складу умов та методичного забезпечення адміністрування податків, складання, заповнення і порядками подання податкової (в т.ч. електронної) звітності; вміння використовувати податкову інформацію в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінювати вплив податкового навантаження на формування фінансово-економічних показників і майнового стану платника податків.
Завдання дисципліни: навчити майбутніх менеджерів управлінню податковим навантаженням підприємства та розуміти запити працівників бухгалтерської служби у частині організації процесу нарахування та сплати податків.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- знати: основні положення Податкового кодексу України, теоретичні і нормативні засади організації і методики ведення обліку в системі оподаткування підприємства у відповідності до вимог ПКУ, його зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках; порядки складання і подання органам державної фіскальної служби (далі – ДФС) податкової звітності; володіти методиками нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати;
- вміти: організувати облік для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства; практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити; використовувати облікову інформацію з фінансового обліку та складати, передбачені податковим законодавством декларації (податкові розрахунки, форми звітів) за податками, зборами; вдосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Законодавчо-нормативна база з оподаткування діяльності підприємств. Склад та особливості функціонування суб’єктів малого бізнесу в Україні. Системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Оподаткування податком на прибуток: вплив на управлінські рішення. Оподаткування податком на додану вартість суб’єктів малого бізнесу: методи управління податковим навантаженням. Оподаткування діяльності суб’єктів на спрощеній системі. Підходи до управління податковим навантаженням підприємства. Адміністрування податків та використання у формування економічної безпеки суб’єкта господарювання.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів малого бізнесу» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент бізнес-організацій»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів малого бізнесу» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент бізнес-організацій»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів малого бізнесу» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми 8Е08 «Менеджмент бізнес-організацій» (вибіркова)

 

 

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету